Tužka nebo rtěnka? To je dilema!

malvestida magazine 270528 unsplash


Je lep­ší tuž­ka nebo rtěn­ka? To je dile­ma, kte­ré dnes a den­ně řeší mno­ho žen. Zatímco někte­ré neda­jí dopus­tit na kla­si­ku v podo­bě rtěn­ky, na kte­rou pějí samou chvá­lu a líče­ní by si bez ní neu­mě­li před­sta­vit, jiné dáva­jí před­nost tuž­ce na rty, jež je pod­le nich dale­ko lep­ší a opro­ti rtěn­ce má samé výho­dy.

A co vy? Je pro vás lep­ší rtěn­ka nebo tuž­ka? Já už mám jas­no!

Tužka na rty je lepší. Řeknu vám proč!

Ještě před pár týd­ny pro mě byla tuž­ka na rty napros­to nezná­mou kos­me­tic­kou pomůc­kou. Patřila jsem k těm, kte­ré dáva­ly před­nost rtěn­kám, pro­to­že mi jejich pou­ži­tí při­šlo jed­no­duš­ší a hlav­ně - rtěn­ka je už tako­vá kla­si­ka, co si bude­me poví­dat. Pak jsem ale obje­vi­la tuž­ky na rty a spo­leč­ně s nimi se mi ote­vřel úpl­ně jiný svět. Od té doby jsou moje prv­ní a jas­ná vol­ba.

Proč jsou tužky na rty lepší?

Ještě bych ráda zmí­ni­la, že tuž­ky na rty jsou „něco mezi“ rtěn­kou a bal­zá­mem na rty. Mnoho žen a dívek si je ple­te s kon­tu­ro­va­cí­mi tuž­ka­mi, což je ale něco úpl­ně jiné­ho. Konturovací tuž­ky slou­ží k orá­mo­vá­ní rtů a může­te s jejich pomo­cí vytva­ro­vat ide­ál­ní tvar, ale roz­hod­ně nejsou urče­né k tomu, abys­te s nimi své rty vypl­ni­ly celé.

Podle mě jsou tuž­ky na rty lep­ší v tom, že se s nimi lépe mani­pu­lu­je. Pracuje se s nimi úpl­ně stej­ně, jako když si na rty naná­ší­te bal­zám, tak­že se zvlád­ne­te nalí­čit i teh­dy, když nebu­de­te mít po ruce zrcát­ko - což jak jis­tě všech­ny víme, u rtě­nek není tak úpl­ně mož­né, samo­zřej­mě v pří­pa­dě, kdy nechce­te mít bar­vu i na zubech.

Jsou přirozenější

Dalším důvo­dem, pro kte­ré jsou dle mého názo­ru tuž­ky lep­ší než­li rtěn­ky, je jejich při­ro­ze­ný look. Oproti rtěn­kám totiž mají transpa­rent­ní tex­tu­ru, což ve výsled­ku zna­me­ná, že na rtech půso­bí mno­hem více při­ro­ze­ně a niko­li tolik umě­le, jako se čas­to stá­vá v pří­pa­dě pou­ži­tí rtěn­ky. Efekt na rtech je tak pří­jem­ný, svě­ží a láka­vý.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: