Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

36612 ep605 018

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té show Nazí a vystra­še­ní (Naked and Afraid) nebo Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch).

Je čas roz­to­čit moto­ry a dup­nout na plyn, pro­to­že ten­to měsíc při­chá­ze­jí pro­gra­my s tur­bem, věno­va­né kouz­lu auto­mo­bi­lů. V pořa­du Rození obchod­ní­ci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Cars) pomá­ha­jí pro­dej­ce aut Mike Brewer a mecha­nik Marc „Elvis“ Priestley nešťast­ným milov­ní­kům auto­mo­bi­lů pro­dat jejich již nechtě­né vozy a zís­kat své auto snů. Pořad Rychle a hla­si­tě (Fast and Loud) sle­du­je hle­da­če auto­mo­bi­lů se zesí­le­ným moto­rem, Richarda Rawlingse, a jeho tým v díl­nách Gas Monkey Garage, kde pře­kra­ču­jí všech­na pra­vi­dla, aby posta­vi­li super vozy. V pro­gra­mu Odpadlická auto­díl­na (Misfit Garage) býva­lí mecha­ni­ci z dílen Gas Monkey chtě­jí doká­zat, že dove­dou pře­tvo­řit auta na výdě­leč­ný obchod. Uspějí v porov­ná­ní se svým riva­lem? Změna rych­los­ti s Aaronem Kaufmanem (Shifting Gears with Aaron Kaufman) zase pro­vá­zí „Vousatý zázrak“, kte­rý pře­řa­dil z díl­ny Gas Monkey Garage, aby se mohl věno­vat své­mu prá­vě ote­vře­né­mu obcho­du Arclight Fabrication. A koneč­ně v pořa­du Lovci odpa­du: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars) nad­šen­ci Drew Pritchard a Paul Cowland z Lovci auto­mo­bi­lo­vých perel pro­hle­dá­va­jí Velkou Británii, kupu­jí, obno­vu­jí a dále pro­dá­va­jí kla­sic­ká auta.

V nároč­né zkouš­ce lid­ské odol­nos­ti jsou dva sou­tě­ží­cí - jeden muž a jed­na žena - pone­chá­ni v někte­rém z nej­ne­hos­tin­něj­ších míst pla­ne­ty bez jíd­la, bez vody... a bez jaké­ho­ko­liv oble­če­ní. V šes­té sérii Nazí a vystra­še­ní: Dvojčata (Naked and Afraid: Twinning) se vždy v pon­dě­lí ve 20 hodin zce­la popr­vé poku­sí 14denní výzvu zvlád­nout man­žel­ský pár jen s cha­bý­mi schop­nost­mi pře­žít. Sblíží je jejich zku­še­nost, kdy budou čelit divo­či­ně Filipín, nebo se roze­jdou? Ale spá­ro­vá­no bude víc nováč­ků, aby se posta­vi­li kru­to­vlá­dě divo­či­ny, od pri­mi­tiv­ních, avšak vel­ko­le­pých loka­lit Jižní Afriky, po nepro­nik­nu­tel­né džun­gle Mexika. Jde o hod­ně a kaž­dý pár musí bojo­vat s pří­rod­ní­mi živly, se sebou navzá­jem, a také s vlast­ní­mi vnitř­ní­mi sla­bost­mi, než se zjis­tí, kdo si pod­ma­ní zemi, nebo kdo pad­ne pod sila­mi pří­ro­dy.

Další sezó­na lovu kra­bů zača­la, a s ní se do Beringova moře vydá­va­jí desít­ky rybář­ských flo­til s vidi­nou co nej­vý­nos­něj­ší­ho úlov­ku. V jejich čele sto­jí ostří­le­ní moř­ští vlci, kte­ří jsou na jed­nu stra­nu mrzu­tí samo­tá­ři, na dru­hou stra­nu exce­lu­jí v tom, co děla­jí – a co je v sou­čas­nos­ti pova­žo­vá­no za vůbec nej­smr­tel­něj­ší pra­cov­ní pro­fe­si na svě­tě! Diváci Discovery Channel si už zvyk­li, že jejich kaž­do­den­ní stras­ti i úspě­chy mohou téměř naži­vo sle­do­vat v oblí­be­né show Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch) na Discovery Channel, kte­rá se vrá­ti­la na obra­zov­ky s 16. sérií. Těšit se mohou na kapi­tá­ny a posád­ky zná­mé z před­cho­zích let. Ti budou letos čelit nové výzvě! Tou jsou Rusové, kte­ří se v důsled­ku změ­ny záko­nů už nemu­sí na lov vydá­vat pou­ze ile­gál­ně. Jak ten­to sou­boj mezi USA a Ruskem dopad­ne? Premiérový díl vždy v pátek od 20:00 na Discovery Channel.


Foto: Discovery, Inc. 

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,59912 s | počet dotazů: 217 | paměť: 51894 KB. | 19.06.2021 - 01:52:48