TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

Říjen při­ne­se na obra­zov­ku tele­vi­ze Nova hned něko­lik novi­nek v pro­gra­mu. Fanoušci detek­tiv­ních pří­bě­hů se mohou těšit na nové epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu Dáma a Král, kte­ré budou opět plné momen­tů napě­tí, humo­ru i pře­kva­pi­vých rozuz­le­ní. Na své si při­jdou i milov­ní­ci rea­li­ty show. Pro ně jsou při­pra­ve­ny pre­mi­é­ro­vé díly pořa­du O 10 let mlad­ší, kte­rý se posta­rá o výraz­né omla­ze­ní vybra­ných dvo­jic, a pořa­du Mise nový domov, jež nabíd­ne lidem šan­ci na nový začá­tek pro­střed­nic­tvím rekon­struk­ce byd­le­ní.

„Podzimní sezó­na je v plném prou­du, přes­to čeká naše divá­ky ješ­tě něko­lik pre­mi­é­ro­vých pro­jek­tů. Uvedeme napří­klad dlou­ho oče­ká­va­né pre­mi­é­ro­vé díly detek­tiv­ní­ho seri­á­lu Dáma a Král či nové série pořa­dů O 10 let mlad­ší a Mise nový domov. Důležitá je pro nás pes­t­rost pro­gra­mu. Chceme, aby si kaž­dý doká­zal v naší nabíd­ce najít to své,“ uvá­dí Alex Ruzek, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka TV Nova.

Dáma a Král

Mimořádně úspěš­ný detek­tiv­ní seri­ál se vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky! Lenka Braunová (Tereza Hofová), Milan (Michal Dalecký), Prokop Král (Matěj Hádek), Rudolf Černý (Miroslav Donutil) a Jiří Mladý (Jan Cina), oblí­be­né posta­vy seri­á­lu, vyra­zí opět po sto­pách zlo­či­nu.

Neobvyklý tým z advo­kát­ní kan­ce­lá­ře Černý, Braunová a spol. pou­ží­vá meto­dy, kte­ré rych­los­tí i úspěš­nos­tí výraz­ně před­čí ty poli­cej­ní. Spolu s práv­ní­ky navští­ví divá­ci opět řadu atrak­tiv­ních pro­stře­dí. Nové epi­zo­dy je zave­dou napří­klad mezi víken­do­vé lov­ce, mla­dé bás­ní­ky, kuri­óz­ní komu­ni­tu séri­o­vých svůd­ců žen či na stra­ši­del­nou samo­tu na česko-polských hra­ni­cích.

Kromě napí­na­vých detek­tiv­ních záple­tek však divá­ky čeká ješ­tě mno­hem víc. Odkud se vlast­ně vzal Milan a jaká je jeho spo­ji­tost s minu­los­tí Prokopa Krále? Podaří se našim hrdi­nům odvrá­tit nebez­pe­čí, kte­ré Prokopovi po návra­tu do Česka stá­le hro­zí? A jaký pří­běh tají před ostat­ní­mi Lenka?

O 10 let mlad­ší

Diváci se mohou těšit také na oblí­be­ný pořad O 10 let mlad­ší. Čekají je radi­kál­ní změ­ny vizá­že téměř dvou desí­tek účin­ku­jí­cích, kte­ré rea­li­zač­ní tým pořa­du vybí­ral vel­mi peč­li­vě. I v letoš­ním roce se pro­mě­ny budou týkat dvo­jic. Do rukou odbor­ní­ků se svě­ří man­že­lé, přá­te­lé a dokon­ce i dvoj­ča­ta.

Dvojice pro­jdou fyzic­kou i dušev­ní pro­mě­nou a omlád­nou o více než deset let. Postará se o ně tým slo­že­ný ze špič­ko­vých odbor­ní­ků este­tic­ké medi­cí­ny, mód­ních sty­lis­tů, výži­vo­vých porad­ců a der­ma­to­lo­gů. Pořadem bude divá­ky nově pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Martina Randová, kte­rou divá­ci zna­jí z oblí­be­né­ho seri­á­lu Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2. Ta se s novou život­ní výzvou popra­la oprav­du svě­do­mi­tě a všem párům se věno­va­la na maxi­mum.

Mise nový domov

Mise nový domov a s ní i Tereza Pergnerová jsou zpět. Každou stře­du budou mít divá­ci tele­vi­ze Nova mož­nost sle­do­vat vel­mi sil­né pří­běhy lidí a nároč­né rekon­struk­ce jejich domo­vů, kte­ré jim mají pomoct odra­zit se ode dna a dát jim šan­ci na důstoj­ný život.

Tentokrát na divá­ky čeka­jí pro­mě­ny domo­vů, za kte­rý­mi se skrý­va­jí čas­to vel­ké rodin­né tragé­die. Například pří­běh Milana, kte­ré­mu v oka­mži­ku změ­ni­la život vraž­da jeho sest­ry. Kromě dvou vlast­ních dětí se od té doby sta­rá o čty­ři neza­o­pat­ře­né nete­ře. Další z epi­zod bude vyprá­vět o Kamilovi, kte­ré­ho jed­né noci bez varo­vá­ní postih­la mozko­vá mrt­vi­ce, což rázem zásad­ně změ­ni­lo život celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma.

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

Pořad Start vysí­lá­ní
O 10 let mlad­ší Středa 23. 10.
Dáma a Král Neděle 27. 10.
Mise nový domov Středa 30. 10.

  • Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art11. června 2018 Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním interaktivním filmem na světě se Radúz Činčera proslavil v roce 1967. U nás byl však jeho […] Posted in Filmové premiéry
  • Mrtvý muž (Dead man) (1995)19. června 2020 Mrtvý muž (Dead man) (1995) Osobitý snímek Jima Jarmusche, známé ikony amerického nezávislého filmu. A ač poměrně nedávno natočený, má čenobílý obraz. Rozhodně to ale nebylo způsobeno nedostatkem peněz, film byl […] Posted in Klubové filmy
  • Legendy z Dogtownu19. září 2005 Legendy z Dogtownu V 70. letech žilo v Kalifornii pár kluků, kteří se neustále proháněli buď na moři nebo po ulicích na skateboardu. Každý z nich byl sice úplně jiný, ale tuhle vášeň měli společnou. Legendy […] Posted in Filmové recenze
  • Miloš Hlavica21. srpna 2015 Miloš Hlavica Miloš Hlavica (29. října 1933 Praha – 12. srpna 2015 Praha) byl český herec a malíř, manžel herečky Růženy Merunkové, bratr operního pěvce Pavla Hlavici, otec Marka Hlavici, herce Lukáše […] Posted in Profily osob
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. srpna 2017 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o knihu Mysli jako Einstein4. dubna 2017 Soutěž o knihu Mysli jako Einstein S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž knihu Mysli jako Einstein Partner soutěže: [adrotate banner="56"] Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet […] Posted in Soutěže
  • Muž na odstřel - 55 %17. března 2015 Muž na odstřel - 55 % Bývalý žoldák a zabiják Jimy Terrier se moc nerozmýšlí, když má někoho zastřelit. Patří v Kongu k nájemným žoldákům, kteří respektují svá pravidla. Není proto nic divného, když se po […] Posted in Filmové recenze
  • PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ24. února 2005 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ „Ženský nejsou naši nepřátelé. Jsou to přátelé, ale hrají tvrdou hru!“ Trojnásobný držitel Českého lva Ivan Trojan v nové komedii kultovního scenáristy a režiséra Petra Zelenky ( […] Posted in Filmové premiéry
  • Tabule a křída1. října 2019 Tabule a křída Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Mezitím, než půjde Wonder Woman 1984 do kin5. října 2020 Mezitím, než půjde Wonder Woman 1984 do kin Mezitím, než půjde Wonder Woman 1984 do kin Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21907 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46760 KB. | 25.01.2021 - 23:49:48