TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

MasterChef Česko

TV Nova na začá­tek nové­ho roku při­pra­vi­la start nových pořa­dů i pokra­čo­vá­ní úspěš­ných seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce. Zkraje led­na se na tele­viz­ní obra­zov­ku TV Nova vrá­tí dal­ší řada kuchař­ské rea­li­ty show MasterChef Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na). Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí.

„TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní obra­zov­ky neje­nom vrá­tí nové díly úspěš­ných a oblí­be­ných seri­á­lo­vých stá­lic a kri­mi­ná­lek, ale také před­sta­ví nové pro­jek­ty. V pre­mi­é­ře se vrá­tí nová série MasterChef Česko a zce­la nový pořad Rodinné pří­pa­dy. TV Nova je už dlou­ho­do­bě líd­rem čes­ké­ho tele­viz­ní­ho trhu a téměř 25 let baví své divá­ky. Jejich zájem nás vel­mi těší a nadá­le jim chce­me nabí­zet atrak­tiv­ní pro­gra­mo­vé sché­ma a vše, co mají rádi,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.

 

MasterChef Česko

 

MasterChef Česko je neo­by­čej­ná kuli­nář­ská rea­li­ty show o ama­tér­ských kucha­řích, kte­ří na tele­viz­ní obra­zov­ce před­vá­dí svůj um a vzá­jem­ně boju­jí o titul MasterChef a výhru půl mili­o­nu korun. Letošní roč­ník při­ná­ší nové slo­že­ní poro­ty. O vítě­zi budou roz­ho­do­vat jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt. MasterChef Česko při­ne­se mimo jiné emo­ce, pře­hlíd­ku neví­da­ných výtvo­rů z rukou kucha­řů ama­té­rů i pohnu­té lid­ské osu­dy a trni­tou ces­tu k vítěz­ství, na jejímž kon­ci zůsta­ne jen jeden, a to MasterChef Česko.

Rodinné pří­pa­dy

Nový pořad TV Nova Rodinné pří­pa­dy uve­de na tele­viz­ní obra­zov­ky pří­běhy lidí, kte­ří jsou nuce­ni řešit zásad­ní život­ní situ­a­ce. Diváci se podí­va­jí do čes­kých domác­nos­tí a v jed­not­li­vých dílech se sezná­mí s hlav­ní­mi hrdi­ny a jejich pohnu­tý­mi osu­dy. Budou s napě­tím sle­do­vat, jak dopad­ne pří­běh mat­ky, kte­rá se roz­hod­ne dce­ři odno­sit dítě nebo život­ní ces­tu muže, kte­rý zni­čí štěs­tí něko­li­ka nej­bliž­ším jen pro­to, aby z toho měl on sám pro­spěch. Zaujme je i pří­běh dív­ky, kte­ré odha­le­ní, že má sou­ro­zen­ce, obrá­tí život naru­by. Dozví se, že i nave­nek povrch­ní brat­ři uvnitř skrý­va­jí sku­teč­né cha­rak­te­ry. Jsou to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.

 

 

Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2

 

Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2 svě­ží vítr, při­va­ne zpět sta­ré zná­mé posta­vy a osu­dy dob­ře zná­mých hrdi­nů si pohra­je v duchu aprí­lo­vé­ho poča­sí. V živo­tě Čestmíra Mázla se zje­ví žena, kte­rou roky nevi­děl a v jeho domác­nos­ti způ­so­bí neče­ka­ný roz­ruch.  Zdena a David Suší pro­ži­jí pekel­né rodin­né dra­ma. Bibi zatou­ží po mimin­ku, ale Marek se na roli otce ješ­tě necí­tí. Najdou spo­leč­nou ces­tu, nebo je rodi­čov­ská otáz­ka roz­dě­lí? Marika se bude muset vypo­řá­dat s kru­tý­mi násled­ky svých lží a s úto­ky pri­má­ře Máry. Heluš a Švarc zase začnou spřá­dat neka­lé plá­ny ke zbo­hat­nu­tí a dal­ší prů­švih je na spad­nu­tí. A poda­ří se Květě a Vilíkovi vyváz­nout z dlu­ho­vé pas­ti?

 

 

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

Pořad Start vysí­lá­ní
Rodinné pří­pa­dy Pondělí 7. 1. 2019
Ulice Pondělí 7. 1. 2019
Specialisté Pondělí 7. 1. 2019
Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2 Úterý 8. 1. 2019
Výměna man­že­lek Středa 9. 1. 2019
MasterChef Česko Středa 9. 1. 2019
Co na to Češi Pondělí 21. 1. 2019

 

Publicistické pořa­dy:

Pořad Start vysí­lá­ní
Snídaně s Novou Středa 2. 1. 2019
Střepiny Neděle 6. 1. 2019
Víkend Úterý 8. 1. 2019
Život ve hvězdách Čtvrtek 10. 1. 2019
Volejte Novu Sobota 12. 1. 2019
Koření Sobota 16. 2. 2019
Rady ptá­ka Loskutáka Sobota 16. 2. 2019

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,00889 s | počet dotazů: 238 | paměť: 46933 KB. | 21.01.2021 - 15:04:05