Hra3c


Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %

Tak se nám zase pří­běh posu­nul. Už máme 3. díl. Ti co nezvlá­da­jí tolik titul­ky, už HBO začí­ná vysí­lat i prv­ní díl s dabin­gem. Ale zpět ke tře­tí­mu dílu.

První čás­ti byly sezna­mo­va­cí a rych­lé, ten tře­tí už pokra­ču­je s pří­bě­hem jed­not­li­vých postav. Nejedná se o rych­lý posun v jejich pří­bě­hu, postup­ně se zača­li hlav­ní hrdi­no­vé sezna­mo­vat s udá­lost­mi, kte­ré je zastih­ly. Jon se oprav­du vrá­til mrtvých, z Aryi se oprav­du stá­vá bojov­ni­ce Nikdo, a hlav­ně Ramsay Bolton je čim dál vět­ší „******“ (nebu­du tak spros­tý).

Jak se v prv­ních dílech změ­ni­li pří­běhy postav vel­mi rych­le, tak ten­to díl je vel­mi poma­lý. Každý si odbu­de svo­jí chví­li o pře­mýš­le­ní, svo­je zamra­če­ní, kdy pře­mýš­lí co dál, jak vlast­ně postu­po­vat, když se posta­ví do nové situ­a­ce, kte­rou nikdo neče­kal a vel­mi mu zkom­pli­ku­je život.

Hra3a

Nesmíme zapo­me­nout i nový návrat Rickona Starka, kte­rý se obje­vil se svo­jí ochrán­ky­ní na kon­ci tře­tí série. Určitě to je záměr tvůr­ců, aby se postup­ně obje­vo­va­li posta­vy, pokud jsou vůbec živé, kte­ré jsme vidě­li napo­sle­dy pou­ze v prv­ních séri­ích a na jejich pří­běh se tro­cha zapo­mně­lo.

Součástí posled­ní epi­zo­dy, jako před­cho­zí, je i fla­shback, kte­rý obje­vu­je his­to­rii a mlá­dí postav, kte­ré jsou už dáv­no mrt­ví. Doufám, že auto­ři seri­á­lu neza­po­me­nou na to, aby zin­sce­no­va­li i smrt krá­le Targaryenena, dědeč­ka Daenerys. Určitě by mě potě­ši­lo, kdy­bychom se vlast­ně dozvě­dě­li to, jak to vlast­ně bylo, jak pro­běh­lo zabi­tí krá­le „Králokatem“ Jaimeem, jak po krá­lo­vi nastou­pil Robert Baratheon, kte­rý byl ihned v prv­ní sérii zabit a jeho man­žel­ka, se synem, doká­za­la kolem sebe vytvo­řit tolik smr­ti, kte­rá hnu­la celým krá­lov­stvím a roz­po­hy­bo­va­la věci, na kte­ré není krá­lov­ství při­pra­ve­né.

Hra3b

Třetí díl, je bohu­žel za hod­no­ce­ním prv­ní dvou epi­zod. Žádná pořád­ná akce, kte­rá by posu­no­va­la pří­běh rych­le kou­sek po kous­ku, spí­še dlou­hé roz­ho­vo­ry, kte­ré mají posu­no­vat děj kou­sek po kous­ku a měnit názo­ry lidí. Samozřejmě, že se obje­ví i něja­ká smrt, ale tu už oče­ká­vá­me a je spra­ved­li­vá, ne jako v před­cho­zích dílech. Nečeká nás nic, co bychom neče­ka­li a fanouš­ci seri­á­lu v to nedou­fa­li.

A co nás čeká v díle čtvr­tém, návrat Sansy a její dru­ži­ny, snad doces­tu­jí správ­ně, dále návrat ztra­ce­né­ho syna Theona Greyjoy na svůj hrad a ke své sestře. A to hlav­ní, vrá­tí se Petyr Baeliš, kte­rý začne řešit, že se mu jeho plá­ny nepo­da­ři­ly. A čeká nás urči­tě něco, co netu­ší­me, urči­tě něja­ká smrt 🙂 Jako v kaž­dém díle.

Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Hra o trůny

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *