Zaklínač nejen Tv tip

Polským tvůr­cům se vel­mi daří, co se týče zfil­mo­vá­ním mnoh­dy obtíž­ných kniž­ních námě­tů s leh­kos­tí a bra­vu­rou. Získají si Vás zejmé­na svou výprav­nos­tí a malič­kost­mi, kte­ré dokres­lu­jí cel­ko­vý dojem vel­ko­le­posti s poměr­ně malý­mi finan­ce­mi nesrov­na­tel­ně niž­ší­mi než jsou např. „fil­my ame­ric­ké“. Jako pří­klad : Quo Vadis či Ohněm a mečem (nedáv­no také odvy­sí­lán na Čt) a pak zde zmí­ně­né­ho Zaklínače...........Podle lite­rár­ní před­lo­hy Andrzeje Sapkovského, byl nato­čen stej­no­jmen­ný film Zaklínač. Bohužel se na naše obra­zov­ky dostá­vá for­mou 13-ti díl­né­ho seri­á­lu na Čt 2, kte­rý je vysí­lán kaž­dé úte­rý kolem 21:00.

Škoda, že se Čt neroz­hod­la uvést toto dílo v cel­ku a v něja­kém lep­ším vysí­la­cím čase. Pak tedy trpě­li­vý divák musí strá­vit čeká­ním celý týden na dal­ší díl. Což jis­tě mno­hé odra­dí, nehle­dě na to, že pod­le roz­dě­le­ní řek­ně­me si to upří­mě nebu­de zrov­na kaž­dý díl tím pra­vým po týd­nu čeká­ní.

Dobrodružně- fan­tas­tic­ký pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v tem­né době Draků, Elfů (ne však tako­vých jako v LOTR) a pře­de­vším Monster ohro­žu­jí­cím vše živé zejmé­na pak lid­ské plémě.

Proti zlu jsou tu Zaklínači. Jsou to vlast­ně zpo­čát­ku lidé, ale výcvi­kem se mění na bojov­ní­ky bez citu, zbystře­ný­mi smys­ly (síla,rychlost) a v nepo­sled­ní řadě cha­rak­te­ris­tic­kým zje­vem. Jejich prvot­ním poslá­ním je ochra­na lidí před růz­ný­mi mon­st­ry ( kterému-by oby­čej­ný smr­tel­ník nemohl čelit ) bez náro­ku na odmě­nu, ne však vždy. Také mají men­ší pra­vi­dlo roz­ši­řu­jí­cí jejich řady (zachrání-li člo­vě­ka kte­rý má doma potom­ka o kte­rém neví, Zaklínač si jej vyžá­dá za odmě­nu).

Dítě pak započne výcvik a poslé­ze, jeli vhod­ný se stá­vá Zaklínačem. Příběhem nás pro­vá­zí Geralt, kte­rý se stá­vá jed­ním z kan­di­dá­tů na Zaklínače. Prochází tvr­dým výcvi­kem v Kaer Morhen pod dozo­rem Mistrů. Jeho filo­zo­fie je neob­vyk­lá, vyu­ží­vá sla­bos­tí pro­tiv­ní­ka a zříd­ka při­stou­pí na ote­vře­nou výmě­nu úde­rů. Proto musí pod­stou­pit mnoh­dy těž­ší zkouš­ky než dru­zí. Přesto se stá­vá Zaklínačem. Sledujeme jeho puto­vá­ní a dob­ro­druž­ství, bar­vi­tá a nebez­peč­ná mnoh­dy zejmé­na kvů­li lidem. Poznává jejich nelo­a­jál­nost , nedů­vě­ru, opo­vr­ho­vá­ní a nao­pak. Opravdové nebez­pe­čí vní­má jako běž­nou zále­ži­tost.....

Hlavní posta­vu Geralta ztvár­nil výra­zo­vě slib­ný M.Zebowsky, kte­ré­ho jste moh­li vidět i ve zmí­ně­ném fil­mu „Ohněm a mečem“. Jediné co je tro­chu nepří­jem­né, že Zaklínač je poměr­ně zdlou­ha­vý, ale boha­tý na men­ší důle­ži­té děje. Zaměřuje se zejmé­na na cha­rak­te­ris­ti­ku posta­vy Geralta, kte­rá je i tak dost mlha­vá. Film je to spí­še pro fanouš­ky toho­to díla či žán­ru. Nečekejte per­fekt­ní tri­ky, ale i z toho mála je vel­mi pěk­ně zpra­co­ván. Myslím, že si najde své pří­z­niv­ce i když musím říci ‚že ve fil­mu není tolik sexu jako v kníž­ce :))

Zaklínač 2002
Polsko
Režie: M.Brodzky
Hrají: M.Zebowsky, A.Dymná, E.Wisniewská, G.Wolszcaková, A.Chyra, M.Kozlowski aj.

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]
  • TV TIPY12. listopadu 2003 TV TIPY Další televizní tipy od 15 - 21. listopadu z nouze ctnost až na pár tipů raději mrznout venku :))SO 15. listopadu 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, která vychází z […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))17. srpna 2018 Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01)) První díl nového seriálu od tvůrci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v přítomnosti, Futurama v budoucnosti a Disenchantment o minulosti. Seriál o středověké princezně, […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Tv Tip: Plavec21. září 2002 Tv Tip: Plavec Burt Lancaster v podivném dramatu Franka Perryho zjišťuje, kdo vlastně je... Kdo je Ned Merrill?Těžko říct.Přátelé ho dlouho neviděli a on se teď objevil u jejich bazénu, svižně ho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *