Kritiky.cz > Recenze knih > Tuláci ze světa zvířat - Vzhůru za dobrodružstvím a ještě dál! Vydejte se na cesty se zvířaty.

Tuláci ze světa zvířat - Vzhůru za dobrodružstvím a ještě dál! Vydejte se na cesty se zvířaty.

Tulaci

Čas prázd­nin a začá­tek škol­ní­ho roku je plný ces­to­vá­ní a pře­su­nů od z jed­no­ho mís­ta do dru­hé­ho. Někdy za úče­lem zába­vy, jin­dy za úče­lem pozná­ní a někdy pod­le hes­la, že i ces­ta může být cíl. Pokud s sebou bere­te na ces­ty men­ší děti, vyvsta­ne před vámi občas pro­blém čím a jak men­ší děti při pře­su­nech zaba­vit. Někteří rodi­če kro­mě obli­gát­ní­ho table­tu nebo tele­fo­nu volí i kni­hu, kte­rá potom­kům ukrá­tí vol­nou chví­li. Když se tou­la­jí lidí, urči­tě se také tou­la­jí i zví­řa­ta. Ale kte­rá, proč a kam? Kdo je nej­vět­ší ces­to­va­tel zví­ře­cí říše a kdo nevy­táh­ne paty z domu? Děti i dospě­lí najdou odpo­věď v kni­ze Tuláci ze svě­ta zví­řat z pera dvo­ji­ce auto­rek Markéty ŠpačkovéEvy Bártové. Ilustracemi dopl­ni­la Jana K. Kudrnová. Ale v pří­pa­dě dět­ských knih je obráz­ko­vý dopro­vod posta­ven na roveň tex­tu.

Málokoho asi pře­kva­pí, že nej­vět­ší­mi ces­to­va­te­li jsou ptá­ci a hmyz, tak­že část kni­hy je věno­vá­na jim. Kolik za jed­nu sezo­nu musí ule­tět čáp bílý, nebo kam létá legen­dár­ní ces­to­va­tel mezi motý­ly monar­cha stě­ho­va­vý? Další infor­ma­ce zde najde­me o cestách moř­ských živo­či­chů a nako­nec dojde i na sucho­zem­ská zví­řa­ta z řádu sav­ců.  Každý dospě­lý se zata­je­ným dechem pozo­ro­val pře­su­ny kopyt­ní­ků v době afric­kých mon­zu­nů. Bohužel vět­ši­na z nás jen přes tele­viz­ní obra­zov­ky. Kdo z vás zná osob­ně šťast­liv­ce, kte­rý sly­šel dusot kopyt v národ­ním par­ku Masai Mara na vlast­ní uši?

Dnešní kni­hy pro děti se neo­be­jdou bez inter­ak­tiv­ních prv­ků a ani Tuláci ze svě­ta zví­řat nejsou výjim­kou. Kniha obsa­hu­je něko­lik lis­tů s mapa­mi, kte­ré po roz­lo­že­ní zvět­ší for­mát kni­hy až o dvě tře­ti­ny a nejen kvů­li této vychy­táv­ce se vám bude kni­ha líbit.

Na pře­bal u je uve­de­no, že jed­ná o pub­li­ka­ci pro děti od šes­ti let věku, ale nebá­la bych se ji zakou­pit i mlad­ším dětem. Texty jsou sro­zu­mi­tel­né a ilu­stra­ce krás­né. Žádné křikla­vé bar­vy a nere­a­lis­tic­ká zpo­dob­ně­ní, ze kte­rých čas­to oči pře­chá­ze­jí a dět­ský mozek dostá­vá myl­né infor­ma­ce. Už jste někdy vidě­li fia­lo­vou krá­vu a pra­se s kří­d­ly? To v této kni­ze naštěs­tí vy, ani vaše děti, neu­vi­dí­te.


Název kni­hy:     Tuláci ze svě­ta zví­řat

Autorky:              Markéta Špačková, Eva Bártová

Ilustrace:             Jana K. Kudrnová

Rok vydá­ní:        2019

Nakladatelství:                 Albatros


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]
  • Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci18. září 2018 Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci Co se vám vybaví, když se řekne „slunečnice?“ Mě obraz od Van Gogha. Nový román Sarah Winmanové Slunečnice je s tímto obrazem úzce spjat. Dora Juddová vyhraje v tombole kopii tohoto […]
  • Kognitivní trénink pro třetí věk - 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností11. října 2016 Kognitivní trénink pro třetí věk - 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností První část názvu knihy je trochu zavádějící a mohl by odradit čtenáře mladší šedesáti let,  to by však byla škoda. Cvičení pro rozvoj kognitivních schopností nemůže uškodit ani mladším […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]