Kritiky.cz > Články > Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

tuck

Útok na Fort Knox kvů­li chut­né­mu pamlsku není nic ve srov­ná­ní s pro­blémy, kte­rým tuč­ňá­ci musí čelit, když nara­zí na Dr. Octavia Brinea. Tento pro­slu­lý gene­tik, milov­ník sýrů (ale­spoň to má spo­leč­né s tuč­ňá­ky) a spon­zor veřej­no­práv­ní radi­o­vé sta­ni­ce, jehož kon­če­ti­ny se krou­tí do nemož­ných úhlů, je ve sku­teč­nos­ti cho­bot­ni­ce jmé­nem Dave. A Dave cho­vá k tuč­ňá­kům obrov­skou zášť. Kdysi býval hvězd­nou atrak­cí v růz­ných zoo­lo­gic­kých zahra­dách po celém svě­tě, než ho o slá­vu a pozor­nost při­pra­vi­li rozkoš­ní tuč­ňá­ci a pro­vždy ho odsu­nu­li na mís­to bez­vý­znam­né­ho expo­ná­tu. „Připravili jste mě o všech­no!“ kři­čí na tuč­ňá­ky a chys­tá se při­jmout extrém­ní opat­ře­ní, aby se opět mohl stát hvězdou.

Filmaři chtě­li z Dava udě­lat nepří­te­le, na kte­ré­ho by divá­ci hned tak neza­po­mně­li. „Dave je dare­bák ve sty­lu padou­chů z kla­sic­kých bon­do­vek,“ říká pro­du­cent Mark Swift. „Má vel­ké plá­ny; je to chla­pík, kte­rý chce ovlád­nout svět.“

A záro­veň si to vychut­nat. „Dave není jed­ním z těch upja­tých, neka­lých niče­mů,“ říká Darnell. „Vždy rád osla­vu­je, tan­čí, smě­je se a uží­vá si.“

Aby Davovi doda­li „nad­lid­skou“ komi­ku a vystu­po­vá­ní, muse­li se fil­ma­ři během obsa­zo­vá­ní této role oprav­du zamys­let. „Chtěli jsme něko­ho, kdo by byl ve svě­tě ani­mo­va­ných fil­mů nováč­kem a při­ne­sl by s sebou váž­nost, pokud jde o herec­ké řemes­lo, stej­ně jako o humor,“ říká Smith.

Obrátili se na Johna Malkoviche (nomi­no­va­né­ho na Oscara), kte­rý na sebe upo­zor­nil ve fil­mech, na jeviš­ti i v tele­vi­zi. Ve svém celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném debu­tu se Malkovich rych­le cho­pil Davovy moti­va­ce pohá­ně­né mstou. „Dave se domní­vá, že jakmi­le při­šli na scé­nu tuč­ňá­ci, jeho život v kaž­dé ZOO a vod­ním par­ku, kte­ré býva­ly kdy­si jeho domo­vem, skon­čil v tros­kách,“ pozna­me­ná­vá. „Jsou roz­to­mi­lí. Lidé se nad nimi roz­plý­va­li, tak­že se Davovi nedo­sta­lo žád­né pozor­nos­ti.“

Pro Dava jsou tuč­ňá­ci v pří­bě­hu oprav­do­vý­mi dare­bá­ky. „Zničili mu život tím, že mu ukrad­li veš­ke­rou pří­zeň divá­ků. Zatímco oni jen tak postá­va­jí a kolí­ba­jí se ze stra­ny na stra­nu, Dave pro­vá­dí tri­ky a akro­ba­cii a lidé ho i přes­to igno­ru­jí,“ dodá­vá herec. „Takže má vel­mi vyhra­ně­ný názor na tuč­ňá­ky, ale oni si toho nejsou vůbec vědo­mi. Což ho ješ­tě více popu­zu­je!“

Malkovich se do toho­to měk­ký­še rych­le vžil, ale záro­veň chtěl Davově tou­ze po odpla­tě dodat něja­ký pod­text. „Uvažovali jsme s Johnem a nako­nec jsme při­šli na myš­len­ku, že ten­to film je vlast­ně tře­tím děj­stvím Davova živo­ta,“ říká Smith. „Davův taj­ný plán je vyvr­cho­le­ním dese­ti­le­té­ho plá­no­vá­ní, kte­ré obná­ší únos tuč­ňá­ků, vývoj trans­for­mač­ní tech­no­lo­gie, kte­rá spo­le­čen­ství tuč­ňá­ků změ­ní navždy a pro­mě­nu sebe sama v člo­vě­ka. S vědo­mím pod­tex­tu byla tato role pro Johna mno­hem zábav­něj­ší.“

Řešení Davova pro­blé­mu s tuč­ňá­ky se skrý­vá v séru, kte­ré doká­že pro­mě­nit rozkoš­ná stvo­ře­ní do gro­tesk­ních figu­rek ve smokin­gu. Je to pod­lý plán hod­ný sku­teč­né­ho super dare­bá­ka, ale jak Malkovich vysvět­lu­je, Davovo dare­bác­tví má něko­lik roz­mě­rů. „Je doce­la don­ki­chot­ský a umí změ­nit nála­du a názo­ry téměř oka­mži­tě. Takže je úskoč­ný ve všech smě­rech - emoč­ně i fyzic­ky.“

Fyzický výkon her­ce při nahrá­vá­ní role na tým DreamWorks Animation tak zapů­so­bil, že pou­ži­li někte­ré jeho čás­ti k vytvo­ře­ní závě­reč­né ani­mo­va­né scé­ny. „John a Benedict [Cumberbatch, kte­rý namlu­vil Agenta Confidentiela] nena­to­či­li pro ten­to film jen hla­so­vý záznam. Opravdu jed­not­li­vé scé­ny hrá­li, vychá­ze­li při tom z jevišt­ní zku­še­nos­ti,“ říká Darnell.

„Pohybovat se v nahrá­va­cím stu­diu během ztvár­ně­ní této role, bylo pro mě napros­to při­ro­ze­né, pro­to­že Dave je tak úskoč­ný a roso­lo­vi­tý,“ vysvět­lu­je Malkovich. „Hýbal jsem při tom ruka­ma a sko­ro celým svým tělem. Zjistil jsem, že bylo oprav­du uži­teč­né vyu­žít těch­to fyzic­kých pro­je­vů.“

Možná, že her­co­vu odhod­lá­ní dostat se do posta­vy, pomoh­la i jis­tá podob­nost s jeho fil­mo­vým alter egem. „Jo, Dave vypa­dá tro­chu jako já - ale ješ­tě více se podo­bá mé mlad­ší sestře,“ smě­je se.

Davovi napo­má­ha­jí jeho cho­bot­ni­co­ví nohsle­di, kte­ří plní jeho roz­ka­zy s pohy­by nin­jů. Mezi jejich vro­ze­né schop­nos­ti pat­ří mas­ko­vá­ní, fle­xi­bi­li­ta a stisk jako ve svě­rá­ku, kte­ré z nich děla­jí mno­ha­kon­če­ti­no­vou hroz­bu pro naše hrdi­ny. Jejich inter­ak­ce s Davem je také boha­tým zdro­jem slov­ních hrá­tek, kte­ré dopl­ňu­jí fyzic­ké gagy fil­mu. Davovy pří­ka­zy jeho týmu čas­to ústí v legrač­ní slov­ní hříč­ky.

Části seriálu:  Tučňáci z Madagaskaru

  • Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi26. dubna 2019 Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi  V předchozích dílech se tento neohrožený hrdina pozvolna přeměňuje z neznámé pandy do mistra kung fu, až do Dračího bojovníka. Zdá se, že tato proměna je již u konce, a Po už nebude mít […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka14. července 2017 Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl moderní? Mám rád situační a rodinné komedie a miluji animované […] Posted in Rozhovory
  • Balerína - 85 %18. března 2017 Balerína - 85 % Malá Felicia vyrastá v sirotinci na francúzskom vidieku a sníva o tom, že sa stane balerínou. Spoločne so svojím najlepším kamarátom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, sa im podarí […] Posted in Filmové recenze
  • Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin2. února 2017 Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal zcela novou, moderní podobu. Snímek vznikal pod vedením […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%10. prosince 2016 Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75% Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný […] Posted in Filmové recenze
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […] Posted in Filmové recenze
  • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - POSTAVY10. května 2016 Angry Birds ve filmu - POSTAVY             Ruďák je velmi rozzlobený pták. Žije na Ptačím ostrově, který je obydlený těmi nejnaivnějšími a nejšťastnějšími bytostmi na světě – takže není třeba vysvětlovat, že sem Ruďák […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com