Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla

zápisník1
zápisník1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla

Pro malé i vel­ké turis­ty je tu doko­na­lá a prak­tic­ká pří­ruč­ka pod názvem „Turistický zápis­ník“ od Milana Pohla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment.

Turistický zápis­ník je malá pří­ruč­ka tak ako­rát do ruky nebo kapsy, kte­rou může­te nosit a vozit stá­le při sobě. Moc mís­ta vám oprav­du neza­be­re, a navíc obsa­hu­je prak­tic­ké tipy a rady, jak si co nej­lé­pe užít výlet do pří­ro­dy, a to se vším všu­dy!

Tato vel­mi spo­leh­li­vá a uži­teč­ná pří­ruč­ka vás během chvi­lič­ky vyško­lí na „turis­tu - pro­fe­si­o­ná­la“, kte­rý si za kaž­dé situ­a­ce pora­dí sám, aniž by hned musel žádat něko­ho o pomoc.

Ukáže vám, jak si nej­lé­pe naplá­no­vat výlet a jeho samot­nou tra­su, co důle­ži­té­ho bys­te si měli zaba­lit do bato­hu, a na co bys­te nao­pak nemě­li zapo­me­nout. Nechybí tu ani při ruce hez­ky a pře­hled­ně vypsa­né bez­plat­né lin­ky pomo­ci, to, kdy­by náho­dou vám nebo něko­mu z blíz­kých hro­zi­lo něja­ké nebez­pe­čí, tak abys­te ve zmat­ku neza­po­mně­li, kam se může­te pří­mo obrá­tit.

Zápisník vás učí, jak se pohy­bo­vat v kra­ji­ně, v jed­not­li­vých teré­nech, a na co si dát v pří­ro­dě vel­ký pozor. Bohužel ne všech­ny vaše výle­ty pove­dou jen po ruš­ných stez­kách, po měs­tě nebo sil­ni­ci, ale sta­ne se, že se bude­te muset nau­čit sami ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě.

I na toto všech­no pří­ruč­ka mys­le­la a sna­ží se své čte­ná­ře maxi­mál­ně infor­mo­vat a pou­čit o jed­not­li­vých turis­tic­kých zna­če­ních, všech­ny podrob­ně popsat a vysvět­lit. S její pomo­cí se nau­čí­te roz­li­šo­vat páso­vé znač­ky, znač­ky smě­ru, odboč­ky k hra­du, odboč­ky k jiné památ­ce, odboč­ky ke studán­ce apod. i to, že se jed­not­li­vé tra­sy mohou dělit: na míst­ní tra­sy a na nauč­né stez­ky.

Seznámí vás, jak správ­ně číst z jed­not­li­vých map. Vysvětlí, co je měřít­ko, a jak správ­ně pře­po­čí­tat jed­not­li­vé vzdá­le­nos­ti na mapě na kilo­me­t­ry, roz­li­šo­vat svě­to­vé stra­ny a v nepo­sled­ní řadě roze­zná­vat i jed­not­li­vé vybra­né znač­ky v mapách tak, abys­te se v nich nikdy neztra­ti­li.

Napadlo vás někdy vyro­bit si svůj vlast­ní kom­pas? Žádný pro­blém! S „Turistickým zápis­ní­kem“ to je hrač­ka! I to, jak správ­ně pou­ží­vat buzo­lu, ane­bo jak určit jed­not­li­vé azi­mu­ty či jak se ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě bez všech těch­to důle­ži­tých pomoc­ní­ků.

Varuje před mož­ný­mi nebez­pe­čen­ství­mi, kte­ré vás při pohy­bu a poby­tu ve vol­né pří­ro­dě můžou pře­kva­pit a pora­dí, jak jim nej­lé­pe před­chá­zet a vyva­ro­vat se jim. Například jak se máte zacho­vat, když nara­zí­te na divo­čá­ka, tou­la­vé­ho psa, jele­na v říji nebo zmi­ji.

A když jsme už u těch mož­ných nebez­pe­čích, s kte­rý­mi jde ruku v ruce i mož­nost úra­zu a pora­ně­ní, nesmí v této kníž­ce chy­bět i kapi­to­la věnu­jí­cí se prá­vě „První pomo­ci“, to abys­te zvlád­li, jak ošet­řit nej­růz­něj­ší pora­ně­ní, úpal apod.

Cestování je pros­tě skvě­lý způ­sob rela­xa­ce, pozná­vá­ní nových turis­tic­kých cílů, jejich his­to­rie a kul­tur­ních zvyk­los­tí. Je to báječ­ný svět, kde může­te poznat nejen spous­tu báječ­ných míst, ale i lidí. A chcete-li začít ces­to­vat, neza­po­meň­te si poří­dit tuto malou pří­ruč­ku, jež se vám sta­ne skvě­lým rád­cem na ces­tě za pozná­ním.

Věřte, že spo­lu s tou­to pří­ruč­kou zjis­tí­te, že obje­vo­vá­ní jed­not­li­vých turis­tic­kých cílů neby­lo tak zábav­né jako teď, když víte, že si může­te domů navíc při­vézt i něja­ký ten suve­nýr, vzpo­mín­ku tře­ba v podo­bě razít­ka, turis­tic­kých zná­mek nebo kovo­vých štít­ků na hůl, turis­tic­kých nále­pek či pohled­nic…

Chceš zažít dob­ro­druž­ství? Lákají tě hra­dy a zří­ce­ni­ny jako vystři­že­né z his­to­ric­kých fil­mů nebo napí­na­vých fan­ta­sy? Líbí se ti skal­na­tá údo­lí, ve kte­rých by se moh­li pro­há­nět kov­bo­jo­vé, či jes­ky­ně a doly, kde by trpas­lí­ci moh­li kutat zla­to? Nebo chceš obje­vo­vat sto­py dáv­né minu­los­ti, pomní­ky zašlých udá­los­tí, dokla­dy živo­ta našich před­ků? Anebo snad dáváš před­nost krá­sám pří­ro­dy?

 Tohle všech­no můžeš v roz­ma­ni­té čes­ké kra­ji­ně najít, čas­to jen pár kilo­me­t­rů od své­ho domo­va. Stačí vzít mapu a pus­tit se do plá­no­vá­ní….

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK

Napsal Milan Pohl

Ilustroval: Štěpán Drašťák

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní, rok 2017

Počet stran: 87


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77556 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60976 KB. | 03.10.2022 - 13:46:12