Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tucet špinavců - Válečná klasika s jedinečným stylem.

Tucet špinavců - Válečná klasika s jedinečným stylem.

TucetSpinavcu
TucetSpinavcu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ostřílený major ame­ric­ké armá­dy Reisman (Lee Marvin) musí při­pra­vit násil­nic­kou sku­pi­nu zlo­čin­ců k usku­teč­ně­ní toho nej­po­div­něj­ší­ho a nej­ob­tíž­něj­ší­ho bojo­vé­ho úko­lu vůbec- K sebe­vra­žed­né misi! Úkolem sku­pi­ny je pro­nik­nout do stře­že­né­ho zám­ku v oku­po­va­né Francii, kam nej­vyš­ší němec­ké šar­že při­chá­ze­jí za zába­vou a odpo­čin­kem. Dostat se dovnitř objek­tu nebu­de snad­né. Avšak nic nebu­de tak těž­ké jako pro­ká­zat armá­dě své země, že jsou hod­ni výzvy, kte­rou jim adre­so­va­la. Pokud navíc pře­ži­jí tuto sebe­vra­žed­nou misi, dosta­nou všich­ni ti vra­zi, rasis­té a devi­an­ti milost...

Vzniklo mno­ho váleč­ných fil­mů. Některé jsou vylo­že­ný­mi fil­mař­ský­mi kle­no­ty, jiné jsou svým patri­o­tizmem zase vylo­že­ně směs­né. Klasických váleč­ných fil­mů je nicmé­ně dost- Mnoho z nich zís­ka­lo Oscara, jiné se zase sta­li ale­spoň vrcho­lem své­ho žán­ru. To se dá říct i o sním­ku The Dirty Dozen AKA Tucet špi­nav­ců, kte­rý vzni­kl dle stej­no­jmen­né­ho romá­nu E. M. Nathansona. A vznik­la jed­no­du­še váleč­ná kla­si­ka, kte­rá má navíc jedi­neč­ný styl a fun­gu­je napros­to skvě­le i po více než 50 letech od pre­mi­é­ry.

Tucet špi­nav­ců je výbor­ný film hned z něko­li­ka důvodů- Je výbor­ným vzo­rem pro všech­ny fil­mo­vé týmov­ky, kde se sází hned na něko­lik hlav­ních hrdi­nů. Nesází při­tom na hrdi­ny, kte­ří by byli vylo­že­ný­mi slušňá­ky a všich­ni se na sebe­vra­žed­nou misi vydá­va­jí v pod­sta­tě z jedi­né­ho důvodu- Nemají na výběr. Buďto to risk­nou a ze zám­ku plné­ho nacis­tů mož­ná ode­jdou se zdra­vou kůži, jinak ovšem vět­ši­na z nich skon­čí ve vojen­ském věze­ní a někte­ří z nich budou rov­nou odsou­ze­ni k smr­ti. Generál John Reisman v podá­ní Lee Marvina tak dosta­ne za úkol vycvi­čit ty nej­hor­ší věz­ně ame­ric­ké armá­dy v sil­né koman­do, kte­ré nacis­tům zara­zí sil­ný hák. Je to těž­ká mise prá­vě i díky pova­hám jed­not­li­vých čle­nů koman­da, prá­vě sna­ha majo­ra Reismana je ale zákla­dem pro napros­to úžas­ný týmo­vý film, kde nut­ně neva­dí, že jsou jeho hrdi­no­vé tak tro­chu hovada- Je totiž záro­veň i ban­da sym­pa­tic­kých postav.

Tucet špi­nav­ců před­sta­vu­je výbor­né tré­nin­ko­vé pasá­že, kde se sku­teč­ně Tucet špi­nav­ců mění ve vra­žed­né koman­do. I díky sym­pa­tic­kým výko­nům je celé to budo­vá­ní týmo­vé morál­ky a přá­tel­ství nesku­teč­ně věro­hod­né. Fáze výcvi­ku jsou jed­no­du­še famóz­ní a Lee Marvin je jako major Reisman jed­no­du­še skvě­lý. Režisér Robert Aldrich nato­čil film, kde dosta­ne v pod­sta­tě kaž­dý člen Tuctu šan­ci zazá­řit a ukrást si něja­ký ten moment pro sebe. Aldrich nato­čil film, kte­rý má i po více než 50 letech nesku­teč­ně svě­ží nádech, před­vá­dí sty­lo­vé a půso­bi­vé sek­ven­ce a poda­ři­lo se mu nato­čit sve­ře­pý váleč­ný film, kde navíc neva­dí, že se na samot­nou musí něja­kou chví­li čekat. Ten film je totiž vylo­že­ně skvě­lý celou dobu.

144-minutová týmov­ka má výbor­ný scé­nář, kte­rý je plný výbor­ných nápa­dů, bra­vur­ně pra­cu­je se svý­mi posta­va­mi a záro­veň se mu daří pro­dat men­ší pře­sah v tom, že jde v Tuctu špi­nav­ců obje­vit jis­té sati­ric­ké komen­tá­ře, kte­ré se vyhra­ňu­jí vůči armá­dě jako tako­vé. Všechno to skvě­le fun­gu­je i díky výbor­né­mu obsazení- Charles Bronson, Donald Sutherland, Jim Brown nebo John Cassavetes (kte­rý si prá­vem za roli býva­lé­ho mafi­á­na Franka došel pro nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli) jsou výteč­ní, jejich vzá­jem­né che­mii se daří zpo­čát­ku budo­vat uvě­ři­tel­nou napja­tou atmo­sfé­ru a násled­ně i postup­né sbli­žo­vá­ní.

Díky fak­tu, že je film na pomě­ry váleč­ných fil­mů i do men­ší míry odleh­če­ný je vlast­ně pří­stup­něj­ší a vděč­něj­ší divá­ko­vi, kte­rý kla­sic­ké váleč­né fil­my kdo­ví­jak nemu­sí. Všechno to nási­lí a drs­ní chla­pi mož­ná též můžou zna­me­nat men­ší pře­káž­ku, Tucet špi­nav­ců je ale prá­vě díky funkč­ní kom­bi­na­ci váž­ných a odleh­če­ných moti­vů nesku­teč­ně funkč­ní zába­vou a po jeho sle­do­vá­ní navíc nut­ně nemu­sí nastou­pit stav depre­se. Právě i díky tomu jak to vlast­ně v zása­dě je vel­mi zábav­ná podí­va­ná. Tucet špi­nav­ců tak jde snad­no zařa­dit mezi nej­lep­ší váleč­né fil­my, na roz­díl od vět­ši­ny je ale jeho pří­stup dia­me­t­rál­ně odliš­ný. A mož­ná i prá­vě v tom tkví celé kouz­lo.

Stylové sek­ven­ce, kte­ré jsou umoc­ně­né bra­vur­ním stři­hem a pře­hled­nou kame­rou. Výborné prá­ce se zvu­kem a pře­de­vším famóz­ní soun­d­track Franka De Vola. Tucet špi­nav­ců je jed­no­du­še výbor­ný film a v tom jak (ne)vážný dost mož­ná tkví jeho hlav­ní kouz­lo, kte­rým vyni­ká. Zároveň ale tro­chu vět­ší sklon k humo­ru nezna­me­ná, že by Tucet špi­nav­ců nebyl jed­no­du­še vrchol­ným řemes­lem své­ho žán­ru a své doby a že by jeho finá­le nemě­lo ten správ­ný efekt. Jeho kouz­lo ale fun­gu­je parád­ně i po letech a i to doka­zu­je jak spe­ci­ál­ní film to vlast­ně je........

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Flash Gordon9. února 2023 Flash Gordon Flash Gordon je superhrdinský space opera fillm z roku 1980, který režíroval Mike Hodges podle stejnojmenného komiksu Alexe Raymonda z nakladatelství King Features. Ve filmu hrají Sam J. […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • Žít a nechat zemřít - první James Bond Rogera Moorea14. prosince 2020 Žít a nechat zemřít - první James Bond Rogera Moorea Vražda v sídle OSN přivádí Jamese Bonda (Roger Moore) do USA. Stopy vedou do Orleansu, kde sídlí gang překupníků drog. Odtud se agent 007 vydává na tajemný ostrov San Monique v Karibském […] Posted in Retro filmové recenze
  • Thunderball - předposlední Bond se Seanem Connerym12. listopadu 2020 Thunderball - předposlední Bond se Seanem Connerym Neznámý muž (Paul Stassino) pronikne mezi posádku britského vojenského letadla, zneškodní ji a přistane na moři. Podaří se mu získat dvě atomové bomby pro muže jménem Emilio Largo (Adolfo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder22. října 2020 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dr. No - Úplně první James Bond22. října 2020 Dr. No - Úplně první James Bond Na Jamajce byl zavražděn agent britské tajné služby John Strangways (Timothy Moxon). Vyšetřování jeho násilné smrti přivádí Jamese Bonda (Sean Connery) stále blíž k záhadnému vědci Dr. No […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder30. července 2020 Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie2. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie A už se na nás řítí další vypulírovaný díl Hvězdných válek. Je to epizoda, kterou měli podle vlastního vyjádření herci nejradši. Zjišťuji, že o mně se to tak jednoznačně říct nedá. Možná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rocky Horror Picture Show - O FILMU31. července 2018 Rocky Horror Picture Show - O FILMU Britský činoherní a muzikálový herec Richard O´Brien oslavil třicáté narozeniny, oženil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na volnou nohu. V roce 1972 začal […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,46555 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61053 KB. | 08.06.2023 - 10:54:37