Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

tuck
tuck
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tučňáci si jsou vždy jis­tí svý­mi schop­nost­mi vypo­řá­dat se s Davovými zákeř­ný­mi plá­ny, ale sku­pi­na taj­ných agen­tů, zná­mých jako Severák, kte­rá pomá­há zví­řa­tům v nou­zi, se nedo­mní­vá, že tuč­ňá­ci mohou ten­to úkol zvlád­nout. Ve sku­teč­nos­ti čle­no­vé Severáku děla­jí vše, co je v jejich silách, aby pře­vza­li vele­ní mise a Dava zasta­vi­li. To vše k vel­ké mrzu­tos­ti Skippera a jeho par­ty.

„Na prv­ní pohled to vypa­dá, že je Severák ten pra­vý, a že by jim mož­ná měl Skipper ustou­pit z ces­ty,“ říká pro­du­cent­ka Lara Breayová. „Je to jako ‘dospě­lí’ při­šli, děti mohou jít spát. Ale v prů­bě­hu dob­ro­druž­ství začne­me před­nos­ti tuč­ňá­ků oce­ňo­vat. Nemají jis­kru ani ško­le­ní, ale mají něco, co je mno­hem důle­ži­těj­ší.“

Severáku velí Agent Confidentiel. Je to vyso­ce tré­no­va­ný, ale domýš­li­vý taj­ný agent, kte­rý pod­ce­ňu­je čin­nost tuč­ňá­ků. Confidentiel je alfa samec z tech­nic­ky zdat­né­ho týmu a Skipperův opak. Pokud Skipperův pří­stup „dva­krát měř a jed­nou řež“ při­po­mí­ná Johna Wayna (nebo Charltona Hestona z Planety opic) pak by si Confidentielovy uhla­ze­nos­ti a doko­na­lé­mu ovlá­dá­ní špi­o­ná­že povši­ml i samot­ný 007.

K obsa­ze­ní Benedicta Cumberbatche, osla­vo­va­né­ho a žáda­né­ho her­ce díky jeho herec­ké­mu výko­nu v titul­ní roli neo­by­čej­ně popu­lár­ní­ho seri­á­lu BBC/PBS Sherlock, došlo téměř před tře­mi lety, těs­ně před uve­de­ním Sherlocka v USA. Smith vysvět­lu­je: „Jeden ze čle­nů naše­ho štá­bu je Australan a Sherlock se v Austrálii již vysí­lal. Řekl nám, že bychom se měli podí­vat na chla­pí­ka jmé­nem Benedict Cumberbatch. Podívali jsme se na Sherlocka, když ho zača­li dávat v USA. Bylo nám jas­né, že má jedi­neč­ný talent a byl by ten pra­vý pro­těj­šek pro Skippera. Benedict je tak výmluv­ný a má fan­tas­tic­ký hlas, kte­rý byl ide­ál­ní pro Confidentiela.“

„Líbil se nám Benedictův hlas. Zní jako cello,“ dodá­vá Breayová. „Krásně se poslou­chá, ale také v sobě nese urči­tý druh auto­ri­ty. Benedict také doká­že skvě­le podat vti­py. V pří­pa­dě posta­vy jako je Confidentiel, čím více pří­mo hra­je­te, tím lépe vtip vyzní. A Benedict byl pros­tě per­fekt­ní.“

Britský herec pro­zra­zu­je, že je Confidentiel „vše­ho­schop­ný vlk, kte­rý sto­jí v čele Severáku a sta­rá se o bla­hobyt zví­řat kde­ko­liv, kde to je zapo­tře­bí. Ví o Davově taj­ném spik­nu­tí a sna­ží se z tuč­ňá­ků vytáh­nout vše, co vědí o jejich spo­leč­ném pro­tiv­ní­ko­vi.“

Když se tuč­ňá­ci odhod­la­jí zhos­tit se význam­něj­ší role během řeše­ní Davových zba­bě­lých skut­ků, Confidentiel se roz­hod­ne s nimi skon­co­vat a poslat je zpět na Madagaskar. „Confidentiel při­ve­dl Tučňáky do Severáku, aby od nich zís­kal infor­ma­ce. Ale chce, aby to byl jeho tým, kdo bude rea­li­zo­vat prá­ci v teré­nu i taj­né ope­ra­ce,“ říká Cumberbatch.

Ale klu­ci z toho nic mít nebu­dou! Po něko­li­ka trou­fa­lých eska­pá­dách se tuč­ňá­ci domní­va­jí, že jsou zpět v akci, aby vypá­t­ra­li Dava. V tom se ale ocit­nou v tryská­či, kte­rý letí špat­ným smě­rem. Ve svém typic­kém pří­stu­pu „na nic se neptej a jed­nej“ se tuč­ňá­ci poku­sí o útěk bez padá­ků. Naštěstí jejich impro­vi­zač­ní umě­ní jim umož­ní obje­vit balí­ček obsa­hu­jí­cí nafu­ko­va­cí hrad, kte­rý se ješ­tě ve vzdu­chu nafouk­ne a umož­ní jim měk­ké, pruž­né při­stá­ní na pev­nou zem.

„Scéna uka­zu­je obrov­ský roz­díl mezi tuč­ňá­ky, kte­ří jsou vel­mi nažha­ve­ní a pros­tě jdou na věc, a týmem Severáku, kte­rý cha­rak­te­ri­zu­jí jeho důmy­sl­né pří­stro­je, plá­no­vá­ní, data a stra­te­gie,“ říká Smith. Darnell dodá­vá: „Tučňáci mají vel­ké sebe­vě­do­mí a věří ve své schop­nos­ti, i když sto­jí pro­ti nesku­teč­ně vel­kým výzvám a jejich šan­ce jsou zdán­li­vě malé. Ani nemrk­nou. Jsou tak upřím­ní a řídí se sil­ný­mi morál­ní­mi zása­da­mi, tak­že jim i vesmír tak nějak vychá­zí vstříc.“

„Tým Severáku si mys­lí, že mají všech­ny kar­ty v ruce, pro­to­že jsou vyso­ce vyško­le­ní, vzdě­la­ní, mají nej­lep­ší vyba­ve­ní a nikdo je nikdy nepře­ko­ná,“ pokra­ču­je Darnell. „Tučňáci jsou out­si­de­ři.“

Ale Confidentiel a zby­tek týmu Severáku brzy zjis­tí, že pod­ce­ňo­vat Skippera & spol. může­te jen na vlast­ní rizi­ko. Ve sku­teč­nos­ti jsou tyto dva kon­ku­renč­ní týmy dvě­ma stra­na­mi téže min­ce. „Severák je ele­gant­ní, pro­fe­si­o­nál­ní, naplá­no­va­ný a přís­ný. Tučňáci jsou cha­o­tič­tí, nažha­ve­ní chla­páci,“ vysvět­lu­je Cumberbatch. „To je důvod, proč se tyto dva týmy tak dob­ře dopl­ňu­jí. Na kon­ci fil­mu jeden dru­hé­ho oprav­du potře­bu­jí, pro­to­že jsou ješ­tě sil­něj­ší jako spo­je­ná, elit­ní jed­not­ka.“

Cumberbatch se nikdy před­tím neob­je­vil ve fil­mu s Johnem Malkovichem, kte­ré­ho nazý­vá legen­dou. Bohužel, ztvár­ně­ní ani­mo­va­ných postav obvykle pro her­ce před­sta­vu­je pra­co­vat oddě­le­ně a tak se oba hereč­tí titá­ni nese­tka­li, dokud se nepo­tka­li během pro­pa­gač­ních vystou­pe­ní na Comic-Con kon­gre­su v San Diegu. „Setkal jsem se s Johnem na kon­gre­su a prv­ní věc, na kte­rou jsem se ho zeptal, byla: ‘Jaké to bylo hrát zlou cho­bot­ni­ci? ’ vzpo­mí­ná Cumberbatch. Oba her­ci pokra­čo­va­li ve sdí­le­ní his­to­rek o svých zku­še­nos­tech v zemi tuč­ňá­ků.

Cumberbatch a Malkovich jsou zná­mí svou peč­li­vou a slo­ži­tou pří­pra­vou a TUČŇÁCI Z MADAGASKARU neby­li výjim­kou. „Přípravné prá­ce byly napros­té peklo,“ vtip­ku­je Cumberbatch. „Musel jsem dlou­hou dobu pra­co­vat v uta­je­ní jako vlk v Yellowstonském par­ku. Naštěstí jsem byl rych­le při­jat do smeč­ky. Trochu jsem se ochlu­pil - žád­ná slov­ní hříč­ka - když se ze mě stal alfa samec.“

Cumberbatch říká, že neměl žád­né zábra­ny během ztvár­ně­ní a pří­prav své role. Navíc při­jal Confidentielovy doved­nos­ti a pro­fe­si­o­nál­ní cho­vá­ní, stej­ně jako skry­tou, ale důle­ži­tou zra­ni­tel­nost. „Confidentiel se musí nau­čit opus­tit jeho slo­ži­té a pří­stro­ji zatí­že­né plá­no­vá­ní a někdy se jen pus­tit do řeše­ní pro­blé­mu jako to děla­jí tuč­ňá­ci. Líbí se mi myš­len­ka ‘odha­le­ní’ špi­ó­na a udě­lat ho tro­chu lid­štěj­ším, i když je to vlk. Nikdy jsem nic tako­vé­ho ve fil­mu nezku­sil.“

Confidentiel není jedi­ným agen­tem, kte­rý bude odha­len. V Severáku se k němu při­dá Kraťas (Ken Jeong), malý tuleň, kte­rý i když vypa­dá jako ply­šo­vá hrač­ka, je stej­ný tvrďák jako kte­rý­ko­liv člen týmu. Expert na výbuš­ni­ny, Kraťas má výbuš­nou pova­hu, kte­rá odpo­ví­dá jeho spe­ci­a­li­za­ci. Pak je tu Eva (Annet Mahendru), ana­ly­tič­ka zpra­vo­daj­ské služ­by a vzru­še­ní vyhle­dá­va­jí­cí, inte­li­gent­ní krás­ná sova s úchvat­ný­mi instink­ty. Nakonec Desátník (Peter Stomare), led­ní med­věd, kte­rý je 2,5 met­ru vyso­ký a oba­le­ný půl tunou sva­lo­vi­ny, ztě­les­ňu­je fyzic­kou sílu Severáku.

Ze všech čle­nů Severáku se tuč­ňá­kům nej­ví­ce podo­bá Kraťas, říká Jeong. „Stejně jako tuč­ňá­ci, Kraťas spo­lé­há na svou chyt­rost a schop­nos­ti. Je roz­to­mi­lý, ale záro­veň vzbu­zu­je respekt.“

Podobně i sova Eva vydá­vá víc, než jen pou­hé zahou­ká­ní na ochra­nu zví­řat. Slučuje se v ní roz­to­mi­lost s půso­bi­vý­mi schop­nost­mi ana­ly­ti­ka. Přestože je tvr­dá a neob­lom­ná, má sla­bost pro Kowalského, kte­rý její náklon­nost sdí­lí. Annet Mahendru, kte­rá ztvár­ni­la rus­kou špi­ón­ku v seri­á­lu Takoví nor­mál­ní Američané, uvá­dí, že ačko­li její tele­viz­ní role a Eva sdí­lí rus­ký pří­zvuk a povo­lá­ní, mají jen málo spo­leč­né­ho. „Eva napří­klad umí létat,“ žer­tu­je hereč­ka.

Švédský herec Peter Stormare se sna­ží vyhý­bat obsa­ze­ní pod­le typů, i když ten­to­krát hra­je posta­vu, kte­rá má něco spo­leč­né­ho s jeho skan­di­náv­ským půvo­dem – Desátník, nor­ský polár­ní med­věd. Zde opět pla­tí, tvr­dá vněj­ší mas­ka, ale mír­ná a hra­vá duše, o čemž svěd­čí jeho lás­ka k tuč­ňá­kům. „Je vel­mi klid­ný,“ říká Stormare o svém med­vě­dím alter egu, „je vel­ko­rysý, má vel­ké srd­ce, ale s nor­ským pří­zvu­kem.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,30310 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58274 KB. | 13.08.2022 - 13:53:01