The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 %

The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

600. díl! Co bychom měli od toho čekat? Černý humor, zábav­ný díl, více čás­tí v epi­zo­dě Simpsonů? Naštěstí ten­to 600. díl Simpsonů vyšel na Halloweenský spe­ci­ál,  tak se moh­li tvůr­ci vyřá­dit na celé epi­zo­dě.

Bohužel při­po­mín­ka na jubi­lej­ní díl se obje­ví pou­ze na začát­ku, kdy se obje­ví Levák Bob, ten dru­hý zele­ný z mimo­zemš­ťa­nů, Frank Grimes, a zele­ný irský trpas­lík. A dru­hé výroč­ní při­po­me­nu­tí je na kon­ci, kdy titul­ky nava­zu­jí na 3. pří­běh.

Každá Halloweenská epi­zo­da obsa­hu­je 3 horo­ro­vé pří­běhy, kte­ré na sobě nezá­vi­sí. První pří­běh je paro­die na film, dru­há duchař­ská a tře­tí je zno­va paro­die na film.

První epi­zo­da je paro­die na Hunger games. Tato část je z tri­lo­gie jed­not­li­vých pří­bě­hů je nej­hor­ší. Tvůrci pou­ze vza­li fil­mo­vou tetra­lo­gii (kniž­ní tri­lo­gii) a naba­li­li pří­běh o Líze. Ještě jsem si vši­ml krát­ké odboč­ky k 4. dílu Šíleného Maxe, jinak nic, co bych neo­če­ká­val. První část – 60 %

Druhý pří­běh se věnu­je duchař­ské téma­ti­ce, kdy se zhmot­ní ima­gi­nár­ní kama­rád­ka Lízy (zno­vu jako v prv­ní čás­ti 🙁 ), ta postup­ně likvi­du­je lidi, kte­ří se sta­li přá­te­li blon­ďa­té hol­ky se špi­ča­tý­mi vla­sy. Bylo to nej­zá­bav­něj­ší část. Nejvíce jsem se poba­vil a zasmál. Nejen mož­nost­mi zabi­tí duchem, ale tím nej­zá­bav­něj­ší byl ima­gi­nár­ní pří­tel Homera, víte, že to byl, spo­i­ler, „Hot dog“. Hodnocení 80 %.

Třetí a posled­ní část Halloweenského spe­ci­á­lu se věnu­je paro­dii Jamese Bonda, kdy hlav­ní posta­vou je, pro změ­nu od před­cho­zí­ho čás­tí, Bart. Pod kuleč­ní­ko­vým sto­lem Očkovy hos­po­dy se vysky­tu­je taj­ná kan­ce­lář taj­né orga­ni­za­ce pro­ti zlo­či­nu, do kte­ré je naru­ko­ván Bart.  Největším zlou­nem této čás­ti není Burns, jak by se dalo oče­ká­vat, ale pří­mo Homer, kte­rý se dá na tem­nou stra­nu a paro­du­je pro­tiv­ní­ka Jamese Bonda Ernsta Stavro Blofeldelda.  Tato část, posled­ní z pří­bě­ho­vé tri­lo­gie není tak dob­rá, jako před­cho­zí, ale stá­le je s ní tolik sran­dy, aby pře­ko­na­la prv­ní pří­běh. Za mě hod­no­ce­ní 70 %.

Halloweenský díl Simpsonů při­ne­sl mno­ho oče­ká­vá­ní. Také, že to je slav­nos­tí 600. čekal jsem mimo­řád­nou epi­zo­du, kte­rá bude nej­lep­ší z aktu­ál­ní série, bohu­žel to tak není, ani nebu­de. V rám­ci před­cho­zích stra­ši­del­ných epi­zod taky není výji­meč­ná a neba­vi­la mně tolik, jako někte­ré star­ší stra­ší­cí díly. Když z prů­mě­rů hod­no­ce­ní jed­not­li­vých epi­zod, tak vyjde cel­kem pro epi­zo­du 70 %, ale bohu­žel tím, že se jed­ná o Halloweenskou epi­zo­du a záro­veň 600. tak musím hod­no­ce­ní sní­žit, tak cel­ko­vé resumé je pou­ze 60 %.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))17. srpna 2018 Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01)) První díl nového seriálu od tvůrci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v přítomnosti, Futurama v budoucnosti a Disenchantment o minulosti. Seriál o středověké princezně, […]
  • Červeny trpaslík – S11E02: Samsara29. září 2016 Červeny trpaslík – S11E02: Samsara Tak včera byl svátek. V Anglii šel v TV druhý díl Červeného trpaslíka. Díl Samsara zas vyrušil naší posádku, Listera, Kritona, Rimera a Kocoura, na cestě po temném vesmíru. Ještě nám […]
  • The Simpsons - S28E05: Trust But Clarify - 50 %1. listopadu 2016 The Simpsons - S28E05: Trust But Clarify - 50 % Je  škoda, že pátý díl letošní sezóny je, prozatím, ten nejhorší. Ale prostě tomu tak je. Hlavní příběh Kenta Brockmana, je velmi slabý. Kolikrát už bylo s ním tolik zábavy? Hodně-krát, […]
  • The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 %27. září 2016 The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 % První Simpsonovi 28. sezóny měli premiéru, tak krátce zrecenzujeme, co nám přináší. Trocha laskavého humoru, trocha historie pana Burnse. A samozřejmě menší podzápletku, která příběh […]
  • The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 %6. října 2016 The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 % Tak už je druhý díl nové sezóny mezi internetovým světem. Jako předchozí epizoda, tak se i těchto cca 20 minut věnovalo hlavně někomu jinému než přímo rodině Simpsonů. I tentokrát to byl, […]
  • Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“5. července 2018 Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Jockey: „A to je jak přesně?“ Frank Martin: „Tak, že neřeknu živé duši, jak to přesně […]
  • Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %2. ledna 2017 Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pána času) prostřídalo více než desítka herců. Jednou z pravidelných akcí pro fanoušky je vysílání […]
  • Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu4. července 2018 Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu „Step by step…day by day….“ Krok za krokem, úvodní znělka Patří starší sitcomy do starého železa, nebo mají stále čím oslovit? Během 90. let se v televizních programech snad všech […]
  • Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %21. května 2018 Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastně čekáme od seriálového hitu. Poslední díl první poloviny nás znova přenesl do příběhu dvou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *