Novinka mezi seriály: Stranger Things

  •  
stranger things

Seriál Stranger Things se ode­hrá­vá v Americe v 80. letech v jed­nom oby­čej­ném měs­teč­ku. Děj začí­ná jed­né noci, kdy se vra­cí domů na kole malý kluk, kte­rý strá­vil celý den s kama­rá­dy hra­ním des­ko­vé hry. Domů to má nej­dál a ces­tu si krá­tí přes men­ší lesík, kte­rý je na úze­mí, přes kte­ré je prů­jezd zaká­zán. Této noci kluk taky zmi­zí.

Pilotní díl toho­to seri­á­lu je přes­ně tako­vý, jak si pilot před­sta­vu­ji - před­sta­ví nám posta­vy a pro­stře­dí, tro­chu nám nastí­ní děj, svou atmo­sfé­rou nás vtáh­ne do pří­bě­hu a záplet­ka nás donu­tí se podí­vat na dal­ší díly. Všechno výše zmí­ně­né prv­ní díl Stranger Things spl­ňo­val a taky se nám tenhle seri­ál před­sta­vil, co se žán­ru týče - je to horor. Děj i záplet­ku dopl­ňo­va­la prá­vě ta atmo­sfé­ra horo­ru a pocit napě­tí, to napě­tí by se dalo krá­jet a během téměř hodi­no­vé­ho dílu nijak nepo­le­vo­va­lo. Přestože jsem se dří­ve na horo­ry díva­la jenom výji­meč­ně a sama téměř vůbec, prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům se vypla­tí odhod­lat a pře­ko­nat se a prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům si ten­to žánr u mě při­dá­vá na oblí­be­nos­ti. Nejedná se o pou­ze čis­tý horor, také tam jdou roz­po­znat znám­ky sci-fi a nad­při­ro­ze­na, ale jeli­kož je tohle recen­ze psa­ná pou­ze po prv­ním díle, není ješ­tě zce­la jas­né, jak vel­ký pro­stor tam sci-fi bude mít. Seriál má atmo­sfé­ru nejen horo­ro­vou, ale také osm­de­sát­ko­vou - jeli­kož se seri­ál ode­hrá­vá v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí, může­me vidět dobo­vé oble­če­ní a všech­ny scé­ny v sobě mají tro­chu náde­chu z této doby. Skoro to půso­bí jako­by se ako­rát v 80. letech roz­hod­li nato­čit horo­ro­vý seri­ál.

Jednu ze záple­tek tvo­ří zmi­ze­ní chlap­ce, může se to zdát jako všed­ní záplet­ka, ale nenech­te se mýlit - tohle oprav­du nebu­de jen tak leda­ja­ké zmi­ze­ní. A pro­to­že je to jed­na ze záple­tek, tak potom je tu jed­na, pro mě tro­chu zají­ma­věj­ší, udá­lost, obje­ve­ní nové posta­vy, u kte­ré je dost nejas­né, co je zač - a tak si vy, jako divák, může­te do zhléd­nu­tí dal­ší­ho dílu jeho původ nanej­výš domýš­let. A to je to, co se mi líbí - je tu pár nejas­ných věcí, o kte­rých by se toho dalo mno­ho navy­mýš­let, ale záro­veň tu nejsou žád­ná vodít­ka. Spojení 80. let a horo­ru by se moh­lo pro něko­ho zdát div­ným, ale opak je prav­dou - vznik­lo z toho skvě­lé spo­je­ní.

Nečekané stři­hy a zábě­ry, kdy vás i napros­to oby­čej­ný záběr doká­že svou neče­ka­nos­tí vyle­kat. Také mnoh­dy ost­ré a nena­dá­lé zvu­ky tomu­to jevu napo­má­ha­jí. Pro horor ide­ál­ní. Střih se mi tu vel­mi líbí, je čas­tý, del­ší zábě­ry tu moc nena­jde­te a nato­če­né běž­né čin­nos­ti jsou potom pro­stří­há­ny, tak skvě­le, že se rádi podí­vá­te i na něko­ho, jak si dává pero do kap­sič­ky u koši­le.

Moje nad­še­nost ze seri­á­lu je oči­vid­ná a vel­mi pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní divá­ků mi dává vel­mi vel­kou nadě­ji, že celá série je pove­de­ná a při­nejmen­ším stej­ně dob­rá jako pilot­ní díl. Celá prv­ní série je také již ke zhléd­nu­tí onli­ne, při­čemž tato série má 8 dílů. Všechny díly vyšly 15. čer­ven­ce.

Hodnocení: 95%

https://www.youtube.com/watch?v=XWxyRG_tckY


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]
  • Novinka mezi seriály: Cleverman15. června 2016 Novinka mezi seriály: Cleverman Každý měsíc vychází spoustu nových seriálů a mnohé z nich vypadají velmi zajímavě, proto jsem se rozhodla podívat na pilotní díly některých novinek a něco málo vám o nich říct. V tomhle […]
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […]
  • Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 %9. března 2017 Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 % Trocha dílů jsem přeskočil, ale to snad neva. Simpsonovi si udržují svoji průměrnou kvalitu po celou sezónu. Několik dílu je slabých, několik dílů je lepších. Díl o letním táboře, který […]
  • The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 %27. září 2016 The Simpsons - Monty Burns' Fleeing Circus - 60 % První Simpsonovi 28. sezóny měli premiéru, tak krátce zrecenzujeme, co nám přináší. Trocha laskavého humoru, trocha historie pana Burnse. A samozřejmě menší podzápletku, která příběh […]
  • Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo.7. prosince 2018 Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %28. května 2018 Westworld - S02E06: Phase Space - 50 % Tak už jsem za půlkou. Každý díl se postupně přibližuje k finálové epizodě. Děj ale přináší epizodu trochu nudnou. Maeve dál pokročila ke své dceři, William znovu bojuje o život, a co […]
  • Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal28. srpna 2018 Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, tak i pojetim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo pojetí po akční stránce, ale zato […]
  • Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %10. srpna 2018 Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. No Sherlock je už dlouho-letá historie, která má slabší i lepší díly. V loni vyšla nejlepší epizoda, […]