Avengers - Nejmocnější hrdinové světa

„Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“

Touto zněl­kou na poza­dí explo­du­jí­cí­ho měs­ta, ve kte­rém Avengers zrov­na boju­jí s vyslan­ci Hydry, začí­ná jeden z nej­lep­ších ani­má­ků za posled­ních pár let.

Mnohovesmír Avengers z díl­ny Marvelu toho má za sebou víc než dost. Alternativní ver­ze, časo­vé osy, posta­vy v něko­li­ka pro­ve­de­ních a to je jen ochut­náv­ka. Jejich komiksy jsem nikdy pří­liš neče­tl. Nebylo to tím, že by mě nelá­ka­ly, ale nikdy jsem si na ně nena­šel pří­liš času a nikdy nepro­ni­kl do jejich pořa­dí.

Když ale zača­ly při­chá­zet prv­ní fil­my o jed­not­li­vých posta­vách toho­to uni­ver­za, jako kaž­dý cti­tel super­hr­di­nů jsem zaple­sal. Větší zau­je­tí tedy zača­lo až s Iron Manem, Thorem, obě­ma díly Hulka a samo­zřej­mě Avengery jako celo­ve­če­rá­kem.

Pak kolem mě pro­blesklo něko­lik zpráv o seri­á­lu. No a zabra­lo jen pár hodin, abych si při­po­mněl dáv­né časy, kdy jsem vstá­val ráno kolem sed­mé, abych na sta­rou VHSku narval něko­lik dílů Spidermana. Tentokrát jsem sice jen obsa­dil něko­lik GB na dis­ku note­boo­ku, ale nad­še­ní bylo stej­né.

A v momen­tě, kdy jsem usly­šel prv­ní tóny té hroz­ně vlez­lé zněl­ky (kte­rou jsem si pus­til asi pade­sát­krát za sebou a dodnes ji pou­ží­vám jako budí­ka pro ran­ní medi­ta­ci), byl jsem ztra­cen.

Avengers The Earth Mightiest Heroes nabíd­li ve správ­nou chví­li přes­ně to, co se neda­lo usku­teč­nit ve fil­mech – důklad­něj­ší poza­dí všech postav, jejich roz­voj a stře­ty s hroz­ba­mi, na kte­ré fil­mo­vé plát­no asi ješ­tě čeká.

Je tu všech­no a v té nej­lep­ší for­mě. Wasp, Ant – man, Black pan­ther, ali­e­ni pře­vle­če­ní za Kapitána Amerika (mož­ná i nao­pak) a samo­zřej­mě S.H.I.E.L.D.

Mimochodem – na Nejmocnější hrdi­ny svě­ta navá­za­li Avengers: Sjednocení, kte­ří jsou ovšem někde zce­la jin­de. Přestal jsem je sle­do­vat po něko­li­ka dílech za prvé kvů­li absen­ci solid­něj­ší zněl­ky, ale hlav­ně pro jejich hroz­ně dět­skou sty­li­za­ci. Postavy změ­ni­li svo­ji vizáž a celé je to takové…prázdné.

Avengers The Earth Mightiest hero­es byli totiž pří­stup­ní i (a kdo­ví jest­li ne hlav­ně) pro star­ší pub­li­kum, což se odra­zi­lo i na nevy­rov­na­nos­ti cha­rak­te­rů. Nejsou to žád­ní Dušínové s odzna­kem v klo­pě. Jsou to hrdi­no­vé, kte­ří se občas pořád­ně raf­nou mezi sebou, čas­to musí volit mezi morál­ně špat­ný­mi alter­na­ti­va­mi, ale stá­le jim jde o to, aby se svět v aspoň rela­tiv­ním kli­du dočkal dal­ší­ho úsvi­tu a slun­ce vyšlo na stej­né stra­ně.

Více na Kritiky.cz
John Hurt Sir John Vincent Hurt CBE (* 22. ledna 1940, Chesterfield, Anglie – 25. ledna 2017, Cromer, Norfol...
Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají Dobře propracovaný psychologický thriller, kde do poslední kapitoly netušíme, jak se věci ve ...
Znělka 44. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Preview: Batman Begins - Tentokráte o Batmanových počátcích. Nebýt liknavého (ale jistého) příchodu pátého Batmana, ani bych si neuvědomil, jak ten čas ...
R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je...

Tohle zvládly dvě série Avengers na výbor­nou a já jim za to děku­ji.

Takže až se vás zase někdo někdy zeptá, jaký má oprav­du význam hes­lo Avengers Assemble, odkaž­te ho s čis­tým svě­do­mím prá­vě na tuto sérii.

PS: Na you­tu­be je mno­ho hra­ných ver­zí úvod­ní zněl­ky této ani­mo­va­né série a roz­hod­ně sto­jí za to. Když se jí asi nikdy v hra­né ver­zi nedo­čká­me, tak aspoň něco…

Blog auto­ra - http://jensovsky.blog.idnes.cz

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *