Kritiky.cz > Recenze > Tulpan

Tulpan

Konečně film, kte­rý je nato­čen srd­cem. Konečně film, jenž má cit a sílu v tom pra­vém slo­va smys­lu. Film co nemá zho­la nic spo­leč­né­ho s komerč­ní maši­né­rií úto­čí­cí na naše smys­ly ze všech stran. Pokud máte chuť na oprav­do­vý a záro­veň hlu­bo­ký záži­tek, nabí­zí­me vám pří­mo na stří­br­ném pod­no­se sní­mek kaza­chstán­ské­ho reži­sé­ra Sergeie Dvrtosevoye, pod jehož direk­cí vzni­kl půso­bi­vý pří­běh Tulpan.

V loni se sní­mek mimo­ji­né pro­mí­tal na fes­ti­va­lu v Karlových Varech a cel­kem za svou celo­svě­to­vou pouť nasbí­ral 6 hlav­ních cen v mno­ha zemích. Ať už to bylo Regardovo oce­ně­ní v Cannes nebo oce­ně­ní za nej­lep­ší režii a film na fes­ti­va­lu v Tokyu, tak je zjev­né, že máme co doči­ně­ní s oprav­du kva­lit­ním a bez­pro­střed­ním dílem vznik­lé pod osno­vou sku­teč­ně odda­ných lidí.

Příběh je zasa­zen do drs­né­ho, kaza­chstán­ské­ho step­ní­ho živo­ta, jenž nabí­zí pou­ze pár  mož­nos­tí. Za prvé si musí­te najít man­žel­ku, kte­rých je oprav­du širo­ko dale­ko po skrom­nu a za dru­hé zdě­dit stá­do, o kte­ré se bude­te muset pat­řič­ně sta­rat. Právě ten­to základ­ní pro­blém nás při­ve­de na sto­pu mla­dé­ho Asae, kte­rý by se rád ože­nil a dokon­ce ví i s kým. Jedná se o mla­dou a na tam­ní pomě­ry vel­mi krás­nou Tulpan. Ovšem Asaovi lás­ky­pl­né city nena­chá­ze­jí líbi­vou ozvě­nu ba dokon­ce ani mali­cher­ný šepot, jenž by byl ale­spoň malou útě­chou rozuz­le­ní, číha­jí­cí na něj v nevěs­ti­ně rodi­ně.

Tulpaně se Asae nelí­bí pro jeho nesku­teč­ně odstá­le uši, je to až tak závaž­ná pře­káž­ka, že nako­nec ze svat­by sejde. Dokonce ani nepo­mů­že foto­gra­fie prin­ce Charlese ze Spojeného krá­lov­ství, kte­rá měla Tulpanu pře­svěd­čit, že jde spí­še o výsa­du panov­ní­ků, než­li o nepří­jem­nou vadu na krá­se. Bohužel Asae se svým elfím vzhle­dem neu­spěl a jeho návrat zpět ke své sestře Samael a k její­mu pří­te­li Ondaesovi byl zkrát­ka nevy­hnu­tel­ný. Po jeho cestách ho dopro­vá­zí kama­rád Boni vlast­ní­cí pra­zvlášt­ní povoz oble­pe­ný por­no­gra­fic­ký­mi obráz­ky obna­že­ných žen.

Je to dvoj­ka k pohle­dá­ní. Asae má krás­né sny měst­ské­ho živo­ta, kte­ré se stře­tá­va­jí s myš­len­kou na Tulpan. V tom­to ohle­du je veli­ce neroz­hod­ný. Na jed­nu stra­nu by zůstal na ste­pi, kde by chtěl bojo­vat o Tulpaninu pří­zeň a na dru­hou by rád do měs­ta, avšak bojí se nezná­mé­ho, jenž na něj v zákou­tích uspě­cha­né­ho měst­ské­ho živo­ta číhá. Film je vyprá­věn obzvlášť pou­ta­vým dojmem. Po jeho shléd­nu­tí se ani nedi­vým těm všem fes­ti­va­lo­vým oce­ně­ním, kte­ré si ten­to jedi­neč­ný sní­mek při­ve­zl ze všech kou­tů svě­ta. Pravda na tako­vou podí­va­nou musí­te mít chuť a nála­du. Pokud dodr­ží­te tyto pod­mín­ky a nepů­jde­te se do kina scho­vat před deš­těm věz­te, že si za své pení­ze odne­se­te to, pro co jste si při­šli. Úsměvný pří­běh  vám nabíd­ne pohled na sku­teč­ný život v pře­krás­né kazaš­ské ste­pi a pokud zná­te Borata, tak na něj rych­le zapo­meň­te a pojď­te oku­sit rea­li­tu v podo­bě Tulpan.

Z fil­mu je cítit, že byl natá­čen srd­cem a ne pro pení­ze. Odráží se to na všem kam jen vaše oko zablou­dí. Skvělý pří­běh a herec­ké výko­ny vás napros­to nadchnou.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Tulpan

3. May 2009 - 17:41 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,34313 s | počet dotazů: 231 | paměť: 52872 KB. | 19.06.2021 - 02:17:26