Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Třinácté znamení

Třinácté znamení

milenec

Včera jsem sedě­la se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi v kavár­ně. A co mys­lí­te, že jsme pro­bí­ra­ly? Jak jinak, než muže. A shod­ly jsme se na tom, že zna­me­ní zvě­ro­kru­hu nemá jen dva­náct zna­me­ní, ale tři­náct. Tím tři­nác­tým je MUŽ.

Jsme tři nej­lep­ší kama­rád­ky a kaž­dá máme své pro­blémy. Když se sejde­me, tak si samo­zřej­mě poví­dá­me o všem. O dětech, byd­le­ní, módě, kos­me­ti­ce. Ale nej­víc času nám asi zabe­re poví­dá­ní si o mužích. Někdy jsou to úsměv­né his­tor­ky, jin­dy to jsou smut­né pří­běhy plné boles­ti a nepo­cho­pe­ní. Muži jsou někdy pros­tě poně­kud „jiní“. Jak se říká s chla­pem to je na levač­ku a bez něho také.

Nedávno jsem čet­la pří­běh jed­né ženy, kte­rá bez své­ho man­že­la neu­dě­la­la ani krok. Chodili spo­lu na náku­py, na kafe, vozil ji do prá­ce, z prá­ce ji vyzve­dá­val. Psala, že měla ide­ál­ní život. Nepotřebovala ani kama­rád­ku, všech­no řeši­la jen s ním. Jenže…on pak bohu­žel zemřel. A najed­nou ona zůsta­la na všech­no sama. Tím, že si za celou dobu jejich man­žel­ství nena­šla žád­nou kama­rád­ku a ty kte­ré měla, tak s nimi se nestý­ka­la a časem se od sebe odci­zi­ly, byla úpl­ně sama. Její man­žel si nepřál, aby bez něho někam cho­di­la a ona ho poslech­la. Neměla ani žád­né koníč­ky, pro­to­že pokud něco děla­la, tak jedi­ně s man­že­lem a spí­še to byl jeho koní­ček, než její. Zůstala se svou boles­tí sama, nemě­la, komu by se vypo­ví­da­la.

Ten pří­běh na mě sil­ně zapů­so­bil, pro­to­že si neu­mím před­sta­vit život bez svých holek. Sice měla krás­né man­žel­ství a měla pocit, že ji nic nechy­bí, ale neu­vě­do­mi­la si, že by se jí moh­lo stát, to, co jí potka­lo. Pokoušela oži­vit sta­rá přá­tel­ství, ale to se už nepo­da­ři­lo. Takže trá­vi­la dny a veče­ry sama a najed­nou lito­va­la, že zni­či­la přá­tel­ství, kte­ré by teď tak potře­bo­va­la a také, že své­ho muže ve všem poslou­cha­la. Já bych takhle zkrát­ka žít nemoh­la. Mám ráda vol­nost. Když něko­ho milu­ji, nezna­me­ná to, že ho vlast­ním. Pokud je ve vzta­hu důvě­ra a tole­ran­ce, tak pak je to zdra­vý vztah, kte­ré­mu jen pro­spě­je, když kaž­dý z part­ne­rů má svůj okruh přá­tel a koníč­ků. Navíc kaž­dá žena by měla mít svou hrdost, nau­čit se, mít se ráda a nene­chat se sebou mani­pu­lo­vat, jen pro­to, že ji někdo „milu­je“.

Ale zpět k tři­nác­té­mu zna­me­ní. Muži jsou zvlášt­ní, někdy mám pocit, že jejich myš­len­ko­vé pocho­dy vůbec nechá­pu (stej­ně tak oni mlu­ví o ženách). Jeden můj kama­rád, mimo­cho­dem do tři­nác­té­ho zna­me­ní roz­hod­ně pat­ří, má názor ten, že muž je od pří­ro­dy lovec a stá­le musí lovit (a tako­vých s tímhle názo­rem, jsem pozna­la oprav­du něko­lik). Takže si cho­dí na dis­ko­té­ky, píše si s žena­mi a jeho man­žel­ka nemů­že vlast­ně nic a tohle mu „musí“ tole­ro­vat, pokud prý s ním chce být. A ona s tím sou­hla­sí, bere to jako důkaz lás­ky, pro­to­že prý na ní žár­lí, pro­to nikam nesmí. To mně nutí k zamyš­le­ní, že zřej­mě tři­nác­té zna­me­ní není poslední…Několikrát jsem si s ním vymě­ni­la názor a hlav­ně můj názor, že on kra­lu­je tři­nác­té­mu zna­me­ní, se nejed­nou potvr­dil.

Mám i jed­nu roz­ve­de­nou kama­rád­ku, nebo spíš zná­mou, kte­rá celé roky byla doma jen s dět­mi. Když jsem ji chtě­la vytáh­nout poba­vit se, nebo aspoň jít na náku­py, aby při­šla na jiné myš­len­ky, než jen co uva­ří k veče­ři, jak stih­ne všech­no vyprat…nechtěla. Bála se, že by s ní její man­žel nemlu­vil, pro­to­že zkrát­ka pod­le jeho řečí, žena má být pou­ze u plot­ny a s dět­mi. Před šes­ti lety se s ním roz­ved­la. Víte proč? Protože na její­ho man­že­la prask­la nevě­ra. Ale ne oby­čej­ná! Měl léta ješ­tě jed­nu rodi­nu! A zase to tři­nác­té zna­me­ní. Nejhorší jsou ti, kte­ří své ženy týra­jí, ať už psy­chic­ky, nebo fyzic­ky. To je oprav­du nej­vět­ší ubo­host a selhá­ní muž­ské­ho ple­me­ne. A nej­hor­ší je, že tolik mužů v dneš­ním zvlášt­ním svě­tě, při­bý­vá. Proto zřej­mě to tři­nác­té zna­me­ní.

Asi bych se roze­psa­la více, pro­to­že jsem vyslech­la a i zaži­la mno­ho pří­bě­hů, kte­ré prá­vě díky mužům šťast­né neby­ly. Ale samo­zřej­mě všich­ni muži nejsou stej­ní a najdou se mezi nimi i tací, co oprav­du sto­jí za to. Takže milé ženy, může­me si jen přát, aby do tři­nác­té­ho zna­me­ní pat­ři­lo co nejmé­ně mužů a my se necho­va­ly tak, aby vznik­lo zna­me­ní čtrnácté…Hezký den!


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […]
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […]