Robocop 3


18. 9. 2003 - NovaFirmu OCP ješ­tě stá­le neo­pus­ti­ly plá­ny na výstav­bu Delta City. Přestože ji pohl­ti­la japon­ská fir­ma Kanemitsu a Starý pán je mrtev, v Dietroitu řádí koman­do Rehab, kte­ré vše­mi pro­střed­ky vyprazd­ňu­je domy a zba­vu­je se oby­va­tel.
Lidé však začí­na­jí o své domy bojo­vat. Pod vede­ním Berty pře­pad­nou poli­cej­ní sklad, kte­rý strá­ží sta­rý zná­mý ED 209. Naštěstí je s bez­do­mov­ci malá hol­čič­ka Mico, jejíž rodi­če byli zavraž­dě­ni jed­not­kou Rehab, jejíž vůd­ce McDagge je ten­to­krát nej­vět­ším padou­chem. Nico pře­pro­gra­mu­je nebez­peč­né­ho robo­ta (během něko­li­ka vte­řin!) a bez­do­mov­ci se zmoc­ní zbra­ní a Jet Pacu urče­né­ho pro Roba.
Přepadení skla­du neu­nik­ne pozor­nos­ti poli­cie. Lewisová s dvě­ma muži jsou zlo­dě­jům v patách, ale jejich jíz­da noč­ním měs­tem kon­čí bou­rač­kou na úze­mí Podzemního gan­gu.
Pak do děje vchá­zí (respek­ti­ve vjíž­dí) RoboCop Murphy. Nejdříve neu­po­slech­ne roz­kaz ser­žan­ta Reeda a uhá­ní zachrá­nit Lewisovou. Se svým autem sko­čí ze stře­chy a pomo­cí novin­ky - výměn­né ruky, kte­rá obsa­hu­je samo­pal či bom­bo­met nebo pla­me­no­met - zne­škod­ní čle­ny gan­gu. Lumpové ho zapá­lí, ale to Robovi zase pří­liš neva­dí.
Bezdomovci se uchý­lí do opuš­tě­né­ho kos­te­la. McDagge zase dostá­vá roz­kaz, že Cadillac Heights, čili Cadillacké výši­ny musí být do 4 dnů vykli­ze­ny. Navíc japon­ská fir­ma zasí­lá do Detroitu své­ho cybor­ga Otoma.
Nový šéf fir­my OCP nemá vůbec leh­kou situ­a­ci. Problém s vyprázd­něním měs­ta chce řešit nasa­ze­ním RoboCopa v pro­gra­mu Rehab. Proto má být Murphymu vope­ro­vá­na bari­é­ra, kte­rá odstra­ní jeho vzpo­mín­ky. Doktorka Lazarová však neu­po­slech­ne roz­kaz a Robo s Lewisovou vyrá­ží ke kos­te­lu.
Před kos­te­lem dojde k patr­ně nej­šo­ku­jí­cí­mu momen­tu toho­to fil­mu, kte­rý jinak není pří­liš napí­na­vý a mys­lím, že je lehce před­ví­da­tel­ný. Před zmí­ně­ným kos­te­lem se oba par­ťá­ci z prv­ních dvou dílů set­ka­jí s při­pra­ve­nou jed­not­kou Rehab. Když odmít­nout ode­jít a řek­nou, že budou brá­nit prá­va nevin­ných lidí, McDagget zastře­lí Lewisovou. Tento neče­ka­ný fakt mě osob­ně veli­ce šoko­val, podob­ně jako v dru­hém dílu roz­mon­to­vá­ní Roba.
Lewisová je zastře­le­na na scho­dech kos­te­la a RoboCop nemů­že díky čtvr­té instruk­ci stří­let na čle­ny OCP. Stojí pro­to bez­moc­ně na mís­tě a mar­ně se sna­ží zamě­řit cíl. Je ostře­lo­ván z mno­ha zbra­ní a McDaggett ho zasa­hu­je gra­ná­tem do prs­ní­ho pan­cí­ře. Pak do boje zasa­hu­jí bez­do­mov­ci, kte­ří Murphyho sebou pod­zem­ní chod­bou. Na veřej­nos­ti je Robo ozna­čen za vra­ha své par­ťač­ky.
Příběh ply­ne dál. Dr. Lazarová při­jíž­dí za Robem a pomá­há ho opra­vit. OCP chce zne­u­žít poli­cii, ale ta pře­chá­zí na stra­nu bez­do­mov­ců. Na stra­ně fir­my se tedy obje­vu­je pou­lič­ní gang.
Cyborg Otoma se utká s Robem, bez­do­mov­ci jsou postří­le­ni a zaja­ti a hlav­ně - Robovi je vyma­zán čtvr­tý zákon.
V Cadillackých výši­nách se strh­ne bitva, kte­rou roz­hod­ne Robo, jenž na Jet Pacu při­lét­ne a bom­bou zni­čí obr­ně­ný vůz OCP.
V závě­ru si ješ­tě změ­ří síly s dal­ší­mi dvě­ma Otomy a vyří­dí účty s McDaggettem, čímž pomstí smrt Lewisové. Šéf Kanemitsu pan Kanemitsu (zají­ma­vá sho­da) se pak Murphymu poklo­ní a vše kon­čí dia­lo­gem mezi šéfem OCP a Robem:
Šéf:„Jak ti vlast­ně říka­jí? Myslím, že Murphy nebo tak nějak?“
Robo:„Mí přá­te­lé mi říka­jí Murphy. Vy mi říkej­te ROBOCOP!“
A co dodat k hod­no­ce­ní? Pro mě nej­vět­ším pře­kva­pe­ním bylo, že v roli Murphyho se před­sta­vil Robert Burke a ne Peter Weller. Dokud jsem to nevě­děl, nevši­ml jsem si toho. Přestože všich­ni her­ci hra­jí dob­ře, mys­lím, že nej­slab­ší byl ten­to­krát pří­běh, kte­rý se pří­liš vymkl z rukou. Není to špat­né, ale není to pros­tě ono. Už to nějak není ten samý Robo, ta samá Lewisová nebo stej­ný ser­žant Reed. OCP je pod nad­vlá­dou Japonců a Starý pán v pří­bě­hu oči­vid­ně chy­bí. Z fil­mu zmi­ze­la atmo­sfé­ra, ale zas tak hroz­né to není. Nyní jsem ale pře­svěd­čen, že nato­čit čtvr­té pokra­čo­vá­ní se nikdo neod­vá­ží, pro­to­že díky tře­tí­mu dílu již Robocop ali­as Murphy nemá budouc­nost.

ROBOCOP 3 - USA, 1992
Hrají: Robert John Burke (Murphy), Nancy Allenová (Anne Lewisová), Rip Torn (Ceo), John Castle (Paul McDagget), Jill Hennessyová (Dr. Marie Lazarová), CCH Pounderová (Bertha)
Kamera: Gary B. Kibbe
Hudba: Basil Poledouris
Scénář: Frank Miller & Fred Dekker
Režie: Fred Dekker


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • ROBOCOP I a II30. srpna 2003 ROBOCOP I a II 4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop 11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2 Starý Detroit, město zločinu. Žádný člověk si zde nemůže být jistý. Zatímco se zločinci množí, policajtů ubývá. […]
  • Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého3. července 2018 Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého „Existují mezi námi chameleoni. Géniové obdaření schopností stát se kýmkoli z nás. V roce 1964 unesla instituce známa jako Centrum, mladého chameleona jménem Jarod a podrobila jeho génia […]
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […]
  • Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje3. července 2018 Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje Agentka FBI: ,,Aha. To jste vy, ten jasnovidec. Sorry Gandalfe, našíma metodama jsme to tady pročesali dost dobře. Není tady.“ Lisbonová kývne k Janeovi: ,,Není to agent, je to […]
  • Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době6. května 2017 Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době „Nejvznešenější rozkoší je radost z porozumění.“ Leonardo da Vinci Recenze seriálu je vlastně jeden velký paradox. Pokud chcete napsat něco co nejrychleji, spokojíte se s pilotem a […]
  • Hvězdné války IV v TV23. června 2004 Hvězdné války IV v TV Před dávnýmilety v předaleké galaxii začín první kapitola mýtické ságy Star Wars. Vracíme se v čase od filmu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám představuje ještě mladého Anakika […]
  • Terapie - S03E03 - Středa 17:009. ledna 2019 Terapie - S03E03 - Středa 17:00 Dnešní díl má zase v režii Petr Zelenka. Tentokrát si užijeme Barbory Milotové jako manželky psychicky zlomeného Marka Taclíka. Noví pacienty, nové příběhy. To je je hlavní moto nové […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
  • Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu4. července 2018 Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu „Step by step…day by day….“ Krok za krokem, úvodní znělka Patří starší sitcomy do starého železa, nebo mají stále čím oslovit? Během 90. let se v televizních programech snad všech […]