KLUB RVÁČŮ


Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod.


KLUB RVÁČŮ

USA, 1999, 20th Century Fox/Bontonfilm
režie: David Fincher
hra­jí: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonhamová Carterová, Meat Loaf, Jared Leto

Jako dnes si pama­tu­ji oka­mžik, kdy jsem se v praž­ském kině Kosmos před něko­li­ka lety po skon­če­ní fil­mu Sedm jen těž­ce zdvi­hal ze seda­dla. Nohy se mi třásly nato­lik, že jsem se musel držet, abych nespa­dl. Tenkrát jsem se zařekl, že podob­né fil­my nemám zapo­tře­bí. Videoklipový mág David Fincher (reží­ro­val napří­klad kli­py Aerosmith neboo Madonny) varo­val už svo­jím prv­ním fil­mem, Vetřelcem na tře­tí, že na divá­ky nebu­de brát pří­liš ohle­dů. Jelikož moc nemám v  lás­ce Michaela Douglase (a nyní, když se pro­slý­chá, že si bude brát Catherine Zeta-Jonesovou, tím méně), Hru jsem si až do dneš­ní­ho dne odpus­til. Na Klub rvá­čů jsem byl ale veli­ce zvě­da­vý. Už jenom pro­to, že se se jed­ná o film, kte­rý v Americe při­ja­la lépe kri­ti­ka než divá­ci.

Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a  vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod. Má však pro­blém. V noci nedo­ká­že usnout. Začne pro­to cho­dit na sku­pi­no­vé tera­pie. Je mu jed­no, jaké jsou, hlav­ně že mu někdo naslou­chá a může se tam vybre­čet - a ono to fun­gu­je, najed­nou spí jako mimi­no. Vše se však zha­tí v oka­mži­ku, kdy se na tera­pi­ích začne obje­vo­vat i  Marla Singerová. A když se chví­li poté sezná­mí s podi­ví­nem Tylerem a ješ­tě o  něco poz­dě­ji mu vyle­tí do povět­ří byt, spus­tí se série udá­los­tí, kte­rá může skon­čit jedině...ale ne, to je tak maxi­mum, co lze napsat, abych vás neo­kra­dl o  záži­tek z jed­no­ho z nej­lep­ších fil­mů posled­ní doby.

Více na Kritiky.cz
Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. Nyní vyšel...
Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě Filmy o Drákulovi jsou staré tak dlouho jako filmový horor. Hrabě Drákula a jeho kolega "uměl...
Inspektor Max Dvě videa z novinářské konference 15.2.2018....
Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 % Každý, kdo někdy pracoval s lidmi, a nezáleží na tom, jestli na recepci nebo někde v obchode,...
Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých ...

Už dlou­ho jsem nevi­děl film s tak skvě­lým scé­ná­řem. Klub rvá­čů napsal Jim Uhls pod­le romá­nu Chucka Palahniuka a dal si s ním evi­dent­ně pořád­nou prá­ci. Snímek je roz­dě­len zhru­ba na tři tře­ti­ny, prv­ní je plná kou­zel­né­ho čer­né­ho humo­ru, v dru­hé se legra­ce poma­lu vytrá­cí a nao­pak si začne­te vyba­vo­vat atmo­sfé­ru už zmí­ně­né­ho fil­mu Sedm a ve tře­tí zjis­tí­te, že je všech­no úpl­ně, ale úpl­ně jinak, než si více jak hodi­nu a půl mys­lí­te. Při té pří­le­ži­tos­ti je tře­ba upo­zor­nit všech­ny, kte­ří budou mít po dva­ce­ti minu­tách pocit, že jim Klub rvá­čů ohro­žu­je psy­chic­ký vývoj a pocí­tí nutká­ní ode­jít - vydrž­te to až do kon­ce, ten­to­krát to sto­jí za to. Navíc závě­reč­ná scé­na je nato­lik bom­bas­tic­ká, že by zaslou­ži­la oka­mži­tě uvést do fil­mo­vé síně slá­vy - ovšem to už zase pro­zra­zu­ji více, než bych měl a chtěl.

Výteční jsou také her­ci. Edward Norton je pře­kva­pi­vě výbor­ný i v bojo­vých scé­nách a Brad Pitt je...prostě Brad Pitt. David Fincher přes­ně odha­dl, koho obsa­dit do jaké role, včet­ně neo­do­la­tel­né fem­me fata­le Heleny Bonhamové Carterové a Meat Loafa, kte­rý ve své kou­zel­né kre­a­ci Boba doka­zu­je, že hrát od doby kul­tov­ní The Rocky Horror Picture Show nijak nepo­za­po­mněl. Fincher je názor­ným pří­kla­dem reži­sé­ra odko­je­né­ho MTV a v jeho fil­mech je to znát, nicmé­ně v Klubu rvá­čů pře­kro­čil svůj stín. Po Matrixovi se pod­le mého názo­ru jed­ná o  dru­hý film, jenž uka­zu­je, kte­rým smě­rem se bude holly­wo­od­ská kine­ma­to­gra­fie ubí­rat ve tře­tím tisí­ci­le­tí. Famózní prá­ce se svět­lem a kame­rou, doko­na­lé tri­ko­vé vel­mi vel­ké detai­ly - to vše v tom­to pří­pa­dě není pou­ži­to na efekt, ale pros­tě pro­to, že to na ona mís­ta přes­ně pat­ří. Možná by si Klub rvá­čů zaslou­žil lep­ší hud­bu a mož­ná by ho šlo o tako­vých pět minut zkrá­tit. Možná.

Nakonec je tře­ba ješ­tě pochvá­lit výteč­né titul­ky Františka Fuky. Stejně jako v pří­pa­dě Skály a Hvězdných válek odve­dl František skvost­nou prá­ci, kte­rá výsled­ný dojem z Klubu rvá­čů ješ­tě umoc­ňu­je. V Americe nebyl ten­to film nato­lik úspěš­ný zřej­mě pro­to, že byl pří­stup­ný až od 17 let. U nás je dopo­ru­če­ná věko­vá hra­ni­ce 18 let a asi by jí měli pra­cov­ní­ci kin hlí­dat. Ale přes­to musím dopo­ru­čit Klub rvá­čů úpl­ně všem. Jedná se o vyjí­meč­ný film, kte­rých nevzni­ká mno­ho. Co se mého osob­ní­ho hod­no­ce­ní týče, chy­bí k maxi­mu, čili k šes­ti hvěz­dič­kám, je nepa­tr­ný krů­ček. Klub rvá­čů si zkrát­ka nenech­te ujít.

Více na Kritiky.cz
Westworld 2. sezóna - epizoda 5-10 Krátký přehled o tom, co nás čeká v následujících 6 epizodách. ...
Ďábel nosí Pradu Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. V...
Iron Man 3 [85%] Příběhy Tonyho Starka alias Iron Mana patří mezi těmi komiksovými k těm nejoblíbenějším ...
Český lev 2016 - výsledky Přehled vítězů! (označeni tučně). ...
Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Sedm - Se7en3. října 2003 Sedm - Se7en TV Nova - 4.10.2003 - 22:25 U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého […]
  • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
  • Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska!14. května 2019 Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska! Nejen Britové se seriálem Hra o trůny umějí dělat unikátní projekty, ale i Britové ve spolupráci se Švédy a Američany a samozřejmě s plnou hereckou podporou Ukrajiny a snad i Ruska umí […]
  • TvTip: Lepší už to nebude6. září 2002 TvTip: Lepší už to nebude Vynikající snímek Jamese L. Brookse na ČT 1 v sobotu v 20:50...Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků. Žije sám na Manhattanu a s požitkem znepříjemňuje život všem v okolí. […]
  • The Walking Dead (tv seriál 2010)11. srpna 2011 The Walking Dead (tv seriál 2010) Zombie filmy tvoří už nějaký ten pátek svébytný sub žánr hororových filmů. Velké šílenství odstartoval George Romero svojí - dnes již legendární - Nocí oživlých mrtvol. V roce 1968 se pro […]
  • Záře3. května 2004 Záře Otec Davida, Peter, podivín a despota, ač nemá odpovídající hudební vzdělání, učil Davida od dětství hře na klavír a z Davida rostl slibný klavírista. Peter má zvláštní způsoby a rodině […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
  • Star Trek: První kontakt13. října 2003 Star Trek: První kontakt 18.10.2003 - ČT 2 - 11:00Před šesti roky rasa Borgů, napůl organická a napůl kybernetická rasa spojená do jednoho kolektivního vědomí, poprvé zaútočila na svět Federace. V nejstrašnější […]
  • Terry Gilliam v TV - Brazil3. ledna 2004 Terry Gilliam v TV - Brazil Podobně jako ve Dvanácti opicích, i zde Gilliam umístil svůj příběh do těžko definovatelného období kolem Vánoc "někdy ve 20. století", kdy armády bezejmenných úředníčků striktně […]