Pustina - 100 %

Pustinarec

Tak už jsem viděl posled­ní díl Pustiny. No celá reži­sér­ská eli­ta by se moh­la zako­pat, když nemá za sebou pod­po­ru ame­ric­kých pro­du­cen­tů, tak pros­tě pat­ří k fil­mo­vé­mu pod­prů­mě­rů. Ivan Zachariáš doká­zal pod vede­ním HBO nato­čit seri­ál, kte­rý ve srov­ná­ní s vel­ko­pro­duk­cí ame­ric­kých tvůr­ců je ve stej­né kva­li­ta­tiv­ní úrov­ni.

Samozřejmě na to nebyl sám. Jeho dru­hým spo­lu­tvůr­cem byla Alice Nellis, kte­rá spo­lu s ním nato­či­la seri­ál, kte­rý nemá v ČR obdo­by. Je to nej­lep­ší seri­ál posled­ní­ho dese­ti­le­tí, za kte­rým jsou vidět pení­ze, kte­ré doká­za­ly spl­nit veš­ke­ré tuž­by tvůr­ců a spl­nit jejich před­sta­vy.

Samozřejmě to neby­lo jenom o režii, ale i her­cích, kte­ří doká­žou svým posta­vám dodat reál­nost. Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní nepat­ří Ulice a dal­ší mno­ha set díl­né seri­á­ly. Tím si her­ci pou­ze vydě­lá­va­jí na pen­zi.

Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní je to, aby posta­vy oprav­du žily, měly vzpo­mín­ky, jejich city a jejich život doká­za­ly pozmě­nit tak, že se fanouš­ci filmů/seriálu tete­lí bla­hem, nad tím, že díl jejich seri­á­lu pro­ží­va­jí spo­lu s ním.

Příběh o ztra­ce­né Míše Sikorové je přes­ně tím seri­á­lem, kte­rý postup­ně odha­lu­je záku­li­sí tajem­né obce Pustiny, ve kte­ré žijí všich­ni sou­se­di pospo­lu. Znají jenom vrch­ní slup­ku lidí, nikdo ale nevi­dí do jejich duše, kte­rou postup­ně během seri­á­lu odha­lu­jí.

Není to jenom pří­běh o Míše a jejím zmi­ze­ní, ale je to pří­běh o tom, jak je Pustina chudá. Každý oby­va­tel se sna­ží uži­vit, jak může. Někdo legál­ně, někdo nele­gál­ně (dro­gy), vše kom­pli­ku­je blíz­kost pas­ťá­ku pro mla­dist­vé, kte­rý je plný úplat­ků, drog a je plný osob­nos­tí, kte­ří nema­jí ke zlo­či­nu dale­ko.

Když si vez­mu hlav­ní role, tak to nej­těž­ší udě­la­jí hlav­ní posta­vy. Na  Jaroslavu Duškovi a Zuzaně Stivínové celý seri­ál sto­jí. Jejich man­žel­ství není doko­na­lé, ale pro obje­ve­ní jejich dce­ry oba dva udě­la­jí vše, co mohou. Těžkou roli Kláry Sikorové zvlád­la i Eliška Křenková. A mno­ho dal­ších her­ců, kte­ří posta­vy hra­jí, jako kdy­by v nich žili. Pro Evu Holubovou urči­tě bylo hra­ní její posta­vy snad­né. Velmi pře­kva­pil Jan Cina a debu­tu­jí­cí Oskar Hes. I ostat­ní her­ci doká­za­li svým posta­vám vlo­žit reál­ný život.

Nejen o herec­kých posta­vách je celý seri­ál. Hudba Davida Boultera doká­za­la k celé­mu seri­á­lu dotvo­řit správ­nou nála­du, kte­rá pod­po­ru­je pocit bez­na­dě­je celé­ho pro­stře­dí na samo­tě, kte­rou obklo­pu­je důl.

Díky scé­ná­ři a dvou reži­sé­rům je celý seri­ál oprav­du pro HBO ten správ­ný. Určitě by neuško­di­lo, kdy­by jej vysí­la­la i Česká tele­vi­ze, to by se potom uká­za­lo, že od tele­vi­zí, kte­ré můžou sle­do­vat všich­ni, nemů­že­me oče­ká­vat nic vel­ké­ho. Všechny tele­vi­ze, ČT, Nova i Prima natá­čí své seri­á­ly pou­ze s tím, aby vydě­la­ly pení­ze. Pustina není o peně­zích, jde o kva­li­tu a dohled nad her­ci, kte­ří umí hrát a nehra­jí pou­ze pro pení­ze.

Jsem rád, že nevi­dím Duška, Stivínovou a dal­ší her­ce v seri­á­lu, v růz­ných neko­neč­ných seri­á­lech. Je to vel­ká pří­le­ži­tost, aby oslo­vi­li evrop­skou (mož­ná i ame­ric­kou) pro­duk­ci, aby si jich všimli.

Zachariáš i Nellis pat­ří mezi nej­lep­ší čes­ké reži­sé­ry, a tak je čeká v růz­ných seri­á­lech (pro HBO i pro film) vel­ká budouc­nost. S Pustinou si udě­la­li vel­kou rekla­mu, na kte­rou všich­ni ostat­ní reži­sé­ři můžou leda vzdá­le­ně kou­kat.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Pustina
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Román pro muže, který nemůže18. srpna 2019 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]