Tučňáci z Madagaskaru

tuck

Super špi­o­náž­ní týmy se nero­dí… ony se líh­nou. Objevte tajem­ství nej­lep­ších a nej­vtip­něj­ších super­taj­ných agen­tů svě­ta: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nej­lep­ší z nej­lep­ších spo­jí své síly s taj­nou orga­ni­za­cí Severák, v čele s hez­kým a urost­lým Agentem Confidentielem (moh­li bychom uvést jeho pra­vé jmé­no, ale… chá­pe­te). Společně musí zasta­vit zákeř­né­ho Dr. Octavia Brinea, kte­rý hro­zí zni­če­ním svě­ta.

Hvězdy fil­mo­vých hitů série Madagaskar spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation  si uži­jí své vlast­ní dob­ro­druž­ství na fil­mo­vém plát­ně, ve kte­rém jde tuč­ňá­kům oprav­du o všech­no. Jejich ces­to­vá­ní po svě­tě je zave­de do Antarktidy, Benátek, na poušť, do Šanghaje, New Yorku a ... Kentucky. Během svých cest zaži­jí slá­vu, zapo­jí se do špi­o­ná­že, zma­ří haneb­ný plán zlé­ho věd­ce (cho­bot­ni­ce) a smls­nou si na prvotříd­ních pochout­kách jako žád­ný tuč­ňák před nimi.
JAK SE TENTO TÝM VYKLUBAL?

Přeměna tuč­ňá­ků z oblí­be­ných ved­lej­ších postav v Madagaskaru na hlav­ní hvězdy, v epic­kém pří­bě­hu na fil­mo­vém plát­ně, byl nasna­dě díky jejich neza­po­me­nu­tel­ným vlast­nos­tem. „Tučňáky ve všech fil­mech pohá­ní jejich odliš­né a sil­né osob­nos­ti,” říká reži­sér Eric Darnell.

Simon J. Smith dal­ší reži­sér fil­mu dodá­vá: „Jsou jako brat­ři, kte­ří si pře­de­vším cení své­ho přá­tel­ství, zása­do­vos­ti a lás­ky jed­no­ho k dru­hé­mu.“

Nejdůležitější je, že tuč­ňá­ci jsou zdro­jem legra­ce. „Nejvíce mě na pro­jek­tu bavi­lo uží­vat si humo­ru toho­to pří­bě­hu a jeho postav,“ říká pro­du­cent Mark Swift. „Jsou tak líbi­ví, pro­to­že jsou legrač­ní.”

Skippera namlu­vil Tom McGrath, kte­rý vytvo­řil posta­vy pro ani­mo­va­ný hit Madagaskar a reží­ro­val ho spo­leč­ně s Darnellem. McGrath si původ­ně před­sta­vo­val, že by Skippera namlu­vi­la jed­na význam­ná holly­wo­od­ská iko­na, ale když to nevy­šlo, skon­čil v roli sám. „No, roz­hod­ně jsem nebyl tak dra­hý,“ žer­tu­je.

Skipper je neo­hro­že­ným vůd­cem týmu a stráž­cem tuč­ňác­kých zásad. Vyžaduje odda­nost, posluš­nost a pořá­dek od své­ho dis­ci­pli­no­va­né­ho hej­na a nežá­dá od svých mužů nic, co by neu­dě­lal sám. Jeho pra­vou „ploutví“ je Kowalski, kte­ré­ho ztvár­nil ani­má­tor spo­leč­nos­ti DreamWorks, Chris Miller. Kowalski před­sta­vu­je mozek týmu. Dokáže všech­no spra­vit, když se tuč­ňá­ci dosta­nou do šla­mas­ti­ky. Třetím čle­nem týmu je Rico, kte­ré­ho namlu­vil tvůr­ce spo­leč­nos­ti DreamWorks a reži­sér Madagascaru 3, Conrad Vernon. Rico čas­to ztra­tí hla­vu. Když je držen na uzdě, stá­vá se účin­nou zbra­ní. Jakmile je ale odká­zán sám na sebe, je z něj neří­ze­ná stře­la. A pak tu je koneč­ně Vojín, kte­ré­mu pro­půj­čil svůj hlas stři­hač spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation, Christopher Knights; i když je nejmlad­ším čle­nem par­ty, má Vojín nej­vět­ší srd­ce ze všech. Nebojí se nových výzev, ale pro­to­že v něm ostat­ní stá­le vidí „dítě“, oci­tá se čas­to na ved­lej­ší kole­ji.

Každý z tuč­ňá­ků udě­lá neza­po­me­nu­tel­ný dojem a kolek­tiv­ně jsou silou, se kte­rou je tře­ba

počí­tat. „Společně mají vět­ší sílu, než kaž­dý sám,“ říká Darnell. „Kluci pra­cu­jí neu­vě­ři­tel­ně dob­ře jako sku­pi­na - mno­hem lépe, než jako jed­not­liv­ci. Jsou jako čty­ři čás­ti jed­no­ho moz­ku: máte tu Skipperovo vede­ní, Vojínovo srd­ce, Kowalského chyt­rost a Ricovu odva­hu. Takže tito čty­ři dáva­jí dohro­ma­dy jeden celek a díky tomu je s nimi spous­ta legra­ce.“

Tučňáci ve sku­teč­nos­ti pokra­ču­jí v tra­di­ci vel­kých fil­mo­vých týmů, pozna­me­ná­vá McGrath, jako je A-Team, Tucet špi­nav­ců, Kirk a Spock ze Star Treku a dokon­ce i Marx Brothers. „Jsou to vel­ké osob­nos­ti v mini­a­tur­ním bale­ní,“ říká. „A stej­ně jako mno­ho vel­kých týmů z fil­mo­vé­ho plát­na i tuč­ňá­ci jsou vytr­že­ni ze své­ho pohod­lí. Vydají se na dob­ro­druž­nou ces­tu kolem svě­ta, kte­rá je při­mě­je, aby se zlep­ši­li.“

Jejich neroz­dě­li­tel­né pou­to a neza­po­me­nu­tel­né dová­dě­ní se pro­je­ví v plné krá­se, když v úvod­ní scé­ně fil­mu pozná­me jejich původ. Scéna se ode­hrá­vá v ledo­vé antark­tic­ké pus­ti­ně. Hned na začát­ku jsme si vědo­mi toho, že se nejed­ná o typic­ké tuč­ňá­ky. Skipper, Kowalski a Rico jsou jiní a vymy­ka­jí se tuč­ňá­kům z pří­ro­do­pis­ných doku­men­tár­ních fil­mů, kte­ří se kolé­ba­jí ze stra­ny na stra­nu po ledo­vé tun­dře a vyvo­lá­va­jí v divá­cích reak­ce: „Jak jsou roz­to­mi­lí!”

Úvodní sek­ven­ce fil­mu si z tako­vých­to zábě­rů dělá legra­ci. Zachycuje fil­ma­ře namlu­ve­né­ho legen­dár­ním reži­sé­rem Wernerem Herzogem (kte­rý reží­ro­val doku­ment o Antarktidě, Setkání na kon­ci svě­ta), jak násle­du­je tuč­ňá­ky při jejich kaž­do­den­ních ritu­á­lech. Samozřejmě, že naše­mu triu (brzy kvar­te­tu) tuč­ňá­ků nesta­čí jen pocho­do­vat po ledu. „Jsou pohá­ně­ni hlub­ším poslá­ním,” říká Chris Miller. „Skipper, Kowalski a Rico nechtě­jí jako ostat­ní tuč­ňá­ci čekat v řadě a pro­me­no­vat se pou­ze po Antarktidě. Vědí, že tam ven­ku na ně čeká mno­hem víc.”

Místo toho jsou naši tuč­ňá­ci zane­prázd­ně­ni dechbe­rou­cí sérií eska­pád, během kte­rých se potá­pě­jí, vrha­jí se do nebez­pe­čí nebo mu uni­ka­jí, aby mezi sebe moh­li při­ví­tat nové­ho čle­na - Vojína, kte­rý se prá­vě vylíhl. Vojínovu naro­ze­ní před­chá­zí nejen nád­her­ně komic­ké momen­ty plné akce a dob­ro­druž­ství, ale i dojem­ná epi­zo­da, během níž se mezi čtyř­mi tuč­ňá­ky upev­ní rodin­né pou­to.

Vojínovo nastou­pe­ní na scé­nu a uve­de­ní mezi ostat­ní čle­ny týmu je záro­veň začát­kem epic­ké­ho dob­ro­druž­ství tuč­ňá­ků, stej­ně jako zábav­ná a dojí­ma­vá ces­ta pro mla­dé­ho začá­teč­ní­ka, kte­rý tou­ží, jak říká Christopher Knights, stát se „hod­not­ným a uzná­va­ným čle­nem sku­pi­ny. Na kon­ci této ces­ty dosáh­ne své­ho cíle a ješ­tě mno­hem víc. Přestože se sna­ží stát neče­ka­ným akč­ním hrdi­nou, Vojín zůstá­vá i nadá­le rozkoš­ný a roz­to­mi­lý.“

„Úvodní scé­na byla skvě­lou pří­le­ži­tos­tí pro pro­zkou­má­ní půvo­du tuč­ňá­ků a jak změ­nit klišé doku­men­tár­ních fil­mů o tuč­ňá­cích,“ dodá­vá Darnell. „Ptali jsme se sami sebe ‘Kdybychom naše fil­mo­vé tuč­ňá­ky umís­ti­li do stej­né­ho svě­ta, kte­rý zná­me z doku­men­tár­ních fil­mů, jak by se asi v tom­to dru­hu ste­re­o­ty­pu cíti­li?’”

Dalším „boři­te­lem“ klišé je posed­lost tuč­ňá­ků po šťav­na­tém, ale nebez­peč­ném kous­ku sýro­vých křu­pín­ků zná­mých jako Cheesy Dibbles. Pro tuč­ňá­ky má tato milo­va­ná pochout­ka vět­ší cenu než zla­to - a to doslo­va - jak dosvěd­ču­je jejich výlet do Fort Knox, nej­hlí­da­něj­ší­ho zaří­ze­ní v Severní Americe a to na vel­mi zvlášt­ní osla­vu Vojínových naro­ze­nin. Cílem není ukrást mili­ar­dy dola­rů ve zla­tých cihlách, ale Cheesy Dibbles z pro­dej­ní­ho auto­ma­tu.

K této che­mic­ky upra­ve­né „potra­vi­ně“ se váže vět­ší význam, než jen jako ke gastro­no­mic­ké­mu požit­ku, nazna­ču­je Smith. „Je to sko­ro jako MacGuffin,“ odka­zu­je při­tom na ter­mín Alfreda Hitchcocka, dějo­vý pro­stře­dek, kte­rý má za úkol navést pub­li­kum nespráv­ným smě­rem. „Cheesy Dibbles jsou nako­nec pro tuč­ňá­ky vel­mi cen­né. Tato pochout­ka má v pří­bě­hu svůj význam.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE Je jistojisté, že všichni výše postavení špióni Severáku změní názor na metody tučňáků. A je ještě logičtější, že výsledky jejich společné práce v boji proti Davovi, povedou k velmi […]
  • Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ Útok na Fort Knox kvůli chutnému pamlsku není nic ve srovnání s problémy, kterým tučňáci musí čelit, když narazí na Dr. Octavia Brinea. Tento proslulý genetik, milovník sýrů (alespoň to má […]
  • Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK! Tučňáci si jsou vždy jistí svými schopnostmi vypořádat se s Davovými zákeřnými plány, ale skupina tajných agentů, známých jako Severák, která pomáhá zvířatům v nouzi, se nedomnívá, že […]
  • Loutka v britské animaci 1908 – 200128. dubna 2012 Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001“. Po úvodu, který nám naznačil že britská animační loutková technika je jedna z nejstarších […]
  • Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu 1. května 2012 Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu Hlavní cena festivalu Grand Prix byla letos vůbec poprvé v historii festivalu udělena studentskému filmu.  Agnes Patron, autorka oceněného snímku „Vdova Caillou“, diváky virtuálně […]
  • Sobota v Anifestu28. dubna 2012 Sobota v Anifestu Bohužel jenom o víkendu mám čas zajít na Anifest, a tak bohužel nemůžu psát článek o celém průběhu. První den tedy, který jsem se zúčastnil za Anifest je sobota, kde jsem se zúčastnil […]
  • V hlavě - O tvůrcích21. července 2015 V hlavě - O tvůrcích PETE DOCTER (režie, námět, scénář) je oscarovým režisérem snímků Příšerky s.r.o. a Vzhůru do oblak, a tvůrčím viceprezidentem společnosti Pixar Animation Studios. Docter, který do […]
  • Hurá na fotbal - O filmu11. května 2015 Hurá na fotbal - O filmu „Našim záměrem bylo vytvořit jedinečný a originální svět. Podle mého skromného názoru si myslím, že jsme uspěli, protože jsem zatím neviděl žádný podobný film.“ - Juana José […]
  • PETER LORD29. dubna 2012 PETER LORD PETER LORD (režie, produkce) je spolumajitelem a kreativním vedoucím společnosti Aardman, kterou založil společně se svým dlouholetým spolupracovníkem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako […]
  • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […]