Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Trójská válka

Trójská válka

1 10 la guerra di troia
1 10 la guerra di troia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Italská kine­ma­to­gra­fie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede­sá­tých letech toči­li monu­men­tál­ní fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­ly v antic­kém svě­tě. Dnes tako­vým fil­mům říká­me „meč a san­dá­ly“. Jedním z nej­kla­sič­těj­ších san­dá­lů je bez­po­chy­by Trójská vál­ka z roku 1961.
Oficiální pla­kát k fil­mu
Čtyřicet tři let před nej­vět­ším zná­sil­ně­ním Homérovy Illiady, kte­ré se drze nazý­vá Trója, a kte­ré nato­čil Wolfgang Petersen, vznik­la v Itálii nej­přes­něj­ší fil­mo­vá rekon­struk­ce vál­ky, jež se ved­la o nej­krás­něj­ší ženu všech dob.
Film je oprav­du točen s lás­kou k Homérovu dílu, dodr­žu­je pří­běh, kte­rý sle­pý bás­ník napsal a rov­něž cha­rak­ter všech postav je stej­ný jako v před­lo­ze. Ale v jed­né věci se pře­ci jen liší - dává vět­ší pro­stor Aineiovi, pra­ot­ci Římanů (jed­ná o ital­ský film a je nut­no vylí­čit své­ho pra­před­ka v nej­lep­ším svět­le).
Aineiás, hlav­ní hrdi­na fil­mu
Vedle Aineia jsou ve fil­mu hlav­ní­mi posta­va­mi pro­slu­lí acha­j­ští hrdi­no­vé Agamemnón, Odysseus, Achilleus či Aiás a pro­ti nim sto­jí illi­ón­ští obrán­ci Paris (jenž je nej­vět­ším padou­chem ve fil­mu a nemů­že niko­mu být sym­pa­tic­ký), Priamos, Kassandra a Kreusa.
Odysseus a Agamemnón
Byť film vzni­kl již na počát­ku šede­sá­tých let, má vel­mi dob­ře zvlád­nu­té davo­vé scé­ny, vět­ši­na bitev vypa­dá rea­lis­tic­ky, a loka­li­ty, v nichž se sní­mek natá­čel jsou rov­něž zda­ři­le vybra­né.
Samotná Trója, posta­ve­ná z poly­sty­ré­no­vých kulis rov­něž vypa­dá krás­ně, divá­ka zaujme hlav­ně kás­ně zpra­co­va­ný oltář bohy­ně Athény, u něhož Kassandra koná řadu mod­li­teb.
K herec­ké­mu obsa­ze­ní se dá říci jed­na věc - kra­lu­je mu sva­lo­vec Steve Reeves v roli Aineia a zdat­ně mu sekun­du­je Warner Bentivegna jako pro­rad­ný Paris. Ostatní her­ci nedo­stá­va­jí tak vel­ký pro­stor, což je na jed­nu stra­nu ško­da, ovšem díky upo­za­dě­ní někte­rých postav může Reeves uká­zat, že není jen cho­dí­cí kopa sva­lů.
Bentivegna a Reeves jako Paris a Aineiás
Trójská vál­ka je jed­no­znač­ně skvě­lým fil­mem, kte­rý by měl vidět kaž­dý milov­ník antic­kých epo­sů, dopo­ru­čil bych ji však i fanouškům bojo­vých fil­mů. Jedná se o polo­za­po­me­nu­tý skvost ital­ské san­dá­lo­vé tvor­by, kte­rý je neprá­vem nedo­ce­něn.
Pokud někdy dosta­ne­te chuť podí­vat se na hrdi­ny boju­jí­cí o malo­asij­ský paho­rek Hisarlik na své tele­vi­zi, note­boo­ku či smart­pho­nu, nepouš­těj­te si holly­wo­od­skou srač­ku v čele s blonďá­kem Pittem, ale ital­skou kla­si­ku, kte­rá vás uchvá­tí, vtáh­ne do děje a jen tak nepus­tí. Howgh
zdroj obráz­ků: ivid.it, ex.ua, vkinozale.com
dal­ší zdroj: imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Kultovní fil­my


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81449 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61803 KB. | 03.10.2023 - 14:57:37