Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

P3

P2Jedinou věcí, kte­rá nám zůstá­vá po tisí­ce let, je slun­ce a naše země. Život je krát­ký v pomě­ru času. Jako ostat­ní lidé na svě­tě, tak i život Poirota musí kon­čit. Tvůrci z Velké Británie nám naser­ví­ro­va­li posled­ních pět epi­zod Poirota. David Suchet se roz­ho­dl ukon­čit své účin­ko­vá­ní v tom­to seri­á­lu a nato­čit oprav­du posled­ní díly. A to včet­ně jeho posled­ní­ho pří­pa­du Opona.

Když v roce 1989 nato­či­li prv­ní díl, nikdo nepřed­po­klá­dal, že ve svě­tě téměř nezná­mý herec David Suchet dá Poirotovi cha­risma, kte­ré se dosta­ne do pod­vě­do­mí celé­ho svě­ta. David Suchet byl zná­mý jenom v Anglii a občas se dostal ke ště­kům ve slav­ných vel­ko­fil­mech v Americe. Pamatuji si ho jako zápo­rá­ka z fil­mu Boeing 747 v ohro­že­ní.

Česká ver­ze seri­á­lu se obje­vi­la až něko­lik let po pre­mi­é­ře v Anglii. V roce 1997 vzni­kl prv­ní dabing, kte­rý se v Česku pro­sla­vil. Petr Kostka v hlav­ní roli a dal­ší posta­vy dabo­va­li Ondřej Vetchý a Stanislav Fišer. Bohužel, v rám­ci autor­ských záko­nů, se pro dal­ší opa­ko­vá­ní v roce 2002 už musel celý seri­ál zno­vu nada­bo­vat. Mnoho fanouš­ků ten­to krok odsu­zo­va­lo, ale poda­ři­lo se vytvo­řit dabing, kte­rý byl kva­li­ta­tiv­ně srov­na­tel­ný. Hlavní posta­vu nově nada­bo­val Jaromír Meduna, kte­rý dokon­čil dabing Poirota i do dneš­ní čes­ké pre­mi­é­ry.

Do dneš­ní­ho dne je nato­če­no a nada­bo­vá­no 72 dílů a to vše během 24 let. Posledním dílem, kte­rý Česko uvi­dí je Opona - Poirotův posled­ní pří­pad. Tuto kni­hu napsa­la Agatha Christie už v roce 1940, ale byla vydá­na až v roce 1975, aby to byla oprav­du posled­ní kni­ha o Poirotovi.

Je to oprav­du posled­ní pří­pad. Poirot je už sta­rý, na koleč­ko­vém křes­le a zno­vu se vydá­vá vyře­šit pří­pad v mís­tě, kde řešil i svůj prv­ní pří­pad, spo­leč­ně s kapi­tá­nem Hastingsem, na zám­ku Styles. Pro oba dva je to návrat po mno­ha letech. Poirot se bohu­žel ze zám­ku nevrá­tí.P1

Poirotova Opona je důstoj­ným zavr­še­ním celé­ho seri­á­lu. Z celé­ho film je vidět s jakou úctou k před­lo­ze tvůr­ci při­hlí­že­li a hlav­ně měli už za sebou 71 dílů. Nenatáčel se sice posled­ní, ale tomu nedá­vá žád­né omlu­vy. Natáčet posled­ní díl ješ­tě před před­chá­ze­jí­cí­mi díly pomoh­lo Davidu Suchetovi si držet odstup od hlav­ní posta­vy. Poprvé také Suchet hra­je bez vycpá­vek, a tak jeho Poirot už je sta­rý a veš­ke­ré jeho moder­ní oble­če­ní je mu vel­ké.

David Suchet oprav­du exce­lu­je. V kom­bi­na­ci s kame­rou a komor­ní hud­bou kla­ví­ru se fil­mu, o posled­ní detek­tiv­ní prá­ci před smr­tí, o kte­ré Poirot ví, že při­jde, poda­ři­lo vytvo­řit nád­her­ný roz­luč­ko­vý film. Jde jenom o to, aby pří­pad vyře­šil dří­ve, že jej zuba­tá dostih­ne. Hugh Fraser je doplň­kem, kte­rý tam musí být, aby vyře­šil i svo­ji záha­du se svo­ji dospě­lou dce­rou. Je také tím, až po něko­li­ka měsí­cích po vraž­dách, kdo se dozví, jaký oby­va­tel zám­ku Styles byl vlast­ně vra­hem a jak se to nako­nec udá­lo, pro­to­že Poirot popr­vé udě­lal to, co napros­to nená­vi­dí a musí za to zapla­tit, nej­lé­pe svo­ji naplá­no­va­nou smr­tí.

Poslední díl pat­ří ke kle­no­tům celé­ho seri­á­lu. Těsně za ním je Poirot: Vražda v Orient-expresu, kte­rá také řeši­la dile­ma prá­va poli­cej­ní­ho a prá­va odve­ty. Je to oprav­du veli­ce důstoj­né roz­lou­če­ní s celým seri­á­lem a žád­ní fanouš­ci si už nechtě­jí, ani nemů­žou, říct: „Natočte dal­ší díl“. Vše je nato­če­no, vše je doko­ná­no a bez Poirota bude­me žít dál.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
  • Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům7. ledna 2019 Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům Pokud chcete dělat dobrou detektivku, tak si na ní musíte dát záležet. Mnoho Prima seriálu je nekonečných a natáčí se strašně rychle. Druhou alternativou jsou seriály, kde se natočí pár […]
  • Life on Mars (2006) tv seriál24. února 2014 Life on Mars (2006) tv seriál To si to takhle v poklidu děláte záslušnou práci jako vedoucí pracovník policie v Manchesteru, stíháte lotry a lumpy narušující poklidné soužití slušných občanů, když tu do vás vrazí plnou […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
  • David Suchet23. května 2014 David Suchet David Suchet (výslovnost [dejvid súšej], * 2. května 1946 Londýn) je anglický herec. Vystudoval Londýnskou akademii hudby a dramatického umění (LAMDA). V roce 1973 se stal členem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))18. srpna 2018 Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem zapomněl připomenout, že končí s hlavními postavami v nesnázích, které jsou ihned na začátku […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]