Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

trime
trime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Série her Trine je veli­ce zná­má a popu­lár­ní po celém svě­tě. A to urči­tě zaslou­že­ně. Dnes se podí­vá­me na posled­ní díl, kte­rý vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se toho­to úko­lu zhos­til. Další kva­lit­ní titul, na kte­rý se roz­hod­ně těši­la nema­lá část hrá­čů. Rozhodně nebu­dou zkla­má­ni.

Jedná se o plo­ši­nov­ku, jak já rád říkám nové gene­ra­ce, kte­ré musí něja­kým dob­rým způ­so­bem a for­mou zaujmout. Po ne moc dob­ře při­ja­tém tře­tím díle se tvůr­ci vrá­ti­li zpět k původ­ní­mu sty­lu hry a je to jen a jen dob­ře. Hra není jenom kla­sic­ká plo­ši­nov­ka o ská­ká­ní, pře­ko­ná­vá­ní vše­li­ja­kých pře­ká­žek, niče­ní nepřá­tel, sbí­rá­ní tro­fe­jí a sou­bo­jích, ale také o logic­kých hádan­kách a bonu­so­vých čás­tech, kte­ré vám nejed­nou dají zabrat. Hra má pří­mo svůj pří­běh, protka­ný čas­tý­mi ani­ma­ce­mi, kte­ré vás pro­vá­zí během celé hry a umoc­ňu­jí dob­rý pocit ze hry a také vás tím pádem moti­vu­jí pokra­čo­vat. Hra se pro­dá­vá i ve ver­zi s pod­po­rou čes­kých titul­ků. To potě­ší nejed­no­ho čes­ké­ho hrá­če.

 O co oprav­du nemu­sí­me mít strach je oprav­du nád­her­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, na kte­ré jsou hrá­či už zvyklí z před­cho­zích dílů. Je cel­kem ško­da, že koli­krát leve­ly cel­kem rych­le pro­jde­te, aniž bys­te se pořád­ně poko­cha­li detail­ním pro­stře­dím plné efek­tů, odles­ků, stí­nů atd. Prostě pas­tva pro oči. Rozhodně sto­jí za to se jen tak v kaž­dé čás­ti pár­krát zasta­vit a pozo­ro­vat oko­lí co se kolem vás děje. Prostředí, ve kte­rém se bude­te pohy­bo­vat je veli­ce růz­no­ro­dé. I v růz­ných roč­ních obdo­bích. Nádherná podí­va­ná.

 Dobře zná­má tro­ji­ce bojov­ní­ků je zpět. Rytíř, čaro­děj a zlo­děj­ka. Každá posta­va má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti, kte­ré může­te během hry ješ­tě zlep­šo­vat. Rytíř – meč a štít, kte­rý se vyu­ží­vá hoj­ně v logic­kých pasá­žích na smě­řo­vá­ní vody či svět­la, zlo­děj­ka – lano, hák a luk s šípy, kou­zel­ník – levi­ta­ce a čaro­vá­ní s bed­na­mi. Tvůrci se šikov­ně chyt­li mož­nos­ti sezná­mit s posta­va­mi i úpl­né nováč­ky for­mou před­sta­ve­ní jed­not­li­vých postav hned v počát­ku hry. Takže hru si může zahrát i ten, kdo před­cho­zí díly nikdy nehrál. Osobně dopo­ru­čím si zahrát i Trine 1-3, už kvů­li srov­ná­ní a porov­ná­ní.

 Animace postav opět nemá chy­bu, skvě­le a detail­ně pro­ve­de­ná. Během hry zůsta­la mož­nost pře­pí­ná­ní mezi nimi, kte­rá je nezbyt­ná k úspěš­né­mu dohrá­ní. Hudební dopro­vod je pod­ma­ni­vý a skvě­le dopl­ňu­je cel­ko­vý záži­tek. Hra vám radí, co a jak ovlá­dat. Je zde mož­nost hrát sám ane­bo v reži­mu více hrá­čů, a to dokon­ce ve čtyřech. To je dost klí­čo­vá vlast­nost, kte­rá vtáh­ne do děje rov­nou celou rodi­nu. A zaru­ču­ji vám, že je to zába­va roz­hod­ně nevšed­ní. Paráda je to, že se hrá­či mohou postup­ně kdy­ko­li při­po­jit nebo odpo­jit ze hry.  Takže kdo má čas a chuť, tře­ba 20 min pomů­že vám a zase klid­ně může jít. Je to dob­ře vymyš­le­né. Hra se i při­způ­so­bí slo­ži­tos­tí. Čím více hrá­čů tím slo­ži­těj­ší úko­ly. Šikovně pro­ve­de­no.

 Při prvot­ním zapnu­tí hry se musí­te tro­chu zori­en­to­vat. Nastavení je pře­hled­né a dob­ře roz­vr­že­né. Zvolíte si, zda hra­je­te hru pro jed­no­ho nebo více hrá­čů. Člověk se ale po chvil­ce rozkou­ká, a vesměs pocho­pí co a jak a nasta­ví­te si vše pod­le libos­ti. Ze začát­ku hra pěk­ně ubí­há, není ani zas moc kom­pli­ko­va­ná a nároč­ná. Tak jak to u her bývá, obtíž­nost se postup­ně zvy­šu­je, ale není to zas na neú­nos­nou mez. Jsou i mezi hrá­či výtky, že hra moh­la být těž­ší. Je to věc názo­ru. Všeobecně jde hra­tel­nost od deva­de­sá­tých let smě­rem k uleh­čo­vá­ní a mož­nos­tí čas­té­ho ulo­že­ní hry. Je to vlast­ně i dob­ře, pro­to­že máte potom vět­ší chuť pokra­čo­vat. A ne, že neu­stá­le začí­ná­te od začát­ku.

 Trochu zamr­zí men­ší růz­no­ro­dost nepřá­tel. Boje s vlky mají taky opa­ku­jí­cí se cha­rak­ter a vesměs rych­le zjis­tí­te, že vám na rych­lé vítěz­ství v mezi­hrách sta­čí pře­pnou na rytí­ře a nic vás nemo­ti­vu­je vyu­ží­vat jinou posta­vu a jejich schop­nos­ti. Boj s vět­ší­mi zápo­rá­ky je již slo­ži­těj­ší, ale má opa­ku­jí­cí se ten­den­ci, co se týče úde­rů.

Celkově hod­no­tím hru jako veli­ce vyda­ře­nou a zábav­nou zvláš­tě pro let­ní veče­ry. Co je tře­ba vyzdvih­nout, je režim více hrá­čů, kte­rý je ve vět­ších rodi­nách vel­mi oblí­be­ný. Moc her tuto pod­po­ru nemí­vá. Bude to pro vás záži­tek, na kte­rý bude­te jis­tě vzpo­mí­nat.

Hodnocení: 8/10


Foto: VÝVOJÁŘ: Frozenbyte & Modus Games


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS23. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten palec dolů. Asi bych se měl obhájit, proč jsem to u takhle známé hry u které mám nahráno přes […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,81228 s | počet dotazů: 257 | paměť: 58076 KB. | 10.08.2022 - 10:14:36