Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Trio z Belleville

Trio z Belleville

Image1
Image1

Další z fas­ci­nu­jích ani­mo­va­ných fil­mů. Patřící ke sku­pi­ně fil­mů, kte­ré uvi­dí­te, zapa­ma­tu­je­te si je a vzpo­mí­ná­te na ně. Nepatří k ame­ric­kým pro­duk­tům, pat­ří ke stej­ně sku­pi­ně fil­mů jako je Cesta do Fantazie...

Dlouho si lámu hla­vu tím, co mám vlast­ně napsat o fil­mu, co jsem vče­ra viděl? Ano je to ani­mo­va­ný, ano je to fran­couz­ský, ano je to krás­ný, ano je to doko­na­lý!! Ale co dál. Jednu věc, ten­to film je pros­tě poe­tic­ký šíle­ný ani­mo­va­ný fran­couz­ský film, se vší zapo­je­nos­tí fan­ta­zie, kri­ti­ky všech mož­nos­tí Francie a Ameriky. Od fran­couz­ské­ho „žabo­žrout­ství“ po ame­ric­kou tloušť­ku.

A o čem vlast­ně ten film je? No je o tom, že jed­na sta­rá paní zjis­tí u své­ho bacu­la­té­ho vnouč­ka záli­bu v kole, a ke psu, kte­ré­ho mu dala, při­dá bicy­kl. Jak se ten bacu­la­tý klou­ček změ­ní v cyk­lis­tu a hafik ve vel­ké­ho psa, tak se něco sta­ne. Kluk už není bacu­la­tý, ale je štíh­lý jako prou­tek a sta­ne se z něho oprav­do­vý cyk­lis­ta, se sva­ly jenom v pat­řič­ných mís­tech. A ze psa se sta­ne vel­ké psis­ko, kte­ré jenom umí ště­kat na pro­jíž­dě­jí­cí vlak.A co babič­ka se nezmě­ní.

A co dál? Našeho cyk­lis­tu ukrad­nou mafi­á­ní, a celý babič­či­no spo­le­čen­ství - babič­ka a pes ho jedou vysvo­bo­dit do nezná­mé země Ameriky, kte­rá je plná cizích lidí a tlustých Američanů. A pot­ka­jí tam v Americe zná­mé trio z Bellevile, už tři seschlé sta­ře­ny, kte­ré jsou dost div­né, ani bych neměl poví­dat, co jedí. Však to pozná­te.

Film je zda­ři­lou kom­bi­na­cí 2D kla­sic­ké ani­ma­ce a 3D počí­ta­čo­vé a všech­no v tom je navzá­jem dost dob­ře vzá­jem­ně pospo­jo­va­né, že není moc na ško­du, že tyto dva dru­hy ani­ma­ce jsou pospo­lu. Už vidím, kolik prá­ce dalo ani­má­to­rů a pro­gra­má­to­rům pospo­jo­vat vše­mož­nou ani­ma­ci pospo­lu.

A co Vám dopo­ru­čím? Ano jdě­te na ten­to film, není sice v moc kinech, já sám jsem ho viděl v jed­nom vel­kém kině v Pardubic, kde bylo nar­vá­no celý­mi 10 lid­mi, ale když se o fil­mu dozví mno­ho lidí, tak ho tře­ba v kinech budou dávat del­ší dobu..Jenom upo­zor­ňu­ji, že to není film pro malé děti, je to film pro lidi, kte­ří mají rádi expe­ri­men­ty, a nesta­čí jim nor­mál­ní fil­mo­vá (pře­váž­ně ame­ric­ká) pro­duk­ce…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80658 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55872 KB. | 24.05.2022 - 01:57:25