Muž se železnou maskou

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a chtě­jí pro­ti povstat. Když se mu to jeho ministři odvá­ží říct, naří­dí, aby lidem roz­da­li sta­ré záso­by jíd­la ze skla­dů, kte­ré jsou shni­lé a tím pádem se neda­jí jíst. Nad krá­lo­vým živo­tem bdí kapi­tán muš­ke­tý­rů věr­ný d’Artagnan. Někdy se u dvo­ra též zdr­žu­jí d’Artagnanovi sta­ří přá­te­lé Porthos a Aramis. Aramis je teď nej­vyš­ším před­sta­ve­ným jezu­i­tů a Porthos se věnu­je všem zába­vám a rados­tem, kte­ré Paříž nabí­zí. Pouze Athos žije na svém ven­kov­ském síd­le se svým jedi­ným synem Raulem. Raul se po vzo­ru své­ho otce roz­hod­ne stát muš­ke­tý­rem, a pro­to při­jíž­dí oba do Paříže. S sebou má Raul ješ­tě něko­ho. Svou snou­ben­ku, krás­nou Christine.


Muž se železnou maskou

1. děj fil­mu:

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a  chtě­jí pro­ti povstat. Když se mu to jeho ministři odvá­ží říct, naří­dí, aby lidem roz­da­li sta­ré záso­by jíd­la ze skla­dů, kte­ré jsou shni­lé a tím pádem se neda­jí jíst.
Nad krá­lo­vým živo­tem bdí kapi­tán muš­ke­tý­rů věr­ný d’Artagnan. Někdy se u dvo­ra též zdr­žu­jí d’Artagnanovi sta­ří přá­te­lé Porthos a Aramis. Aramis je teď nej­vyš­ším před­sta­ve­ným jezu­i­tů a Porthos se věnu­je všem zába­vám a rados­tem, kte­ré Paříž nabí­zí. Pouze Athos žije na svém ven­kov­ském síd­le se svým jedi­ným synem Raulem. Raul se po vzo­ru své­ho otce roz­hod­ne stát muš­ke­tý­rem, a pro­to při­jíž­dí oba do Paříže. S sebou má Raul ješ­tě něko­ho. Svou snou­ben­ku, krás­nou Christine.
Král Ludvík však Christine uvi­dí a roz­hod­ne se ji zís­kat. Ta však nechce zra­dit Raula. Ludvík pro­to posí­lá Raula do boje pro­ti Holanďanům s  pří­ka­zem, aby se posta­vil do ohnis­ka nej­vět­ší­ho boje. Raul pad­ne a Christine se sta­ne krá­lo­vou milen­kou. Udělá to, pro­to­že její mat­ka i sest­ra trpí nou­zí a jsou nemoc­né a král jí slí­bí, že se o ně posta­rá a pošle k nim své nej­lep­ší léka­ře. Pak jí ale při­jde zprá­va o Raulově smr­ti a jeho dopis na roz­lou­če­nou. Trápí ji výčit­ky svě­do­mí a obě­sí se. Král nepo­ci­ťu­je něja­ký vel­ký zármu­tek. Jiné je to s  otcem Raula Athosem. Ten se chce Ludvíkovi XIV. pomstít. K němu se při­dá i  Aramis, pro­to­že už má jis­tý plán a Porthos, pro­to­že se nudí a chce si koneč­ně jed­nou zase pořád­ně zašer­mo­vat. Pouze d’Artagnan návrhy na spik­nu­tí odmít­ne. Chce zacho­vat věr­nost své­mu krá­li. Mimo jiné je totiž milen­cem krá­lov­ny - mat­ky Anny Rakouské.
Aramisův plán je zce­la jed­no­du­chý. Jen vel­mi málo zasvě­ce­ných zná sku­teč­né okol­nos­ti krá­lo­va naro­ze­ní. Nejdříve se naro­dil Ludvík, ale bohu­žel měl ješ­tě mlad­ší­ho bra­t­ra. Dvojče. Král Ludvík XIII. se obá­val občan­ské vál­ky, kte­rá by moh­la jed­nou vznik­nout, a pro­to nechá mlad­ší­ho syna, kte­rý se jme­nu­je Filip, odvést na ven­kov a peč­li­vě ho stře­žit. Královně řekl, že její dru­hé dítě se naro­di­lo mrt­vé. Filip žije pokoj­ně na ven­ko­vě, ale ke své smů­le je své­mu brat­ru veli­ce podob­ný. Když se tedy Ludvík sta­ne krá­lem, pošle Aramise za Filipem a naří­dí mu, aby mu zamkl obli­čej do želez­né mas­ky, aby ho nikdo nemohl poznat a zavřít do věze­ní. Aramis to udě­lá.
Děj pokra­ču­je o osm let poz­dě­ji. Aramis vidí, že Ludvík se na krá­le neho­dí, a pro­to ho chce vymě­nit za Filipa. Převlékne se za kně­ze a pod zámin­kou, že jede věz­ně vyzpo­ví­dat, při­plu­je na loď­ce do Filipova věze­ní. Přiveze tam taj­ně pod kut­nou mrt­vé­ho muže se želez­nou mas­kou na obli­če­je a vymě­ní ho za Filipa, kte­ré pod kut­nou pro­pa­šu­je zpět do loď­ky k přá­te­lům. Strážcům namlu­ví, že vězeň při zpo­vě­di zemřel. Strážci se obá­va­jí moru, a pro­to mu ani v nejmen­ším nebrá­ní v odcho­du. Athos dosta­ne za úkol Filipa nau­čit vše­mu, co potře­bu­je znát král. Jenomže je tu malý pro­blém. Ludvík je aro­gant­ní, pyš­ní, cynic­ký a lhos­tej­ný. Filip ne. Ten se zají­má o  všech­no kolem sebe, je přá­tel­ský a milý. Musí se nau­čit bra­t­ro­vu cho­vá­ní. Oba brat­ři mají být vymě­ně­ni při krá­lov­ském maš­kar­ním ple­se. Jenomže všich­ni zapo­mně­li na d’Artagnana, kte­rý nemá ani tuše­ní o tom, že jeho král má dvoj­če.
Do plá­nu je zasvě­ce­na i mat­ka Ludvíka a Filipa krá­lov­na - mat­ka, pro­to­že Aramis je jejím zpo­věd­ní­kem.
Na maš­kar­ním ple­se král Ludvík tan­čí, ale najed­nou něko­li­krát zahléd­ne mezi tan­čí­cí­mi želez­nou mas­ku. Stejnou, jakou kdy­si nechal nasa­dit své­mu bra­t­ro­vi… Zavře se o samo­tě ve své lož­ni­ci. Na to čeká Athos, Porthos, Aramis a Filip. Tajným vcho­dem vstou­pí do krá­lo­vi lož­ni­ce, svá­žou Ludvíka a vymě­ní mu s Filipem šaty. Potom taj­nou chod­bou opět ode­jdou. Filip, teď už jako král Ludvík, odchá­zí zpět do taneč­ní­ho sálu. Jenomže jeho cho­vá­ní se výraz­ně liší od pra­vé­ho Ludvíka a d’Artagnanovi je to hned pode­zře­lé. Nechá obklí­čit všech­ny vcho­dy do Louvru a Filipa vylá­ká pod zámin­kou s sebou. Aramis, Athos a Porthos se zrov­na pokou­še­jí odplout do Seině s pra­vým Ludvíkem. D’Artagnan jim to však zne­mož­ní, a tak odplu­jí sami. Filip zůsta­ne zce­la v moci Ludvíka. Královna - mat­ka i d’Artagnan se ho sice zastá­va­jí, ale král je nemi­lo­srd­ný. Nechá Filipa vsa­dit zpět do želez­né mas­ky a uvěz­nit do jed­né z  pod­zem­ních kobek Bastily.
D’Artagnan se však roz­hod­ne změ­nit stra­ny. Je mu líto Filipa. Pošle svým třem přá­te­lům vzkaz, že o půl­no­ci na deset minut zdr­ží strá­že.
Athos, Porthos a Aramis obelstí stráž­ce a vnik­nou do Bastily. Vysvobodí Filipa z jeho cely, ale nepo­da­ří se jim včas utéct. Král Ludvík je se svý­mi lid­mi obklí­čí. Nakonec zůsta­nou i s d’Artagnanem obklí­če­ní bez nadě­je na něja­kou záchra­nu. Král Ludvík sice nabí­zí d’Artagnanovi milost a jeho přá­te­lům rych­lou smrt, když se vzda­jí, ale d’Artagnan to odmít­ne. Přizná šoku­jí­cí prav­du, kte­rou mu ten den sdě­li­la krá­lov­na - mat­ka. Filip a Ludvík jsou jeho děti… Čtyři muš­ke­tý­ři a Filip se odváž­ně vrh­nou pro­ti mno­ho­ná­sob­né pře­si­le. Jako zázra­kem zůsta­nou nezra­ně­ni, i když Ludvík při­ká­že stří­let. Ludvík však dýkou zabi­je d’Artagnana. Tím však ztra­tí své muš­ke­tý­ry, kte­ří za něj odmít­nou bojo­vat. Filipovi sun­da­jí mas­ku a uči­ní ho krá­lem po jmé­nem Ludvík XIV. Athos, Porthos a  Aramis jsou jeho rád­ci. Opravdový Ludvík je odve­zen na ven­kov a údaj­ně dostal milost a ode­šel do jiné země. D’Artagnan byl se slá­vou pohřben a Ludvík XIV. se stal nej­lep­ším a nej­slav­něj­ším krá­lem fran­couz­ské his­to­rie. Zařídil, aby v jeho zemi lidé už netr­pě­li hla­dem a za jeho vlá­dy Francie jenom vzkvé­ta­la.
Film nato­čil v roce 1998 ame­ric­ký reži­sér a scé­náris­ta R. Walace, kame­ra­ma­nem byl P.  Suschitzky. V hlav­ních rolích hrá­li Anne Parrilaudová, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich a Leonardo DiCaprio.
Film trvá asi sto minut.

Více na Kritiky.cz
Nevěsta (uživatelská příručka) - Jak dobře připravit, přežít a užít si ten nejdůležitější den v životě Jistě si přejeme, aby náš svatební den byl tím nejkrásnějším v životě a vše proběhlo ...
Jsou světla, která nevidíme Který milovník knih ještě neslyšel chválu na slavné veledílo „Jsou světla, která nevidí...
Baba na zabití Danny DeVito prokázal mistrovství v žánru černé komedie již před patnácti lety snímkem Vá...
Bananocalypse - (ne)Recenze - 75% Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recenzi budete možná číst stejně dlouho jako...
#1958: DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk - 80 % DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk (The Golden Age)Vydalo Eaglemoss Collections v...

2. legen­da od Alexandra Dumase st.

Podle kni­hy Alexandra Dumase st. měl sku­teč­ně Ludvík XIV. dvoj­če. Avšak krá­lov­na Anna Rakouská o tom vědě­la a Ludvík XIII. byl jejich otcem a roz­hod­ně ne d’Artagnan. I v Dumasově pří­bě­hu jsou naši sta­ří zná­mí muš­ke­tý­ři, ale pou­ze Aramis a Athos jsou na stra­ně Filipa. D’Artagnan a Porthos zůstá­va­jí věr­ní Ludvíkovi. Ale Aramis chce vymě­nit Filipa za Ludvíka, pře­de­vším z toho důvo­du, aby zís­kal vel­kou moc ve stá­tě. Filip by mu byl vděč­ný a urči­tě by ho vyzna­me­ná­val. Athos sku­teč­ně měl syna Raula, ale Raulova milo­va­ná se nejme­no­va­la Christine, ale Luisa de la Valliere a sku­teč­ně se sta­la milen­kou krá­le Ludvíka XIV. Ale zce­la dob­ro­vol­ně! Když byl Raul zra­zen, roz­ho­dl se odjet pryč z vlas­ti a zahy­nout v bitvě, což se mu také poda­ři­lo. Athos (jinak také hra­bě de la Fere) se tedy při­dá k Athosovi. Osvobodí Filipa, kte­rý je věz­něn v  Bastile, ale vůbec nemá žád­nou želez­nou mas­ku a vymě­ní ho za Ludvíka, kte­rý je tedy uvěz­něn a opráv­ně­ně se roz­či­lu­je.
Výměna je však d’Artagnanem odha­le­na a poda­ří se mu Ludvíka osvo­bo­dit. Od něj dosta­ne za úkol uvěz­nit Filipa a přes obli­čej mu dát uko­vat želez­nou mas­ku. Potom má dopad­nout své přá­te­le.
Skoro se mu to pove­de…
Příběh kon­čí tím, že Athos umí­rá, Porthos umí­rá a nako­nec zemře i d’Artagnan. Zachrání se pou­ze Aramis, kte­ré­mu se poda­ří uprch­nout do Španělska, kde zís­ká význam­ný poli­tic­ký post…

3. sku­teč­nost

Ve sku­teč­nos­ti je zřej­mě pří­běh pod­le Alexandra Dumase pou­ze vymyš­le­ný a z toho­to pří­bě­hu vychá­ze­li i ame­rič­tí tvůr­ci „Muže se želez­nou mas­kou“ (v ori­gi­ná­le „The Man int the Iron Mask“), ale z dal­ší­mi úpra­va­mi.
Dumas měl prav­du v pří­pa­dě milen­ky Ludvíka XIV. Luisy de la Valliere, kte­rá sku­teč­ně exis­to­va­la, sku­teč­ně se sta­la krá­lo­vou pro­slu­lou milen­kou, poro­di­la mu něko­lik dětí a potom se sta­la jep­tiš­kou v kláš­te­ře kar­me­li­tá­nek. I Raul exis­to­val. Byl to vikomt Raul de Brangelonne. Nezemřel však v bitvě, ale pro­to­že měl sla­bé a nemoc­né srd­ce. A jeho otec se nejme­no­val Athos a nebyl býva­lým krá­lov­ským muš­ke­tý­rem.
I s exis­ten­cí tří muš­ke­tý­rů je to veli­ce spor­né. Athos, Porthos a Aramis nee­xis­to­va­li. Zato o  d’Artagnanovi jed­nu zmín­ku máme. Jde o to, že pat­řil k dru­ži­ně šlech­ti­ců, kte­rá dopro­vá­ze­la kar­di­ná­la Mazarina do vyhnan­ství. Ale v době, kdy se má ode­hrát pří­běh „Muže se želez­nou mas­kou“, už byl Mazarin mrt­vý. A teď k tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu. Královna Anna Rakouská zřej­mě nikdy nepo­ro­di­la dvoj­ča­ta. Měla dva syny. Ludvíka a Filipa. Ale Filip byl o něko­lik let mlad­ší a his­to­rie ho zná pod jmé­nem Filip I. Orleánský. Jeho prv­ní man­žel­kou nejdří­ve se sta­la Jindřiška Anglická a potom Liselotta Falcká. A Ludvík XIV. byl v době, ve kte­ré se měl ode­hrá­vat ten­to pří­běh už také žena­tý. Jeho man­žel­kou byla Marie Tereza Španělská. Ve fil­mo­vé ver­zi o tom není na roz­díl od Dumase sebe­men­ší zmín­ka.
Takže „Muž se želez­nou mas­kou“ je pou­ze his­to­ric­ká fik­ce, kte­rá v sobě má jen vel­mi málo prav­dy. Avšak milov­ní­ci roman­tic­kých fil­mů budou jis­tě potě­še­ni…

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk27. ledna 2019 Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romány ze života? Hledáte poutavé čtení se zajímavou zápletkou?  Marie má ráda svůj bezstarostný život plný mejdanů, zábavy a dobrého jídla. Pracuje […]
  • Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  18. února 2019 Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!   Tentokrát se tvůrcům podařilo to, co nikdo nečekal, opravdu velké objevení a vyřešení případu nás čeká v posledním díle a poslední minuty předposledního dílu nás nechaly v neuvěřitelné […]
  • Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %10. srpna 2018 Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. No Sherlock je už dlouho-letá historie, která má slabší i lepší díly. V loni vyšla nejlepší epizoda, […]
  • Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %28. května 2018 Westworld - S02E06: Phase Space - 50 % Tak už jsem za půlkou. Každý díl se postupně přibližuje k finálové epizodě. Děj ale přináší epizodu trochu nudnou. Maeve dál pokročila ke své dceři, William znovu bojuje o život, a co […]
  • Záře3. května 2004 Záře Otec Davida, Peter, podivín a despota, ač nemá odpovídající hudební vzdělání, učil Davida od dětství hře na klavír a z Davida rostl slibný klavírista. Peter má zvláštní způsoby a rodině […]
  • Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě5. března 2015 Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě U mnoha seriálů může člověk říct, že na nich vyrůstal. U dalších, že na nich dospíval. Ovšem ne každý seriál se může pochlubit existencí trvající čtvrt století s tím, že jeho kvalita […]
  • Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova9. února 2005 Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby. Mumie se stala, nebojím se říct (napsat), kultovním filmem. Možná díky tomu, že nezapřela určitou […]
  • Červený trpaslík - Kryze (Krysis) - S11E05 - Kryton jde do důchodu, nebo ne?7. prosince 2018 Červený trpaslík - Kryze (Krysis) - S11E05 - Kryton jde do důchodu, nebo ne? Červený trpaslík se nám blíží do finální epizody. Předposlední díl se věnoval Krytonovi, na kterého přišla krize středního věku. Využití krize středního věku je bez problémů velmi chytře […]
  • Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných23. ledna 2017 Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosavadní filmové i seriálové tvorby, která obsahovala postavy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *