Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

Říjen při­ne­se na obra­zov­ku tele­vi­ze Nova hned něko­lik novi­nek v pro­gra­mu. Fanoušci detek­tiv­ních pří­bě­hů se mohou těšit na nové epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu Dáma a Král, kte­ré budou opět plné momen­tů napě­tí, humo­ru i pře­kva­pi­vých rozuz­le­ní. Na své si při­jdou i milov­ní­ci rea­li­ty show. Pro ně jsou při­pra­ve­ny pre­mi­é­ro­vé díly pořa­du O 10 let mlad­ší, kte­rý se posta­rá o výraz­né omla­ze­ní vybra­ných dvo­jic, a pořa­du Mise nový domov, jež nabíd­ne lidem šan­ci na nový začá­tek pro­střed­nic­tvím rekon­struk­ce byd­le­ní.

„Podzimní sezó­na je v plném prou­du, přes­to čeká naše divá­ky ješ­tě něko­lik pre­mi­é­ro­vých pro­jek­tů. Uvedeme napří­klad dlou­ho oče­ká­va­né pre­mi­é­ro­vé díly detek­tiv­ní­ho seri­á­lu Dáma a Král či nové série pořa­dů O 10 let mlad­ší a Mise nový domov. Důležitá je pro nás pes­t­rost pro­gra­mu. Chceme, aby si kaž­dý doká­zal v naší nabíd­ce najít to své,“ uvá­dí Alex Ruzek, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka TV Nova.

Dáma a Král

Mimořádně úspěš­ný detek­tiv­ní seri­ál se vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky! Lenka Braunová (Tereza Hofová), Milan (Michal Dalecký), Prokop Král (Matěj Hádek), Rudolf Černý (Miroslav Donutil) a Jiří Mladý (Jan Cina), oblí­be­né posta­vy seri­á­lu, vyra­zí opět po sto­pách zlo­či­nu.

Neobvyklý tým z advo­kát­ní kan­ce­lá­ře Černý, Braunová a spol. pou­ží­vá meto­dy, kte­ré rych­los­tí i úspěš­nos­tí výraz­ně před­čí ty poli­cej­ní. Spolu s práv­ní­ky navští­ví divá­ci opět řadu atrak­tiv­ních pro­stře­dí. Nové epi­zo­dy je zave­dou napří­klad mezi víken­do­vé lov­ce, mla­dé bás­ní­ky, kuri­óz­ní komu­ni­tu séri­o­vých svůd­ců žen či na stra­ši­del­nou samo­tu na česko-polských hra­ni­cích.

Kromě napí­na­vých detek­tiv­ních záple­tek však divá­ky čeká ješ­tě mno­hem víc. Odkud se vlast­ně vzal Milan a jaká je jeho spo­ji­tost s minu­los­tí Prokopa Krále? Podaří se našim hrdi­nům odvrá­tit nebez­pe­čí, kte­ré Prokopovi po návra­tu do Česka stá­le hro­zí? A jaký pří­běh tají před ostat­ní­mi Lenka?

O 10 let mlad­ší

Diváci se mohou těšit také na oblí­be­ný pořad O 10 let mlad­ší. Čekají je radi­kál­ní změ­ny vizá­že téměř dvou desí­tek účin­ku­jí­cích, kte­ré rea­li­zač­ní tým pořa­du vybí­ral vel­mi peč­li­vě. I v letoš­ním roce se pro­mě­ny budou týkat dvo­jic. Do rukou odbor­ní­ků se svě­ří man­že­lé, přá­te­lé a dokon­ce i dvoj­ča­ta.

Dvojice pro­jdou fyzic­kou i dušev­ní pro­mě­nou a omlád­nou o více než deset let. Postará se o ně tým slo­že­ný ze špič­ko­vých odbor­ní­ků este­tic­ké medi­cí­ny, mód­ních sty­lis­tů, výži­vo­vých porad­ců a der­ma­to­lo­gů. Pořadem bude divá­ky nově pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Martina Randová, kte­rou divá­ci zna­jí z oblí­be­né­ho seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2. Ta se s novou život­ní výzvou popra­la oprav­du svě­do­mi­tě a všem párům se věno­va­la na maxi­mum.

Mise nový domov

Mise nový domov a s ní i Tereza Pergnerová jsou zpět. Každou stře­du budou mít divá­ci tele­vi­ze Nova mož­nost sle­do­vat vel­mi sil­né pří­běhy lidí a nároč­né rekon­struk­ce jejich domo­vů, kte­ré jim mají pomoct odra­zit se ode dna a dát jim šan­ci na důstoj­ný život.

Tentokrát na divá­ky čeka­jí pro­mě­ny domo­vů, za kte­rý­mi se skrý­va­jí čas­to vel­ké rodin­né tragé­die. Například pří­běh Milana, kte­ré­mu v oka­mži­ku změ­ni­la život vraž­da jeho sest­ry. Kromě dvou vlast­ních dětí se od té doby sta­rá o čty­ři neza­o­pat­ře­né nete­ře. Další z epi­zod bude vyprá­vět o Kamilovi, kte­ré­ho jed­né noci bez varo­vá­ní postih­la mozko­vá mrt­vi­ce, což rázem zásad­ně změ­ni­lo život celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma.

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

PořadStart vysí­lá­ní
O 10 let mlad­šíStředa 23. 10.
Dáma a KrálNeděle 27. 10.
Mise nový domovStředa 30. 10.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...