The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 %

vlcsnap 2016 10 20 07h38m51s341

600. díl! Co bychom měli od toho čekat? Černý humor, zábav­ný díl, více čás­tí v epi­zo­dě Simpsonů? Naštěstí ten­to 600. díl Simpsonů vyšel na Halloweenský spe­ci­ál,  tak se moh­li tvůr­ci vyřá­dit na celé epi­zo­dě.

Bohužel při­po­mín­ka na jubi­lej­ní díl se obje­ví pou­ze na začát­ku, kdy se obje­ví Levák Bob, ten dru­hý zele­ný z mimo­zemš­ťa­nů, Frank Grimes, a zele­ný irský trpas­lík. A dru­hé výroč­ní při­po­me­nu­tí je na kon­ci, kdy titul­ky nava­zu­jí na 3. pří­běh.

Každá Halloweenská epi­zo­da obsa­hu­je 3 horo­ro­vé pří­běhy, kte­ré na sobě nezá­vi­sí. První pří­běh je paro­die na film, dru­há duchař­ská a tře­tí je zno­va paro­die na film.

První epi­zo­da je paro­die na Hunger games. Tato část je z tri­lo­gie jed­not­li­vých pří­bě­hů je nej­hor­ší. Tvůrci pou­ze vza­li fil­mo­vou tetra­lo­gii (kniž­ní tri­lo­gii) a naba­li­li pří­běh o Líze. Ještě jsem si vši­ml krát­ké odboč­ky k 4. dílu Šíleného Maxe, jinak nic, co bych neo­če­ká­val. První část – 60 %

Více na Kritiky.cz
Poslední Samuraj Bitvy, exotická prostředí a Tom Cruise v roli amerického vojáka Nathana Algrena,který se vyd...
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 1. díl - KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL Děti na celém světě se při poslechu klasické pohádky o Jeníčkovi a Mařence chvějí strach...
Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu...
HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký příno...
Crank - Zastav a nepřežiješ! Ráno se probudíte a v hlavě vám znějí všechny zvony. Zkoušíte si vzpomenout, co se dělo v...

Druhý pří­běh se věnu­je duchař­ské téma­ti­ce, kdy se zhmot­ní ima­gi­nár­ní kama­rád­ka Lízy (zno­vu jako v prv­ní čás­ti 🙁 ), ta postup­ně likvi­du­je lidi, kte­ří se sta­li přá­te­li blon­ďa­té hol­ky se špi­ča­tý­mi vla­sy. Bylo to nej­zá­bav­něj­ší část. Nejvíce jsem se poba­vil a zasmál. Nejen mož­nost­mi zabi­tí duchem, ale tím nej­zá­bav­něj­ší byl ima­gi­nár­ní pří­tel Homera, víte, že to byl, spo­i­ler, „Hot dog“. Hodnocení 80 %.

Třetí a posled­ní část Halloweenského spe­ci­á­lu se věnu­je paro­dii Jamese Bonda, kdy hlav­ní posta­vou je, pro změ­nu od před­cho­zí­ho čás­tí, Bart. Pod kuleč­ní­ko­vým sto­lem Očkovy hos­po­dy se vysky­tu­je taj­ná kan­ce­lář taj­né orga­ni­za­ce pro­ti zlo­či­nu, do kte­ré je naru­ko­ván Bart.  Největším zlou­nem této čás­ti není Burns, jak by se dalo oče­ká­vat, ale pří­mo Homer, kte­rý se dá na tem­nou stra­nu a paro­du­je pro­tiv­ní­ka Jamese Bonda Ernsta Stavro Blofeldelda.  Tato část, posled­ní z pří­bě­ho­vé tri­lo­gie není tak dob­rá, jako před­cho­zí, ale stá­le je s ní tolik sran­dy, aby pře­ko­na­la prv­ní pří­běh. Za mě hod­no­ce­ní 70 %.

Halloweenský díl Simpsonů při­ne­sl mno­ho oče­ká­vá­ní. Také, že to je slav­nos­tí 600. čekal jsem mimo­řád­nou epi­zo­du, kte­rá bude nej­lep­ší z aktu­ál­ní série, bohu­žel to tak není, ani nebu­de. V rám­ci před­cho­zích stra­ši­del­ných epi­zod taky není výji­meč­ná a neba­vi­la mně tolik, jako někte­ré star­ší stra­ší­cí díly. Když z prů­mě­rů hod­no­ce­ní jed­not­li­vých epi­zod, tak vyjde cel­kem pro epi­zo­du 70 %, ale bohu­žel tím, že se jed­ná o Halloweenskou epi­zo­du a záro­veň 600. tak musím hod­no­ce­ní sní­žit, tak cel­ko­vé resumé je pou­ze 60 %.

Více na Kritiky.cz
Jakub Lužina o počasí ...
Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl ...
MARIKA PROCHÁZKOVÁ Marika Procházková (nar. 1974 ve Zlíně). Vyrůstala v rodině s bohatou hereckou tradicí (otec ...
Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror) Zná někdo Evil Dead z roku 1981, slavný kulťák, který tady běžel "na tajňačku" na VHS_kác...
Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole Češi jsou po celém světě známí jako milovníci turistiky a cestování obecně.  Když neobj...

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *