Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Troška Nepraktické Švandy

Troška Nepraktické Švandy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

     V praž­ských Malešicích padla v úte­rý v 9 hodin prv­ní fil­mo­vá klap­ka sním­ku Doktor od Jezera hro­chů. Natáčí jej reži­sér Zdeněk Troška pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Miloslava Švandrlíka.

Troška do titul­ních rolí obsa­dil Jaroslava Šmída, Evu Holubovou, Jiřího Langmajera, Jitku Smutnou, Alžbětu Stankovou, Terezu Bebarovou, Bohumila Klepla, Adélu Tondíkovou, Zuzanu Slavíkovou, Sandru Pogodovou, Oldřicha Navrátila či Editu Brychtu. Ta svým čes­kým herec­kým kole­gům popřá­la ale­spoň na dál­ku štěs­tí při zahá­je­ní natá­če­ní. Sama se k nim při­po­jí 12. 8., kdy bude točit v Bratislavě.

 

 Příběh vyprá­ví o mla­dém léka­ři Čeňkovi Dobeškovi, kte­rý pra­cu­je v nemoc­ni­ci na inter­ně a žije v bytě se svou man­žel­kou Zuzanou a její mat­kou - Marií Košvancovou. Ta si pro svo­ji dce­ru vždy přá­la dob­ré­ho muže, nej­lé­pe zámož­né­ho a uzná­va­né­ho léka­ře. V době, kdy si Čeněk bral Zuzanu, byl úspěš­ný. Tchýně je pohor­še­na nedo­sta­teč­nou cti­žá­dosti­vos­tí a neschop­nos­tí své­ho zetě vydě­lat pení­ze na dra­hé auto a vilu na praž­ské Ořechovce.

Dobešek se se svý­mi pro­blémy svě­ří kole­go­vi Karlu Pištělákovi, kte­rý mu zaří­dí prá­ci v Africe. Pištělák tvr­dí, že se z Afriky vrá­tí Dobešek jako zce­la jiný člo­věk, že bude roz­hod­ný, odváž­ný a pohád­ko­vě boha­tý na to, aby mohl zaří­dit byd­le­ní na Ořechovce. Dobešek není sám pře­svěd­čen, jest­li chce odjet do Afriky. Nakonec se mla­dý lékař roz­hod­ne odle­tět. V leta­dle se setká s letuš­kou Lenkou, kte­rá je mu víc než sym­pa­tic­ká.

Po nároč­né ces­tě se dok­tor uby­tu­je v kolo­nii u Jezera hro­chů, kde se setká­vá s per­so­ná­lem ostat­ních ordi­na­cí. Po prv­ní noci má Dobešek pocit, že jeho pobyt v Africe začí­ná slib­ně. Obrat nasta­ne v oka­mži­ku, kdy si sed­ne do křes­la a do zad­ní čás­ti těla ho kous­ne had.

Doktor od Jezera hro­chů, kte­rý se bude mimo jiné natá­čet i v afric­ké Keni, by měl mít pre­mi­é­ru 25. úno­ra 2010.

 

 

Postavy a jejich cha­rak­te­ry + hereč­tí před­sta­vi­te­lé:

 

 

Mudr. Čeněk Dobešek (35) - Jaroslav Šmíd

……….inter­nis­ta praž­ské nemoc­ni­ce. Neambiciózní, nekon­flikt­ní, ve svém obo­ru vel­mi zdat­ný, ale málo prů­boj­ný, a tudíž nedo­ce­ně­ný. Trpí vše­mi mož­ný­mi obse­se­mi, včet­ně stra­chu ze zví­řat, létá­ní, a pře­de­vším hrů­zou ze své tchýně Marie Košvancové. Neláká ho hukot oce­á­nu, nej­lé­pe se cítí v Evropě, Praze a Středních Čechách. Již sed­mý rok žije v man­žel­ství se Zuzanou.

 

Mudr. Karel Pištělák pře­zdí­va­ný Weltman (35) Jiří Langmajer

……..Dobeškův pra­vý opak. Úspěšný lékař s roz­sáh­lou sou­kro­mou kli­en­te­lou. Zástupce pri­má­ře inter­ny. Rodinný pří­tel a býva­lý spo­lu­žák Čeňka z medi­cí­ny. Muž, kte­rý doká­že vše vysvět­lit, vše zaří­dit a na všem vydě­lat. Vysoký, štíh­lý a nespor­ně cha­risma­tic­ký mla­dý muž. Je žena­tý s Monikou Šumavskou – sólist­kou bale­tu. Ale tím jeho záli­ba k něž­né­mu pohla­ví nevy­pr­cha­la.

 

Zuzana Dobešková (28) - Tereza Bebarová

…….. rezig­no­va­ná man­žel­ka Čeňka, kte­rá se svou mat­kou necha­la vma­ni­pu­lo­vat do svaz­ku s per­spek­tiv­ním dok­to­rem, ale postup­ně zjiš­ťu­je, že bez lás­ky se žít nedá. Kdysi svým zevnějš­kem láma­la muž­ská srd­ce na potká­ní. Dnes je vidět spí­še s mokrým had­rem na čele, kte­rý jí pomá­há od čas­té migré­ny. Ale pokud je pří­le­ži­tost se zaskvět, je opět tou atrak­tiv­ní svůd­nou Salome, kte­rou kdy­si býva­la

 

Marie Košvancová (58) - Eva Holubová

…….tchýně v tom pra­vém smys­lu slo­va, kte­rá odpo­ví­dá všem zaži­tým klišé o před­sta­vě tchýně. Typická pavla­čo­vá drb­na, hamiž­ná, háda­vá a mani­pu­lu­jí­cí svým oko­lím, zejmé­na svou dce­rou Zuzanou. Marie Košvancová si pro svou atrak­tiv­ní, zis­kuchti­vou a vypo­čí­ta­vou dce­ru vždyc­ky přá­la prvotříd­ní par­tii, nej­lé­pe léka­ře, zámož­né­ho, úspěš­né­ho a váže­né­ho. Čeněk Dobešek mohl kdy­si její před­sta­vu napl­nit. Dnes je zce­la pohor­še­na Dobeškovou nedo­sta­teč­nou cti­žá­dosti­vos­tí a  neschop­nos­tí vydě­lat dosta­tek peněz na dra­hé auto a vilu na praž­ské Ořechovce…

 

Julius Dobešek (62) - Oldřich Navrátil

…… obuv­ník z Polabí. Otec Čeňka Dobeška. Typický rázo­vi­tý filo­sof z malé­ho měs­ta, kte­rý doká­že odpo­vě­dět na nej­dů­le­ži­těj­ší život­ní otáz­ky.  Rod Dobešků byl odjak­ži­va bytost­ně spjat se Středními Čechy. Julius žije na malém měs­tě se svo­jí ženou Annou v malém domeč­ku.

 

Anna Dobešková (60) - Jitka Smutná

…. mat­ka Čeňka Dobeška. Matka s vel­kým „M“. Tmel rodi­ny, ochrán­ce rodin­né­ho krbu. Namísto slov volí činy, a vždy se obje­ví na správ­ném mís­tě ve správ­ný čas. Celý život strá­vi­la v domác­nos­ti, sta­ra­la se o malé hos­po­dář­ství. Mezi její nej­vět­ší koníč­ky pat­ří, vaře­ní, peče­ní a vyší­vá­ní. Je malé, kor­pu­lent­ní posta­vy.

Lenka Ulverová (25)- Alžběta Stanková

….  nebes­ky krás­ná a pohád­ko­vě hod­ná dív­ka, po kte­ré tou­ží kaž­dý muž. Ale zaslou­ží si ji jen ten nej­lep­ší z nich. O rodi­če při­šla v útlém mlá­dí, a tak ji vycho­vá­va­li pra­ro­di­če, o kte­ré se dopo­sud sta­rá. Je opti­mis­tic­ká a vese­lá, ale díky své život­ní zku­še­nos­ti roz­hod­ně není povrch­ní jako dív­ky v jejím věku. Vyhrála kon­kurz na mís­to letuš­ky. Cestování po svě­tě ji zmá­há a již by se ráda usa­di­la a zalo­ži­la rodi­nu.

 

 

Venca Maňas (45) – Bob Klepl

…….Baron Prášil, Brouk Pytlík a Josef Švejk v jed­nom. Všechno zná, všu­de byl a všech­no umí. O jeho minu­los­ti se toho ale pří­liš neví. Jen to, co vyprá­ví on sám. Jednoho dne se obje­vil jako správ­ce čes­ké­ho cen­t­ra v Africe a v sou­čas­nos­ti tam trá­ví již pátý rok. Je nesmír­ně oblí­ben.

Antonín Žůra (50)  - Miroslav Vladyka a Bedřich Piml (30) – Michal Novotný

……. Spolupacienti v nemoc­ni­ci. Nikdo přes­ně neví, kte­rý je kte­rý. Jsou jako jed­no tělo a jed­na duše. Mají výji­meč­nou schop­nost všech­no tref­ně, vtip­ně a přes­ně oko­men­to­vat. Na jakém­ko­li mís­tě a za jakých­ko­li okol­nos­tí. Není potře­ba znát jejich minu­lost, zaměst­ná­ní či koníč­ky. Tito lidé mají rádi svět a rádi jej komen­tu­jí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71087 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58241 KB. | 10.08.2022 - 12:50:52