Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente

Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente

Trop01

Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na her­ním trhu vytvo­ři­la solid­ní zákla­dy a to včet­ně obstoj­né hráč­ské komu­ni­ty. A i v pří­pa­dě zatím posled­ní­ho šes­té­ho dílu se jed­ná o kva­lit­ní budo­va­tel­skou stra­te­gii, kde v roli dik­tá­to­ra budu­je­te karib­skou vel­moc, inspi­ro­va­nou Kubou. Problém Tropica je v tom, že sérii postup­ně dochá­zí dech, což sice neva­dí novým hrá­čům, ale stá­li­ce (mezi něž se hlá­sím i já jeli­kož Tropico hra­ji od tře­tí­ho dílu) nedo­sta­tek ino­va­cí může odra­dit.

Bez pří­bě­hu, ale s vel­kým množ­stvím ost­ro­vů

Ačkoliv můžu říci, že v před­cho­zích dílech pří­běh moc nedá­val smy­sl, jeho absen­ce v šes­tém díle mi vadí. Příběh zde byl nahra­zen něko­li­ka scé­ná­ři (kaž­dý se ode­hrá­vá na jiném ost­ro­vě a máte v něm  jiný úkol). Nění to špat­né, ale je to zdlou­ha­vé, pokud chce­te z kaž­dé­ho ost­ro­va vymač­kat maxi­mum. Příběhová kam­paň to řeši­la lépe tím sty­lem, že jste se v rám­ci mísí postup­ně na ost­ro­vy vra­ce­li a v budo­vá­ní pokra­čo­va­li. Osobně jsem se po třech scé­ná­řích na ten­to mód hry vykaš­lal a pře­šel jsem na san­d­box. Pro ten hra při­ná­ší vel­ké množ­ství krás­ných pro­pra­co­va­ných ost­ro­vů a sou­ostro­ví (jed­na z novi­nek), tak­že si kaž­dý vybe­re to co se mu libí.

Autoři ve hře opus­ti­li od sys­té­mu dynastie a vy tak hra­je­te pou­ze za jed­no­ho dik­tá­to­ra, jehož vzhled může­te upra­vit a může­te upra­vit vzhled i jeho palá­ce. Co se týče hra­tel­nos­ti tak ta se od před­cho­zích dílů moc nezmě­ni­la. Ekonimika je z počát­ku vcel­ku nároč­ná, neu­stá­le se potý­ká­te s nedo­stat­kem pro­střed­ků, ale jekmi­le si vytvo­ří­te dosta­teč­né záze­mí pení­ze poma­lu pře­stá­va­juí být pro­blé­mem. Oproti čtvr­té­mu dílu jsem něměl pro­blém ani se zno­vuzvo­le­ním, hra tak roz­hod­ně není tak těž­ká jako napří­klad zmi­ňo­va­ný čtvr­tý nebo tře­tí díl. Ale je pořád zábav­ná, nově při­da­né věci jako sou­ostro­ví, mos­ty, tune­ly či lanov­ky nebo v nepo­sled­ní řadě někte­ré budo­vy jsou víta­nou změ­nou a do kon­cep­tu Tropica krás­ně zapa­da­jí.

Trop02

Penultimo a El Presidente už by moh­li jít do důcho­du

Největší pří­růs­tek šes­té­ho dílu jsou svě­to­vé divy, kte­ré může­te ukrást svě­to­vým vel­mo­cem. Celkem může­te uzmout až 4 (za kaž­dou her­ní éru jeden) a i když se jed­ná o zají­ma­vý pří­růs­tek, kte­rý auto­ři rádi zdů­raz­ňu­jí, mě osob­ně vůbec neba­ví a hru dělá až moc jeno­du­chou. Bohužel se auto­ři inspi­ro­va­li Civilizací a tak vám svě­to­vé divy dáva­jí spe­ci­ál­ní bonu­sy. To by ovšem neva­di­lo, kdy­by neby­lo tak jed­no­du­ché divy zís­kat. Zklamání při­šlo i v podo­bě pří­rod­ních kata­strov. I když jsem si vybral mapu se sop­kou a v san­d­bo­xu nasta­vil kata­stro­fy na čas­té, za celou hru se na mém sou­ostro­ví žád­ná pří­rod­ní kata­stro­fa nesta­la.

Co se týče gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní, tak to moh­lo být na hru z roku 2019 roz­hod­ně lep­ší. Mám dokon­ce pocit že npc vypa­da­li v před­cho­zích dílech lépe, ale z dál­ky to vypa­dá vcel­ku pěk­ně. Problém mám také s tím, že npc nic nedě­la­jí jenom cho­dí sem a tam, ale nepro­bí­há žád­ná inter­ak­ce mezi nimi a ani inter­ak­ce mezi nimi a např. bazé­nem v hote­lu. Chápu, že auto­ři cíli­li hlav­ně na budo­va­tel­ský cha­rak­ter hry, ale v roce 2019 by se moh­li tro­chu více sna­žit. Hudba mi při­jde úpl­ně stej­ná jako v pátém dílu. Celkově se v pří­pa­dě Tropico 6 jed­ná o obstoj­nou budo­va­tel­skou stra­te­gii, kte­rá baví a můžu ji dopo­ru­čit zejmé­na hrá­čům, kte­ří s tou­to her­ní sérií do sty­ku ješ­tě nepři­šli.

Bohužel u Tropica 6 mám vel­ký pro­blém s tím, že je to v pod­sta­tě jenom o něco vět­ší Tropico 5. Myslím si, že vyda­va­te­lé z Kalypso media by moh­li tuto znač­ku nechat chví­li u ledu a Penultima s El Presidentem ode­slat k zaslou­že­né­mu odpo­čin­ku. Tahle série potře­bu­je svě­ží vánek a nové nápa­dy jako sůl. Ale u Kalypso media mají oči­vid­ně jiný názor a tak ozná­mi­li Tropico 7, kte­ré lze oče­ká­vat někdy v roce 2022. Škoda, těmi­to klo­ny celá série hod­ně ztrá­cí, ale tře­ba u sed­mé­ho dílu pře­kva­pí a při­jdou s něčím revo­luč­ním.

60 %

Foto: Limbic Entertainment & Kalypso Media

  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78601 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53291 KB. | 03.12.2021 - 14:38:23