Life on Mars (2006) tv seriál

Life on Mars (2006) tv seri­ál
Ohodnoťte člá­nek

To si to takhle v pokli­du dělá­te zásluš­nou prá­ci jako vedou­cí pra­cov­ník poli­cie v Manchesteru, stí­há­te lot­ry a lum­py naru­šu­jí­cí poklid­né sou­ži­tí sluš­ných obča­nů, když tu do vás vra­zí plnou rych­los­tí auto a.... navzdo­ry vše­mu oče­ká­va­tel­né­mu se pro­be­re­te cca 30 let v minu­los­ti, v roce 1973.

Ulítlé, že?

Tak to je základ­ní záplet­ka dnes už cel­kem slav­né­ho brit­ské­ho seri­á­lu z díl­ny BBC s pou­ta­vým názvem „Life on Mars“ pod­le pís­nič­ky Davida Bowieho.

Divák má mož­nost s hlav­ním hrdi­nou Samem Tylerem (John Simm, kte­rý mi zpr­vu tro­chu lezl na ner­vy, abych si na něj pak hod­ně zvy­kl) pro­žít toto pře­kva­pe­ní a mno­ho zají­ma­vých záple­tek, kte­ré vzni­ka­jí z toho, že Sam pře­ce jen pochá­zí z jiné doby, z doby, kde homo­fo­bie, kou­ře­ní na pra­co­viš­ti a vše­o­bec­ný sexis­mus jsou věci více­mé­ně vymý­ce­né (nebo aspoň hod­ně potla­če­né).
A je to doce­la zábav­né puto­vá­ní rokem 1973, vět­ši­nou se o to posta­rá již zmi­ňo­va­ný kon­trast naše­ho svě­ta s tím z minu­los­ti, ale vydat­nou měrou k pou­ta­vos­ti seri­á­lu při­spí­vá i posta­va Gena Hunta (skvě­lý Philip Glenister), což je tako­vý arche­typ drs­né­ho pol­dy sedm­de­sá­tých let, kte­rý se na pra­po­div­né meto­dy Sama Tylera dívá hod­ně skrz prs­ty a věsměs je pova­žu­je (v lep­ším pří­pa­dě) za neškod­nou pavě­du. Ano, Sam Tyler není ve svě­tě roku 1973 bez­pri­sor­ní oso­bou, ale zjis­tí že má kom­plet­ní identi­tu a pra­cu­je - svě­te div se - jako detek­tiv Manchesteru...
Seriál je zají­ma­vým mixem kla­sic­ké detek­tiv­ky oko­ře­ně­né brit­ským smys­lem pro humor a lehce mys­te­ri­oz­ní­ho sci-fi. Sam si totiž dost dlou­hou dobu není zce­la jist, kde se to vlast­ně oci­tl. Je to jen sen, kte­rý pro­ží­vá jeho mysl zatím­co leží v koma­tu na nemoc­nič­ním lůž­ku? Je to snad sku­teč­ný pře­sun v čase? Neví.... a sluš­né psy­cho začí­ná ve chví­lích, kdy potká tře­ba své rodi­če, a dokon­ce i sebe sama (jako malé­ho 4 leté­ho capar­ta). A to jsem ješ­tě ani nezmí­nil, že tu a tam na Sama mlu­ví něja­ké div­né hla­sy, hol­čič­ka s panen­kou vyle­ze z tele­vi­ze, aby mu sdě­li­la něja­ké důle­ži­té posel­ství, apod. To by se jeden ani nedi­vil, že chudák Sam nemá zrov­na klid­né spa­ní...
Seriál má 2 série a je vel­mi dob­ře zakon­čen, při­znám se, že podob­ný hoř­ko­slad­ký konec jsem sice tak tro­chu oče­ká­val, ale i tak mě vel­mi dostal a snad prá­vě díky němu řadím ten­to brit­ský seri­ál mezi své nej­ob­lí­be­něj­ší vůbec.
Pokud by však něko­mu při­šly 2 série (16 dílů) pro­kla­tě málo, pak to také není důvod k zou­fá­ní, neboť exis­tu­je vel­mi zda­ři­lý spin - off s názvem Ashes to Ashes (opět Bowie...), kte­rý se ten­to­krát ode­hrá­vá v roce 1981 (sice bez Tylera, ale i tak urči­tě sto­jí za shléd­nu­tí).
Krom vyni­ka­jí­cí hud­by (z počát­ku sedm­de­sá­tých let) a kon­ce, mě v seri­á­lu asi nej­ví­ce dosta­la tato lout­ko­vá scé­na 🙂

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • vetrelec320. května 2012 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími […]
  • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […]
  • Vetřelec ³ - na Blu-ray10. dubna 2015 Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 1992. Má dvě verze. První šla v kinech v době premiéry a druhá je na DVD/Blu-ray. Každá má své klady […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)19. prosince 2004 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Přes Torrance a Berlín Po skončení natáčení v Naoetsu se společnost přemístila do Camdenu, města nedaleko Sydney, kde se natáčely scény z Louieho mládí. Interiéry domova Zamperiniových byly točeny ve Fox Studios […]
  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *