Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Trollové

Trollové

Trollové
Trollové

TROLLOVÉ

Každá dět­ská duše, jež milu­je pohád­ky s Trolly, nad kni­hou Trollové z pohád­ko­vé série „Od pohád­ky k pohád­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., zajá­sá.

Pevně věřím, že děti nezů­sta­nou pou­ze jen u lis­to­vá­ní a čte­ní z této krás­né kni­hy, ale rády se pono­ří i do jiných dob­ro­druž­ství s jiný­mi kni­ha­mi, jež stej­ně jako kni­ha Trollové vyšly v této úžas­né sérii.

Samotná kni­ha Trollové je roz­dě­le­na na něko­lik pře­hled­ných čás­tí, dopl­ně­ná krás­ný­mi a barev­ný­mi obráz­ky nejen ze živo­ta Trollů, ale i Bergenů.

Na prv­ních strán­kách kni­hy se děti pomo­cí pře­hled­né­ho a obráz­ko­vé­ho pře­hle­du sezná­mí s jed­not­li­vý­mi oby­va­te­li Trollíkova a Bergenova, a zjis­tí, co jaká posta­vič­ka má a nemá ráda, a čím nao­pak vyni­ká nad ostat­ní­mi přá­te­li.

A pokud děti budou pozor­ně naslou­chat pří­bě­hu plné­ho přá­tel­ství, tou­ze po lás­ce, neče­ka­né zra­dě, doko­na­lé pře­tvář­ce a dob­ru, jež stej­ně jako v jiných pohád­ko­vých pří­bě­zích nako­nec zví­tě­zí nad zlem; si budou moci v závě­ru kni­hy otes­to­vat své zna­los­ti.

Otestovat sami na sobě to, jak pozor­ně poslou­cha­li, a jak moc vel­ký­mi znal­ci „Trollího svě­ta“ ve sku­teč­nos­ti jsou. A nejen to! Čeká je i spous­ta jiné zába­vy, kte­rou by si roz­hod­ně nemě­ly nechat ujít!

Tento pohád­ko­vý pří­běh se ode­hrá­vá za dáv­ných dob, kdy v lese žili nej­šťast­něj­ší bytos­ti na svě­tě Trollové, kte­ří celé dny jen zpí­va­li, tan­či­li, objí­ma­li se a byli pros­tě jen šťast­ní.

Jednoho dne však jejich hla­si­té štěs­tí a radost při­lá­ka­lo vel­ké a mrzu­té bytos­ti jmé­nem Bergeny, kte­ří byli pra­vým opa­kem Trollů. Po celý rok byli nešťast­ní a pou­ze jeden jedi­ný den v roce, kdy na Trollbraní pojí­da­li nebo­hé Trolly, byli sku­teč­ně šťast­ní.

Bergeni všech­ny stro­my až na jeden vyká­ce­li, a ten jedi­ný zůsta­vší se stal věze­ním pro všech­ny malé Trolly, jež se Bergeni chys­ta­li na svá­tek „Trollbraní“ sníst.

Trollové se ale nevzda­li a uprch­li těs­ně před obá­va­ným svát­kem za pomo­ci vyhlou­be­né­ho tune­lu pod stro­mem. Všichni se zachrá­ni­li! Když to zjis­til král Bergenů zva­ný Chroupa, veli­ce se roz­zu­řil a šéf­ku­chař­ku, jež měla za úkol Trolly hlí­dat, vyká­zal navždy z Bergenova.

Uběhlo něko­lik let, a z malé prin­cez­ny Poppy vyrost­la vel­ká sleč­na a sta­la se vůd­ky­ní Trollů. K této pří­le­ži­tos­ti se roz­hod­la uspo­řá­dat vel­ko­le­pý večí­rek a mar­ně ji Větvík varo­val, že by vese­lí nemě­lo být tak buja­ré a hla­si­té, aby zby­teč­ně nepři­pou­ta­lo pozor­nost obá­va­ných Bergenů. Bohužel Poppy s ostat­ní­mi Trolly si neda­la říct.

Není tedy divu, že toto vese­lí neu­nik­lo ani šef­ku­chař­ce, kte­rá něko­lik Trollů pochy­ta­la a odnes­la krá­li Chroupovi, aby mohl popr­vé ochut­nat své­ho Trolla a ona se moh­la koneč­ně vrá­tit zpět domů z vyhnan­ství.

Poppy s Větvíkem se roz­hod­li, že své přá­te­lé osvo­bo­dí za kaž­dou cenu. Ihned se vydá­va­jí vstříc nebez­peč­né výpra­vě za záchra­nou svých une­se­ných přá­tel. Na ces­tě je čeká spous­ta pře­ká­žek, nástrah a úska­lí, a ne vždyc­ky je pří­tel pří­te­lem a nepří­tel nepří­te­lem, o čemž se sami pře­svěd­čí na vlast­ní kůži.

Trollové, krás­ný pohád­ko­vý pří­běh, kde tra­dič­ně dob­ro vítě­zí nad zlem nabá­dá malé čte­ná­ře k zamyš­le­ní, že by při výbě­ru svých přá­tel měli být obe­zřet­ní, neboť i ten nej­lep­ší pří­tel se můžu tvá­řit jen jako pří­tel, a mezi­tím vám může zbro­jit zády a pře­tvá­řet se. A nao­pak ten, kdo se zdá nepří­te­lem, vám může v nej­vět­ší nou­zi neče­ka­ně pomo­ci a nezišt­ně podat pomoc­nou ruku.

Díky kni­ze se děti nau­čí pocho­pit, že nelze lidi posu­zo­vat pod­le jejich vzhle­du, ale hlav­ně pod­le jejich srd­ce a činů. Příběh o hle­dá­ní a o lás­ce, tak tro­chu na moti­vy kla­sic­ké pohád­ky „O popel­ce“, kde mís­to kou­zel­né­ho stře­víč­ku se pro změ­nu ztra­tí brus­le, kte­rá bude mít za násle­dek rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu.

Příběh, jež malým čte­ná­řům uká­že, že samot­né štěs­tí lze najít úpl­ně v jiných věcech, tj. v malič­kos­tech běž­né­ho dne, v zážit­cích, drob­nos­tech, a že k zís­ka­ní toho­to poci­tu štěs­tí není ani za potře­bí jíst Trolly…

TROLLOVÉ

Original Titles: Trolls Annual 2017 a Golden Book

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o. v roce 2017

Počet stran: 64

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lucie Jiránková

Ilustrace: Alan Batson, Fabio Laguna, Katie Scruton a Miffy Llwyd-Williams

Zpracování: David Lewman, Paddy Kempshall


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […] Posted in Recenze knih
  • Jóga, hry a pohádky - metodická příručka7. dubna 2022 Jóga, hry a pohádky - metodická příručka Pracujete s dětmi? Cvičíte? Hledáte zajímavé inspirace pro pohybové aktivity? Máte rádi jógu a chcete se dozvědět, jak ji s dětmi cvičit? Tak právě vám je určena publikace Jóga, hry a […] Posted in Recenze knih
  • Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu22. března 2022 Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu Máte rádi pohádky z prostředí lesa? Chcete si čtení pořádně užít? Hledáte knihu, která vás pobaví celý týden? Tak právě vám je určena novinka Nakladatelství KAZDA a jmenuje se Vítejte u […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,81317 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55986 KB. | 19.05.2022 - 20:21:55