Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

trime

 Série her Trine je veli­ce zná­má a popu­lár­ní po celém svě­tě. A to urči­tě zaslou­že­ně. Dnes se podí­vá­me na posled­ní díl, kte­rý vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se toho­to úko­lu zhos­til. Další kva­lit­ní titul, na kte­rý se roz­hod­ně těši­la nema­lá část hrá­čů. Rozhodně nebu­dou zkla­má­ni.

Jedná se o plo­ši­nov­ku, jak já rád říkám nové gene­ra­ce, kte­ré musí něja­kým dob­rým způ­so­bem a for­mou zaujmout. Po ne moc dob­ře při­ja­tém tře­tím díle se tvůr­ci vrá­ti­li zpět k původ­ní­mu sty­lu hry a je to jen a jen dob­ře. Hra není jenom kla­sic­ká plo­ši­nov­ka o ská­ká­ní, pře­ko­ná­vá­ní vše­li­ja­kých pře­ká­žek, niče­ní nepřá­tel, sbí­rá­ní tro­fe­jí a sou­bo­jích, ale také o logic­kých hádan­kách a bonu­so­vých čás­tech, kte­ré vám nejed­nou dají zabrat. Hra má pří­mo svůj pří­běh, protka­ný čas­tý­mi ani­ma­ce­mi, kte­ré vás pro­vá­zí během celé hry a umoc­ňu­jí dob­rý pocit ze hry a také vás tím pádem moti­vu­jí pokra­čo­vat. Hra se pro­dá­vá i ve ver­zi s pod­po­rou čes­kých titul­ků. To potě­ší nejed­no­ho čes­ké­ho hrá­če.

 O co oprav­du nemu­sí­me mít strach je oprav­du nád­her­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, na kte­ré jsou hrá­či už zvyklí z před­cho­zích dílů. Je cel­kem ško­da, že koli­krát leve­ly cel­kem rych­le pro­jde­te, aniž bys­te se pořád­ně poko­cha­li detail­ním pro­stře­dím plné efek­tů, odles­ků, stí­nů atd. Prostě pas­tva pro oči. Rozhodně sto­jí za to se jen tak v kaž­dé čás­ti pár­krát zasta­vit a pozo­ro­vat oko­lí co se kolem vás děje. Prostředí, ve kte­rém se bude­te pohy­bo­vat je veli­ce růz­no­ro­dé. I v růz­ných roč­ních obdo­bích. Nádherná podí­va­ná.

 Dobře zná­má tro­ji­ce bojov­ní­ků je zpět. Rytíř, čaro­děj a zlo­děj­ka. Každá posta­va má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti, kte­ré může­te během hry ješ­tě zlep­šo­vat. Rytíř – meč a štít, kte­rý se vyu­ží­vá hoj­ně v logic­kých pasá­žích na smě­řo­vá­ní vody či svět­la, zlo­děj­ka – lano, hák a luk s šípy, kou­zel­ník – levi­ta­ce a čaro­vá­ní s bed­na­mi. Tvůrci se šikov­ně chyt­li mož­nos­ti sezná­mit s posta­va­mi i úpl­né nováč­ky for­mou před­sta­ve­ní jed­not­li­vých postav hned v počát­ku hry. Takže hru si může zahrát i ten, kdo před­cho­zí díly nikdy nehrál. Osobně dopo­ru­čím si zahrát i Trine 1-3, už kvů­li srov­ná­ní a porov­ná­ní.

 Animace postav opět nemá chy­bu, skvě­le a detail­ně pro­ve­de­ná. Během hry zůsta­la mož­nost pře­pí­ná­ní mezi nimi, kte­rá je nezbyt­ná k úspěš­né­mu dohrá­ní. Hudební dopro­vod je pod­ma­ni­vý a skvě­le dopl­ňu­je cel­ko­vý záži­tek. Hra vám radí, co a jak ovlá­dat. Je zde mož­nost hrát sám ane­bo v reži­mu více hrá­čů, a to dokon­ce ve čtyřech. To je dost klí­čo­vá vlast­nost, kte­rá vtáh­ne do děje rov­nou celou rodi­nu. A zaru­ču­ji vám, že je to zába­va roz­hod­ně nevšed­ní. Paráda je to, že se hrá­či mohou postup­ně kdy­ko­li při­po­jit nebo odpo­jit ze hry.  Takže kdo má čas a chuť, tře­ba 20 min pomů­že vám a zase klid­ně může jít. Je to dob­ře vymyš­le­né. Hra se i při­způ­so­bí slo­ži­tos­tí. Čím více hrá­čů tím slo­ži­těj­ší úko­ly. Šikovně pro­ve­de­no.

 Při prvot­ním zapnu­tí hry se musí­te tro­chu zori­en­to­vat. Nastavení je pře­hled­né a dob­ře roz­vr­že­né. Zvolíte si, zda hra­je­te hru pro jed­no­ho nebo více hrá­čů. Člověk se ale po chvil­ce rozkou­ká, a vesměs pocho­pí co a jak a nasta­ví­te si vše pod­le libos­ti. Ze začát­ku hra pěk­ně ubí­há, není ani zas moc kom­pli­ko­va­ná a nároč­ná. Tak jak to u her bývá, obtíž­nost se postup­ně zvy­šu­je, ale není to zas na neú­nos­nou mez. Jsou i mezi hrá­či výtky, že hra moh­la být těž­ší. Je to věc názo­ru. Všeobecně jde hra­tel­nost od deva­de­sá­tých let smě­rem k uleh­čo­vá­ní a mož­nos­tí čas­té­ho ulo­že­ní hry. Je to vlast­ně i dob­ře, pro­to­že máte potom vět­ší chuť pokra­čo­vat. A ne, že neu­stá­le začí­ná­te od začát­ku.

 Trochu zamr­zí men­ší růz­no­ro­dost nepřá­tel. Boje s vlky mají taky opa­ku­jí­cí se cha­rak­ter a vesměs rych­le zjis­tí­te, že vám na rych­lé vítěz­ství v mezi­hrách sta­čí pře­pnou na rytí­ře a nic vás nemo­ti­vu­je vyu­ží­vat jinou posta­vu a jejich schop­nos­ti. Boj s vět­ší­mi zápo­rá­ky je již slo­ži­těj­ší, ale má opa­ku­jí­cí se ten­den­ci, co se týče úde­rů.

Celkově hod­no­tím hru jako veli­ce vyda­ře­nou a zábav­nou zvláš­tě pro let­ní veče­ry. Co je tře­ba vyzdvih­nout, je režim více hrá­čů, kte­rý je ve vět­ších rodi­nách vel­mi oblí­be­ný. Moc her tuto pod­po­ru nemí­vá. Bude to pro vás záži­tek, na kte­rý bude­te jis­tě vzpo­mí­nat.

Hodnocení: 8/10


Foto: VÝVOJÁŘ: Frozenbyte & Modus Games

  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,12821 s | počet dotazů: 239 | paměť: 51691 KB. | 23.10.2021 - 19:41:00