Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

trime

 Série her Trine je veli­ce zná­má a popu­lár­ní po celém svě­tě. A to urči­tě zaslou­že­ně. Dnes se podí­vá­me na posled­ní díl, kte­rý vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se toho­to úko­lu zhos­til. Další kva­lit­ní titul, na kte­rý se roz­hod­ně těši­la nema­lá část hrá­čů. Rozhodně nebu­dou zkla­má­ni.

Jedná se o plo­ši­nov­ku, jak já rád říkám nové gene­ra­ce, kte­ré musí něja­kým dob­rým způ­so­bem a for­mou zaujmout. Po ne moc dob­ře při­ja­tém tře­tím díle se tvůr­ci vrá­ti­li zpět k původ­ní­mu sty­lu hry a je to jen a jen dob­ře. Hra není jenom kla­sic­ká plo­ši­nov­ka o ská­ká­ní, pře­ko­ná­vá­ní vše­li­ja­kých pře­ká­žek, niče­ní nepřá­tel, sbí­rá­ní tro­fe­jí a sou­bo­jích, ale také o logic­kých hádan­kách a bonu­so­vých čás­tech, kte­ré vám nejed­nou dají zabrat. Hra má pří­mo svůj pří­běh, protka­ný čas­tý­mi ani­ma­ce­mi, kte­ré vás pro­vá­zí během celé hry a umoc­ňu­jí dob­rý pocit ze hry a také vás tím pádem moti­vu­jí pokra­čo­vat. Hra se pro­dá­vá i ve ver­zi s pod­po­rou čes­kých titul­ků. To potě­ší nejed­no­ho čes­ké­ho hrá­če.

 O co oprav­du nemu­sí­me mít strach je oprav­du nád­her­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, na kte­ré jsou hrá­či už zvyklí z před­cho­zích dílů. Je cel­kem ško­da, že koli­krát leve­ly cel­kem rych­le pro­jde­te, aniž bys­te se pořád­ně poko­cha­li detail­ním pro­stře­dím plné efek­tů, odles­ků, stí­nů atd. Prostě pas­tva pro oči. Rozhodně sto­jí za to se jen tak v kaž­dé čás­ti pár­krát zasta­vit a pozo­ro­vat oko­lí co se kolem vás děje. Prostředí, ve kte­rém se bude­te pohy­bo­vat je veli­ce růz­no­ro­dé. I v růz­ných roč­ních obdo­bích. Nádherná podí­va­ná.

 Dobře zná­má tro­ji­ce bojov­ní­ků je zpět. Rytíř, čaro­děj a zlo­děj­ka. Každá posta­va má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti, kte­ré může­te během hry ješ­tě zlep­šo­vat. Rytíř – meč a štít, kte­rý se vyu­ží­vá hoj­ně v logic­kých pasá­žích na smě­řo­vá­ní vody či svět­la, zlo­děj­ka – lano, hák a luk s šípy, kou­zel­ník – levi­ta­ce a čaro­vá­ní s bed­na­mi. Tvůrci se šikov­ně chyt­li mož­nos­ti sezná­mit s posta­va­mi i úpl­né nováč­ky for­mou před­sta­ve­ní jed­not­li­vých postav hned v počát­ku hry. Takže hru si může zahrát i ten, kdo před­cho­zí díly nikdy nehrál. Osobně dopo­ru­čím si zahrát i Trine 1-3, už kvů­li srov­ná­ní a porov­ná­ní.

 Animace postav opět nemá chy­bu, skvě­le a detail­ně pro­ve­de­ná. Během hry zůsta­la mož­nost pře­pí­ná­ní mezi nimi, kte­rá je nezbyt­ná k úspěš­né­mu dohrá­ní. Hudební dopro­vod je pod­ma­ni­vý a skvě­le dopl­ňu­je cel­ko­vý záži­tek. Hra vám radí, co a jak ovlá­dat. Je zde mož­nost hrát sám ane­bo v reži­mu více hrá­čů, a to dokon­ce ve čtyřech. To je dost klí­čo­vá vlast­nost, kte­rá vtáh­ne do děje rov­nou celou rodi­nu. A zaru­ču­ji vám, že je to zába­va roz­hod­ně nevšed­ní. Paráda je to, že se hrá­či mohou postup­ně kdy­ko­li při­po­jit nebo odpo­jit ze hry.  Takže kdo má čas a chuť, tře­ba 20 min pomů­že vám a zase klid­ně může jít. Je to dob­ře vymyš­le­né. Hra se i při­způ­so­bí slo­ži­tos­tí. Čím více hrá­čů tím slo­ži­těj­ší úko­ly. Šikovně pro­ve­de­no.

 Při prvot­ním zapnu­tí hry se musí­te tro­chu zori­en­to­vat. Nastavení je pře­hled­né a dob­ře roz­vr­že­né. Zvolíte si, zda hra­je­te hru pro jed­no­ho nebo více hrá­čů. Člověk se ale po chvil­ce rozkou­ká, a vesměs pocho­pí co a jak a nasta­ví­te si vše pod­le libos­ti. Ze začát­ku hra pěk­ně ubí­há, není ani zas moc kom­pli­ko­va­ná a nároč­ná. Tak jak to u her bývá, obtíž­nost se postup­ně zvy­šu­je, ale není to zas na neú­nos­nou mez. Jsou i mezi hrá­či výtky, že hra moh­la být těž­ší. Je to věc názo­ru. Všeobecně jde hra­tel­nost od deva­de­sá­tých let smě­rem k uleh­čo­vá­ní a mož­nos­tí čas­té­ho ulo­že­ní hry. Je to vlast­ně i dob­ře, pro­to­že máte potom vět­ší chuť pokra­čo­vat. A ne, že neu­stá­le začí­ná­te od začát­ku.

 Trochu zamr­zí men­ší růz­no­ro­dost nepřá­tel. Boje s vlky mají taky opa­ku­jí­cí se cha­rak­ter a vesměs rych­le zjis­tí­te, že vám na rych­lé vítěz­ství v mezi­hrách sta­čí pře­pnou na rytí­ře a nic vás nemo­ti­vu­je vyu­ží­vat jinou posta­vu a jejich schop­nos­ti. Boj s vět­ší­mi zápo­rá­ky je již slo­ži­těj­ší, ale má opa­ku­jí­cí se ten­den­ci, co se týče úde­rů.

Celkově hod­no­tím hru jako veli­ce vyda­ře­nou a zábav­nou zvláš­tě pro let­ní veče­ry. Co je tře­ba vyzdvih­nout, je režim více hrá­čů, kte­rý je ve vět­ších rodi­nách vel­mi oblí­be­ný. Moc her tuto pod­po­ru nemí­vá. Bude to pro vás záži­tek, na kte­rý bude­te jis­tě vzpo­mí­nat.

Hodnocení: 8/10


Foto: VÝVOJÁŘ: Frozenbyte & Modus Games

  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,21763 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55009 KB. | 31.07.2021 - 13:31:12