Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)

True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)

Stane se dost odpu­di­vá vraž­da, nezná­má hol­ka je nale­za­na nahá (a mrt­vá) u jaké­ho­si horo­ro­vě vyhlí­že­jí­cí­ho stro­mu s pra­po­div­ným paro­žím na hla­vě. A kolem se pova­lu­jí tako­vé zvlášt­ní, jako­by pohan­ské, sym­bo­ly vše­ho mož­né­ho.

Stačí už jen na dob­ře vidi­tel­né mís­to polo­žit cedul­ku s nápi­sem, „byl jsem zde - psy­cho­pat.“ 🙂
Tak takhle nějak začí­ná tem­ný detek­tiv­ní seri­ál z pro­duk­ce HBO mají­cí název „True Detective“, kte­rý si momen­tál­ně sto­jí na čsfd vel­mi sluš­ně, ve chví­li kdy píši tyto řád­ky je „3. nej­lep­ším seri­á­lem“ s hod­no­ce­ním 94%. Mysleme si o čsfd co chce­me, ale čís­la to jsou hod­ně slib­ná.
A i sám seri­ál je slib­ný. Paradoxně nej­ví­ce ško­dit mu ale může pře­hna­né oče­ká­vá­ní. True Detective (dále jen TD) není seri­á­lem, kte­rý má vypra­co­va­né „cli­f­fhan­ge­ry“, tak­že by Vás donu­til odpo­čí­tá­vát vte­ři­ny do vysí­lá­ní dal­ší čás­ti, nicmé­ně o vyni­ka­jí­cí dílo, zaslou­ží­cí si oněch pověst­ných „5 hvězd“, se beze­spo­ru jed­ná. Zasloužili se o to zejmé­na obě hlav­ní posta­vy cha­rak­te­ro­vě dost odliš­ných detek­ti­vů (a vůbec to tu nevy­pa­dá jako klišé), kte­ré si zahrá­li skvě­lí Woody Harrelson (Marty) a Matthew McConaughey (Rusty). Marty je tako­vý ten kla­sic­ký drs­ný pol­da, kte­rý věří v Boha (což je v mís­tě kde se pří­běh ode­hrá­vá v pod­sta­tě stan­dard), byť asi dost povrch­ně, má na prv­ní pohled spo­řá­da­nou rodin­ku, pre­fe­ru­je svůj klid, jas­ná vysvět­le­ní a....také má milen­ku (což osob­ně moc nechá­pu, neboť jeho man­žel­ku zde hra­je Michelle Monoghan). Kolega Rusty je zamlk­lý poli­cis­ta s podiv­nou minu­los­tí, kte­rý všu­de tahá obrov­ský zápis­ník, do kte­ré­ho si co chví­li něco čmárá, na svět má dost nihi­lis­tic­ký pohled, žije osa­mě­le, nicmé­ně asi v sou­la­du s jakousi svo­ji vnitř­ní prav­dou.
Důležitou posta­vou je zde ovšem i mís­to, kde se pří­běh ode­hrá­vá, tedy lousi­an­ské močá­ly a vše oko­lo - chu­do­ba mno­hých lidí, roz­sáh­lé pro­sto­ry v nichž se jako had vine jen mír­ně stou­pa­jí­cí síl­ni­ce míje­jí­cí opuš­tě­ná, polo­roz­bo­že­ná sta­ve­ní, za jejichž zdmi se kdy­si mož­ná moh­ly ode­hrá­vat dost hrůz­né pří­běhy...
Ano, atmo­sfé­ra je to, co vyná­ší TD mezi nej­lep­ší seri­á­ly ve svém žán­ru. Atmosféra a....uvěřitelnost, o kte­rou se posta­ra­la i vel­mi dob­rá kame­ra a sty­lo­vě pad­nou­cí hud­ba.
True Detectvie, pro­fe­si­o­nál­ně zpra­co­va­ný seri­ál se skvě­lou atmo­sfé­rou zob­ra­zu­jí­cí zvrá­ce­né nábo­žen­ské zaní­ce­ní, pokry­tec­tví a tře­ba i to, že někte­ré zlo­čin­ce pros­tě musí­te chy­tat zatra­ce­ně dlou­hou dobu...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70467 s | počet dotazů: 237 | paměť: 55944 KB. | 23.05.2022 - 22:35:34