Kritiky.cz > Články > Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

Je jisto­jis­té, že všich­ni výše posta­ve­ní špi­ó­ni Severáku změ­ní názor na meto­dy tuč­ňá­ků. A je ješ­tě logič­těj­ší, že výsled­ky jejich spo­leč­né prá­ce v boji pro­ti Davovi, pove­dou k vel­mi úsměv­ným a někdy až dojem­ným oka­mži­kům.

Kromě toho Eric Darnell říká: „Tučňáci jako tým i jako jed­not­liv­ci nabí­ze­jí něco pro kaž­dé­ho. Diváci mohou najít mno­ho způ­sobů, jak mezi ně pro­nik­nout, způ­sobů, kte­ré vyho­vu­jí jejich osob­nos­ti a pohle­du na věc,“ vysvět­lu­je.

Simon J. Smith se při­dá: „Tučňáci jsou sto­pro­cen­tě oddá­ni své prá­ci a vždyc­ky věří, že děla­jí správ­nou věc. A když se uká­že, že se mýli­li, tak je to neza­jí­má. Zkusí něco jiné­ho – se stej­nou odhod­la­nos­tí a jis­to­tou.  Tučňáci se nene­cha­jí dru­hý­mi odra­dit; doká­ží, že kdo­ko­liv může být hrdi­nou a může doká­zat coko­liv, pokud do toho dá své srd­ce a duši. Proto je mám tolik rád.“

Tom McGrath, kte­rý stál před deví­ti lety spo­leč­ně s Ericem Darnellem při vzni­ku toho­to komic­ké­ho kvar­te­ta, pozna­me­ná­vá: „Kdybych měl najít tři slo­va, kte­rá nej­lé­pe popi­su­jí TUČŇÁKY Z MADAGASKARU, řekl bych jen ‘zábav­né’, ‘zábavné’a ‘srdeč­né’. Je to kome­die, ve kte­ré se najde srd­ce, kte­rá na vás zapů­so­bí a má vel­ké posel­ství pro kaž­dé­ho, což je ‘Nehodnoťte kni­hu pod­le oba­lu.’”


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,82855 s | počet dotazů: 231 | paměť: 54262 KB. | 19.04.2021 - 04:49:12
X