TV tipy na poslední týden v řijnu


25.10. - 31.10. 200425. 10. 2004 - Nova
09:05

Tajemný ost­rov /P/
(Nora Robert´s Sanctuary) Americký film (2001). Hrají M. Gilbert, C. Mandylor, L. Hope, K. Welsh, K. Baker... Režie K. Shea


25. 10. 2004 - ČT2
21:30

Eyes Wide Shut /P/
Široce zavře­né oči vám uká­ží jiný svět. Poslední výlet Stanleyho Kubricka do tem­ných zákou­tí lid­ské duše. Americko-britský psy­cho­lo­gic­ký film (1999). Hrají: T. Cruise, N. Kidmanová, S. Pollack, M. Richardsonová... (v ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

25. 10. 2004 - Nova
22:55

Ruka na koléb­ce
(Hand that Rocks the Cradle) Rebeca de Mornay psy­chic­ky naru­še­ná potra­tem a smr­tí své­ho muže chce zaujmout mís­to jiné ženy a vzít ji rodi­nu. Americký psy­cho­thriller (1992). Dále hra­jí A. Sciorra, M. McCoy, E. Hudson, J. Moore... Režie C. Hanson

26. 10. 2004 - Prima
22:15

Železný stisk /P/
(The Gauntlet) Americký kri­mi­nál­ní thriller (1977). Hrají C. Eastwood, P. Hingle, W. Prince, B. McKinney, M. Cavanaugh... Režie C. Eastwood

26. 10. 2004 - Nova
22:30

Klářin por­trét /P/
(Picture Claire) Kanadsko - ame­ric­ký film (2001) Hrají J. Lewis, G. Gershon, M. Rourke, C. K. Rennie... Režie B. McDonald

27. 10. 2004 - Nova
00:15

Pouta
(The Tie That Binds) Americký thriller (1995). Hrají M. Kelly, D. Hannah, K. Carradine, J. Devin, R. Reinhardt, B. Tarbuck... Režie W. Strick

27. 10. 2004 - Nova
09:00

Sestry /P/
(My Sister´s Keeper) Americký film pod­le sku­teč­né udá­los­ti (2002). Hrají K. Bates, E. Perkins, L. Redgrave, B. Harwell... Režie R. Lagomarsino

27. 10. 2004 - ČT2
20:00

Othello /P/
Láska jej inspi­ro­va­la. Žárlivost zni­čí. Britský film, nato­če­ný na moti­vy slav­né Shakespearovy tragé­die (2001). Hrají: E. Walker, Ch. Eccleston, K. Hawesová, R. Stirlingová, R. Coyle... Režie Geoffrey Sax

27. 10. 2004 - Nova
20:40

Listopadová roman­ce /P/
(Sweet November) Americký film (2001). Hrají Ch. Theron, J. Isaacs, G. Germann, M. Rosenbaum... Režie P. O´Connor

27. 10. 2004 - ČT2
22:10

Tohle je moře
(This Is the Sea) Křehké pří­mě­ří zro­di­lo sil­ný milost­ný cit. Má však v tomhle kru­tém svě­tě šan­ci? Irský film (1996). Hrají: S. Mortonová, R. McDade, M. O´Shea, R. Harris, J. Lynch, G. Byrne... Scénář a režie Mary McGuckianová

27. 10. 2004 - Prima
22:40

Black Dog /P/
(Black Dog) Americký akč­ní thriller (1998). Hrají P. Swayze, R. Travis, M. Loaf, G. Casseus, B. Vincent... Režie K. Hooks

27. 10. 2004 - Nova
23:00

Sejměte Cartera!
(Get Carter) Americký thriller (2000). Hrají S. Stallone, M. Caine, M. Rourke, M. Richardson, R. L. Cook... Režie S. T. Kay

28. 10. 2004 - Prima
08:00

Skandál v Čechách /P/
(The Royal Scandal) Kanadsko-americký film (2001). Hrají M. Frewer, K. Welsh, L. Komorowska, D. Brochu... Režie R. Gibbons

28. 10. 2004 - ČT2
08:30

Smrt císa­ře a krá­le Karla IV.
Televizní hra o posled­ních dnech živo­ta Karla IV. (1978). Hrají: M. Růžek, V. Šmeral, J. Adamíra, O. Sklenčka, O. Kaiser, J. Kepka, D. Kolářová, V. Ráž... Scénář J. Šotola. Kamera A. Navara. Režie E. Němec

28. 10. 2004 - Prima
09:45

Vdavky Nanynky Kulichovy
Dcera domov­ní­ka Hana Vítová se zami­lu­je do mla­dé­ho uči­te­le. Musí však před přís­nou mat­kou svou lás­ku tajit... Česká roman­tic­ká kome­die (1935). Dále hra­jí A. Nedošinská, J. Kohout, V. Borský, R. Šlemrová, V. Ferbasová, J. Plachta... Režie V. Slavínský

28. 10. 2004 - Nova
09:50

Křtiny
Co se sta­ne, když se vymyš­le­né křti­ny musí za kaž­dou cenu uskus­teč­nit. Česká kome­die (1981). Hrají M. Kopecký, B. Bohdanová, J. Jirásková, M. Pešek, D. Veškrnová... Režie Z. Podskalský

28. 10. 2004 - ČT1
10:00

Princezna zlo­dě­jů
(Princess of Thieves) Jablko nepa­dá dale­ko od stro­mu. Keira Knightleyová jako dce­ra Robina Hooda při­chá­zí... Britský dob­ro­druž­ný film (2001). Dále hra­jí: S. Wilson, S. Moyer, M. McDowell... Režie Peter Hewitt

28. 10. 2004 - Nova
11:20

Hotel Modrá hvězda
Půvabná hote­li­ér­ka Nataša Gollová má sice hotel na spad­nu­tí, ale díky své­mu šar­mu a zástu­pu nápad­ní­ků se z Modré hvězdy sta­ne vyhle­dá­va­ný pod­nik! Česká kome­die (1941). Dále hra­jí O. Nový, A. Mandlová, T. Pištěk, L. Pešek, J. Pivec... Režie M. Frič

28. 10. 2004 - Nova
12:50

Jdi za svou hvězdou /P/
(Catch a Falling Star) Kanadsko-americký roman­tic­ký film (2000). Hrají S. Ward, R. Jenkins, A. Jackson, J. Curtin, C. Rota... Režie B. Clark

28. 10. 2004 - Prima
14:30

Situace je váž­ná, niko­li však zou­fa­lá!
(La Situation est gra­ve... mais pas dése­spé­rée) Francouzská kome­die (1976). Hrají J. Lefebvre, M. Pacomeová, M. Serrault, D. Prevost, C. Teissedrová... Režie J. Besnard

28. 10. 2004 - Nova
14:35

Podnikavá dív­ka
(Working Girl) Americká kome­die (1988). Hrají M. Griffith, A. Baldwin, J. Cusack, P. Bosco... Režie M. Nichols

28. 10. 2004 - ČT1
15:45

Muži bez kří­del
Ruzyňské letiš­tě je za oku­pa­ce ostře sle­do­va­ným mís­tem. Napínavý čes­ký film, oce­ně­ný na MFF v Cannes (1946). Hrají: G. Nezval, L. H. Struna, J. Zrotal, E. Linkers, J. Petrovická, V. Hlavatý... Scénář B. Štěpánek. Režie F. Čáp

29. 10. 2004 - ČT2
06:40

Muži bez kří­del
Ruzyňské letiš­tě je za oku­pa­ce ostře sle­do­va­ným mís­tem. Napínavý čes­ký film, oce­ně­ný na MFF v Cannes (1946)

29. 10. 2004 - Nova
09:05

Noc vlka /P/
(Eye of the Wolf) Americký dob­ro­druž­ný film (2002). Hrají A. Archer, Z. Bostrom, R. Urich, C. T. Howell... Režie D. S. Cass Sr.

29. 10. 2004 - Prima
19:55

Pár správ­ných chla­pů /P/
(A Few Good Men) Americký thriller (1992). Hrají T. Cruise, J. Nicholson, D. Mooreová, K. Bacon, K. Pollak... Režie R. Reiner

29. 10. 2004 - ČT1
20:00

Iásón a argo­nau­ti (2/2) /P/
(Jason and the Argonauts) Bájný řec­ký hrdi­na vyplou­vá pro zla­té rou­no a tasí meč pro­ti netvo­rům - ať už mají zví­ře­cí kůži, nebo lid­skou... Americký dob­ro­druž­ný film (2000). Hrají: J. London, D. Hopper, F. Langella, D. Jacobi... Režie Nick Willing

29. 10. 2004 - Nova
22:45

Panika ve vzdu­chu /P/
(Air Panic) Americký kata­stro­fic­ký film (2001) Hrají R. Rowland, K. Loken, T. Shackelford, A. Enberg... Režie B. Misiorsowski

29. 10. 2004 - ČT2
23:15

Den dob­rých skut­ků
Tvář dítě­te jako zrca­dlo vlast­ních pochyb. Zlata Adamovská v hlav­ní roli tele­viz­ní­ho fil­mu z pro­stře­dí hor­ních dese­ti tisíc (2001). Dále hra­jí: M. Doubravová, M. Vávra, A. Mihulová, M. Dvorská, J. Kodeš, J. Schmitzer... Scénář a režie M. Issa

30. 10. 2004 - ČT1
08:25

Ikingut /P/
Malý Eskymáček při­ná­ší nadě­ji. Islandský film (2000). Hrají: H. R. Jónsson, H. T. Nakinge, P. Gestsson, M. Ragnarsson... Režie Gisli Snaer Erlingsson

30. 10. 2004 - ČT2
11:30

Usmívej se, Antonio /P/
(Fate un bel sorri­so) Nezáleží na tom, kolik vám je let-pravá lás­ka se na věk neptá. Francouzsko-italská kome­die (1999). Hrají: G. Durano, C. Pandolfiová, C. Nadeauová, F. Gifuni, C. Mascoliová... Režie Anna Di Franciscaová

30. 10. 2004 - Nova
12:30

Rodinné tram­po­ty ofi­ci­á­la Tříšky
Rozsáhlá rodi­na praž­ské­ho úřed­ní­ka Saši Rašilova je na let­ním bytě v pohra­ni­čí. Ani na dovo­le­né neza­há­le­jí a při­lo­ží ruku k dílu na druž­stev­ních polích. Česká kome­die (1949). Dále hra­jí J. Kurandová, A. Šůra, S. Fišer... Režie J. Mach

30. 10. 2004 - Prima
14:05

Návrat Bílého tesá­ka
(Il ritor­no di Zanna bian­ca) Statečný pes zís­kal na Aljašce nové­ho kama­rá­da a ochrán­ce. Znovu se však musí pus­tit do nebez­peč­né­ho boje pro­ti zlu a bez­prá­ví... Italský dob­ro­druž­ný film (1974). Hrají F. Nero, V. Lisiová, J. Steiner... Režie R. L. Fulci

30. 10. 2004 - ČT1
15:50

Závratná kari­é­ra /P/
(The Solid Gold Cadillac) Judy Hollidayová jako niči­vé tor­ná­do upro­střed jed­né zave­de­né fir­my. Americká fil­mo­vá kome­die oce­ně­ná Oscarem (1956). Dále hra­jí: P. Douglas, F. Clark, J. Williams, A. O’Connell a H. Sherman. Režie Richard Quine

30. 10. 2004 - Nova
16:35

Kam nikdo nesmí
Na teni­so­vých kur­tech byla nale­ze­na mrt­vá talen­to­va­ná tenist­ka! Český detek­tiv­ní film (1979). Hrají E. Cupák, M. Potocká, P. Haničinec, J. Durdiak, L. Geprtová... Režie D. Klein

30. 10. 2004 - Prima
17:10

Danielle Steelová: Střípky vzpo­mí­nek /P/
(Danielle Steel´s: Remembrance) Americký roman­tic­ký film (1996). Hrají E. L. Rueová, J. Nordling, J. Calvert, M. Lowry... Režie B. Rooney

30. 10. 2004 - Nova
21:15

Pravá blon­dýn­ka /P/
(Legally Blonde) Americká kome­die (2001). Hrají R. Witherspoon, L. Wilson, S. Blair, M. Davis... Režie R. Luketic

30. 10. 2004 - ČT1
22:15

Sleduje tě vrah! /P/
(The Watcher) Má nej­vět­ší potě­še­ní ze smr­ti nevin­ných lidí. Americký thriller (2000). Hrají: J. Spader, K. Reeves, M. Tomeiová, E. Hudson... Režie Joe Charbanic

30. 10. 2004 - Prima
22:45

Štvanice /P/
(The Hunted) Americký akč­ní film (1995). Hrají Ch. Lambert, J. Lone, Y. Harada, Y. Shimadaová... Režie J. F. Lawton

31. 10. 2004 - Prima
09:35

Alibi na vodě
Dvojice vyšet­řo­va­te­lů - Tůma a Líbal - ten­to­krát vyšet­řu­je dvě vraž­dy, kte­ré se sta­ly během fil­mo­vé­ho natá­če­ní... Český kri­mi­nál­ní film (1965). Hrají K. Höger, J. Bek, O. Krejča, O. Nový, E. Kubešová... Režie V. Čech

31. 10. 2004 - Nova
13:45

Moonraker
Britský dob­ro­druž­ný film (1979). Hrají R. Moore, L. Chiles, M. Lonsdale, C. Clery... Režie L. Gilbert

31. 10. 2004 - Prima
15:35

Důkaz uvnitř /P/
(Mit Herz und Handschnellen) Německý kri­mi­nál­ní film (2002). Hrají H. Baum, E. Uligová, J. Spengler, S. Campová, M. Brandnel... Režie A. Senn

31. 10. 2004 - Nova
16:10

Dožeň, co se dá!
(Blast From the Past) Americká kome­die (1999). Hrají B. Fraser, A. Silverstone, Ch. Walken, S. Spacek, D. Foley... Režie H. Wilson

31. 10. 2004 - Prima
17:25

Tchán /P/
Někdy není postra­chem rodi­ny tchy­ně, ale tchán. Zvláště když při­pra­vu­je svat­bu, kte­rá už není zapo­tře­bí... Česká kome­die (1979). Hrají J. Bláha, L. Havelková, V. Brodský, V. Kaplanová, D. Veškrnová, S. Skopal... Režie Z. Míka

31. 10. 2004 - ČT1
20:00

Tři dámy s pis­to­lí /P/
Květa Fialová, Jiřina Bohdalová a Blanka Bohdanová v kri­mi­nál­ní kome­dii pod­le diva­del­ní hry K. Wittlingera. Dále hra­jí: R. Lukavský, M. Dejdar, S. Postlerová, J. Teplý ml. a L. Županič. Scénář a režie F. Filip

31. 10. 2004 - Prima
22:05

Program likvi­da­ce /P/
(Twilight Man) Americký thriller (1996). Hrají T. Matheson, D. Stockwell, L. S. Caldwellová, J. Polis, Y. Nipar... Režie C. R. Baxley

31. 10. 2004 - Nova
23:30

Nebezpečné dlu­hy /P/
(The Big Heist) Americko-kanadský film (2001). Hrají D. Sutherland, J. Harris, J. Kidder, S. Coppola... Režie R. Markowitz

1. 11. 2004 - ČT2
00:15

Na ver­ti­ká­le léta
(A la ver­ti­ca­le de l´été) Tři sest­ry a jejich lás­ky za slun­ce i deš­tě. Francouzsko-vietnamský film (2000). Hrají: T. Nu Yen-Khe, N. Nhu Quynh, L. Khanh, N. Quanq Hai, T. Manh Cuong... Scénář a režie Tran Anh Hung (Ve viet­nam­ském zně­ní s titul­ky)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • TV TIPY31. října 2003 TV TIPY Televizní tipy na začínající chladné večery.............. 1 -7. listopaduSO 1. Listopadu NOVA 20:00 ARMAGEDON Bruce Willis v hlavní roli amerického katastrofického filmu o ohrožení […]
  • TV Tipy 27.9.- 3.10.200427. září 2004 TV Tipy 27.9.- 3.10.2004 27. 9. 2004 - Nova 09:25 Hledá se láska /P/ (Love at Large) Americký film (1990). Hrají T. Berenger, E. Perkins, K. Capshaw, T. Levine... Režie A. Rudolph 27. 9. 2004 - […]
  • TV TIPY12. listopadu 2003 TV TIPY Další televizní tipy od 15 - 21. listopadu z nouze ctnost až na pár tipů raději mrznout venku :))SO 15. listopadu 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, která vychází z […]
  • Anna a král9. října 2003 Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mongkuta a jejich pohledu na svět. 10.10. TV Nova - 20:30   Anna Leonovensová přijíždí do Siamu na […]
  • Program od 30.8. do 5.9.200229. srpna 2002 Program od 30.8. do 5.9.2002 Co nás čeká a nemine? 30.8. - 5.9.2002 Pátek - 30.8.2002 20:00 - ČT 1 - Železná maska - Klasické filmové zpracovaní z roku 1962 z Francie z Janem Maraisem 21:30 - - TV Nova - […]
  • The Walking Dead (tv seriál 2010)11. srpna 2011 The Walking Dead (tv seriál 2010) Zombie filmy tvoří už nějaký ten pátek svébytný sub žánr hororových filmů. Velké šílenství odstartoval George Romero svojí - dnes již legendární - Nocí oživlých mrtvol. V roce 1968 se pro […]
  • Vetřelci13. října 2003 Vetřelci 14.10.2003 - TV Prima - 21:45 Scénář a režie:James Cameron Původní náčrt povídky:Jim & John Thomas(Predator) a však scénář J.Camerona napsán podle námětu:Dan O´Bannon & Ronald […]
  • 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip4. dubna 2004 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři […]
  • SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ17. září 2003 SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ Závratná nabídka filmů se nám nabízí v průběhu tohoto týdne počínaje sobotou. Pár nejlepších typů, kde si vybere snad každý divák. Zelená míle....atd.Čt1 20.září 21:05 KROTITELÉ […]
  • TV - tipy 9.9. - 15.9.20029. září 2002 TV - tipy 9.9. - 15.9.2002 Co nás čeká a nemine!! 9.9. - 15.9.2002 Pondělí 9.9. 9.25 - Nova -Billy Kid 9.50 - ČT 1 - Profesionálové 19.55 - Prima - Hercule Poirot 22.00 - ČT 2 - Transpotting Úterý 10.9 […]