Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

MasterChef Česko

TV Nova na začá­tek nové­ho roku při­pra­vi­la start nových pořa­dů i pokra­čo­vá­ní úspěš­ných seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce. Zkraje led­na se na tele­viz­ní obra­zov­ku TV Nova vrá­tí dal­ší řada kuchař­ské rea­li­ty show MasterChef Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na). Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí.

„TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní obra­zov­ky neje­nom vrá­tí nové díly úspěš­ných a oblí­be­ných seri­á­lo­vých stá­lic a kri­mi­ná­lek, ale také před­sta­ví nové pro­jek­ty. V pre­mi­é­ře se vrá­tí nová série MasterChef Česko a zce­la nový pořad Rodinné pří­pa­dy. TV Nova je už dlou­ho­do­bě líd­rem čes­ké­ho tele­viz­ní­ho trhu a téměř 25 let baví své divá­ky. Jejich zájem nás vel­mi těší a nadá­le jim chce­me nabí­zet atrak­tiv­ní pro­gra­mo­vé sché­ma a vše, co mají rádi,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.

 

MasterChef Česko

 

MasterChef Česko je neo­by­čej­ná kuli­nář­ská rea­li­ty show o ama­tér­ských kucha­řích, kte­ří na tele­viz­ní obra­zov­ce před­vá­dí svůj um a vzá­jem­ně boju­jí o titul MasterChef a výhru půl mili­o­nu korun. Letošní roč­ník při­ná­ší nové slo­že­ní poro­ty. O vítě­zi budou roz­ho­do­vat jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt. MasterChef Česko při­ne­se mimo jiné emo­ce, pře­hlíd­ku neví­da­ných výtvo­rů z rukou kucha­řů ama­té­rů i pohnu­té lid­ské osu­dy a trni­tou ces­tu k vítěz­ství, na jejímž kon­ci zůsta­ne jen jeden, a to MasterChef Česko.

Rodinné pří­pa­dy

Nový pořad TV Nova Rodinné pří­pa­dy uve­de na tele­viz­ní obra­zov­ky pří­běhy lidí, kte­ří jsou nuce­ni řešit zásad­ní život­ní situ­a­ce. Diváci se podí­va­jí do čes­kých domác­nos­tí a v jed­not­li­vých dílech se sezná­mí s hlav­ní­mi hrdi­ny a jejich pohnu­tý­mi osu­dy. Budou s napě­tím sle­do­vat, jak dopad­ne pří­běh mat­ky, kte­rá se roz­hod­ne dce­ři odno­sit dítě nebo život­ní ces­tu muže, kte­rý zni­čí štěs­tí něko­li­ka nej­bliž­ším jen pro­to, aby z toho měl on sám pro­spěch. Zaujme je i pří­běh dív­ky, kte­ré odha­le­ní, že má sou­ro­zen­ce, obrá­tí život naru­by. Dozví se, že i nave­nek povrch­ní brat­ři uvnitř skrý­va­jí sku­teč­né cha­rak­te­ry. Jsou to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.

 

 

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2

 

Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 svě­ží vítr, při­va­ne zpět sta­ré zná­mé posta­vy a osu­dy dob­ře zná­mých hrdi­nů si pohra­je v duchu aprí­lo­vé­ho poča­sí. V živo­tě Čestmíra Mázla se zje­ví žena, kte­rou roky nevi­děl a v jeho domác­nos­ti způ­so­bí neče­ka­ný roz­ruch.  Zdena a David Suší pro­ži­jí pekel­né rodin­né dra­ma. Bibi zatou­ží po mimin­ku, ale Marek se na roli otce ješ­tě necí­tí. Najdou spo­leč­nou ces­tu, nebo je rodi­čov­ská otáz­ka roz­dě­lí? Marika se bude muset vypo­řá­dat s kru­tý­mi násled­ky svých lží a s úto­ky pri­má­ře Máry. Heluš a Švarc zase začnou spřá­dat neka­lé plá­ny ke zbo­hat­nu­tí a dal­ší prů­švih je na spad­nu­tí. A poda­ří se Květě a Vilíkovi vyváz­nout z dlu­ho­vé pas­ti?

 

 

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

PořadStart vysí­lá­ní
Rodinné pří­pa­dyPondělí 7. 1. 2019
UlicePondělí 7. 1. 2019
SpecialistéPondělí 7. 1. 2019
Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2Úterý 8. 1. 2019
Výměna man­že­lekStředa 9. 1. 2019
MasterChef ČeskoStředa 9. 1. 2019
Co na to ČešiPondělí 21. 1. 2019

 

Publicistické pořa­dy:

PořadStart vysí­lá­ní
Snídaně s NovouStředa 2. 1. 2019
StřepinyNeděle 6. 1. 2019
VíkendÚterý 8. 1. 2019
Život ve hvězdáchČtvrtek 10. 1. 2019
Volejte NovuSobota 12. 1. 2019
KořeníSobota 16. 2. 2019
Rady ptá­ka LoskutákaSobota 16. 2. 2019


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com