Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

TucetPohadky

Původním povo­lá­ním archi­tekt, poz­dě­ji kniž­ní gra­fik, poz­dě­ji ilu­strá­tor dět­ských knih Vojtěch Kubašta je celo­svě­to­vě uzná­va­ným prů­kop­ní­kem pro­sto­ro­vých knih. Od roku 1953 spo­lu­pra­co­val s nakla­da­tel­stvím Artia a zatím­co jeho pro­sto­ro­vé kni­hy s důmy­sl­ný­mi pohyb­li­vý­mi prv­ky vychá­ze­ly v mili­o­no­vých nákla­dech v zahra­ni­čí – pře­lo­že­ny byly do sedmatři­ce­ti jazy­ků, v teh­dej­ším Československu šlo o pod­pul­to­vé zbo­ží. Většina z nich vyšla čes­ky až po roce 1989.

O Kubaštově nadá­ní svěd­čí i jeho ano­nym­ní prá­ce pro Walt Disney, pro kte­rý jako pro­sto­ro­vé kni­hy upra­vil pří­běhy Mickey Mouse, Bambi, 101 dal­ma­ti­nů a dal­ší. Postupem doby Kubašta pro­sto­ro­vé kníž­ky zdo­ko­na­lo­val, pře­lo­mem byla mož­nost ote­vře­ní do 180 °, čímž se z kníž­ky sta­la hrač­ka. Právě tech­no­lo­gic­ky nároč­ná výro­ba pro­sto­ro­vých knih zapří­či­ni­la fakt, že vět­ši­na z nich se před revo­lu­cí tisk­la v zahra­ni­čí.
Pokud tou­ží­te mít část sbír­ky Kubaštových pohá­dek doma, ale chy­bí Vám pro­stor i pení­ze, sáh­ně­te po boxu dva­nác­ti drob­ných pro­sto­ro­vých kní­žek Tucet pohá­dek Vojtěcha Kubašty. Tato pro­sto­ro­vá lepo­re­la jsou urče­ná pro děti od tří let, ale radě­ji pod dohle­dem, neboť vystři­že­né roz­klá­da­cí obráz­ky láka­jí k mani­pu­la­ci a dítě by je snad­no utrh­lo.
Nečekejte kla­sic­ké čes­ké pohád­ky, jde o očís­lo­va­né pohád­ky Vojtěcha Kubašty O jed­né sed­mi­k­rás­ce, Dva motý­lí kama­rá­di, Tři přá­te­lé, Čtyři barev­né pas­tel­ky, Pět pra­sá­tek, O šes­ti pěv­cích, Sedm trpas­lí­ků, Osm melo­dií, Devět kuže­lek, Deset med­víd­ků, Vítězná jede­náct­ka a Rok má dva­náct měsí­ců.
Pohádky jsou psa­né pro děti pocho­pi­tel­ným jazy­kem a pří­běhy jsou čti­vé. Vyprávějí o všed­ních věcech a pro­žit­cích, kte­ré malé děti dob­ře zna­jí.


  • Tucet pohá­dek Vojtěcha Kubašty
  • Připravila: Štěpánka Sekaninová
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Vydal: Albatros
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media, a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51588 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46803 KB. | 21.01.2021 - 18:33:41