Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Třinácté znamení

Třinácté znamení

milenec

Včera jsem sedě­la se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi v kavár­ně. A co mys­lí­te, že jsme pro­bí­ra­ly? Jak jinak, než muže. A shod­ly jsme se na tom, že zna­me­ní zvě­ro­kru­hu nemá jen dva­náct zna­me­ní, ale tři­náct. Tím tři­nác­tým je MUŽ.

Jsme tři nej­lep­ší kama­rád­ky a kaž­dá máme své pro­blémy. Když se sejde­me, tak si samo­zřej­mě poví­dá­me o všem. O dětech, byd­le­ní, módě, kos­me­ti­ce. Ale nej­víc času nám asi zabe­re poví­dá­ní si o mužích. Někdy jsou to úsměv­né his­tor­ky, jin­dy to jsou smut­né pří­běhy plné boles­ti a nepo­cho­pe­ní. Muži jsou někdy pros­tě poně­kud „jiní“. Jak se říká s chla­pem to je na levač­ku a bez něho také.

Nedávno jsem čet­la pří­běh jed­né ženy, kte­rá bez své­ho man­že­la neu­dě­la­la ani krok. Chodili spo­lu na náku­py, na kafe, vozil ji do prá­ce, z prá­ce ji vyzve­dá­val. Psala, že měla ide­ál­ní život. Nepotřebovala ani kama­rád­ku, všech­no řeši­la jen s ním. Jenže…on pak bohu­žel zemřel. A najed­nou ona zůsta­la na všech­no sama. Tím, že si za celou dobu jejich man­žel­ství nena­šla žád­nou kama­rád­ku a ty kte­ré měla, tak s nimi se nestý­ka­la a časem se od sebe odci­zi­ly, byla úpl­ně sama. Její man­žel si nepřál, aby bez něho někam cho­di­la a ona ho poslech­la. Neměla ani žád­né koníč­ky, pro­to­že pokud něco děla­la, tak jedi­ně s man­že­lem a spí­še to byl jeho koní­ček, než její. Zůstala se svou boles­tí sama, nemě­la, komu by se vypo­ví­da­la.

Ten pří­běh na mě sil­ně zapů­so­bil, pro­to­že si neu­mím před­sta­vit život bez svých holek. Sice měla krás­né man­žel­ství a měla pocit, že ji nic nechy­bí, ale neu­vě­do­mi­la si, že by se jí moh­lo stát, to, co jí potka­lo. Pokoušela oži­vit sta­rá přá­tel­ství, ale to se už nepo­da­ři­lo. Takže trá­vi­la dny a veče­ry sama a najed­nou lito­va­la, že zni­či­la přá­tel­ství, kte­ré by teď tak potře­bo­va­la a také, že své­ho muže ve všem poslou­cha­la. Já bych takhle zkrát­ka žít nemoh­la. Mám ráda vol­nost. Když něko­ho milu­ji, nezna­me­ná to, že ho vlast­ním. Pokud je ve vzta­hu důvě­ra a tole­ran­ce, tak pak je to zdra­vý vztah, kte­ré­mu jen pro­spě­je, když kaž­dý z part­ne­rů má svůj okruh přá­tel a koníč­ků. Navíc kaž­dá žena by měla mít svou hrdost, nau­čit se, mít se ráda a nene­chat se sebou mani­pu­lo­vat, jen pro­to, že ji někdo „milu­je“.

Ale zpět k tři­nác­té­mu zna­me­ní. Muži jsou zvlášt­ní, někdy mám pocit, že jejich myš­len­ko­vé pocho­dy vůbec nechá­pu (stej­ně tak oni mlu­ví o ženách). Jeden můj kama­rád, mimo­cho­dem do tři­nác­té­ho zna­me­ní roz­hod­ně pat­ří, má názor ten, že muž je od pří­ro­dy lovec a stá­le musí lovit (a tako­vých s tímhle názo­rem, jsem pozna­la oprav­du něko­lik). Takže si cho­dí na dis­ko­té­ky, píše si s žena­mi a jeho man­žel­ka nemů­že vlast­ně nic a tohle mu „musí“ tole­ro­vat, pokud prý s ním chce být. A ona s tím sou­hla­sí, bere to jako důkaz lás­ky, pro­to­že prý na ní žár­lí, pro­to nikam nesmí. To mně nutí k zamyš­le­ní, že zřej­mě tři­nác­té zna­me­ní není poslední…Několikrát jsem si s ním vymě­ni­la názor a hlav­ně můj názor, že on kra­lu­je tři­nác­té­mu zna­me­ní, se nejed­nou potvr­dil.

Mám i jed­nu roz­ve­de­nou kama­rád­ku, nebo spíš zná­mou, kte­rá celé roky byla doma jen s dět­mi. Když jsem ji chtě­la vytáh­nout poba­vit se, nebo aspoň jít na náku­py, aby při­šla na jiné myš­len­ky, než jen co uva­ří k veče­ři, jak stih­ne všech­no vyprat…nechtěla. Bála se, že by s ní její man­žel nemlu­vil, pro­to­že zkrát­ka pod­le jeho řečí, žena má být pou­ze u plot­ny a s dět­mi. Před šes­ti lety se s ním roz­ved­la. Víte proč? Protože na její­ho man­že­la prask­la nevě­ra. Ale ne oby­čej­ná! Měl léta ješ­tě jed­nu rodi­nu! A zase to tři­nác­té zna­me­ní. Nejhorší jsou ti, kte­ří své ženy týra­jí, ať už psy­chic­ky, nebo fyzic­ky. To je oprav­du nej­vět­ší ubo­host a selhá­ní muž­ské­ho ple­me­ne. A nej­hor­ší je, že tolik mužů v dneš­ním zvlášt­ním svě­tě, při­bý­vá. Proto zřej­mě to tři­nác­té zna­me­ní.

Asi bych se roze­psa­la více, pro­to­že jsem vyslech­la a i zaži­la mno­ho pří­bě­hů, kte­ré prá­vě díky mužům šťast­né neby­ly. Ale samo­zřej­mě všich­ni muži nejsou stej­ní a najdou se mezi nimi i tací, co oprav­du sto­jí za to. Takže milé ženy, může­me si jen přát, aby do tři­nác­té­ho zna­me­ní pat­ři­lo co nejmé­ně mužů a my se necho­va­ly tak, aby vznik­lo zna­me­ní čtrnácté…Hezký den!

  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […] Posted in Ze života
  • Čím je pro vás hra?25. března 2020 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […] Posted in Ze života
  • Nepostradatelný kamarád15. března 2020 Nepostradatelný kamarád Držím v ruce mobil a najednou mě napadne, kolikrát za den, ho asi tak vezmu do ruky. Už jen třeba proto, abych se podívala, kolik je hodin. Myslím, že mnohokrát! Vzpomínám si, když jsem si […] Posted in Ze života
  • Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...26. května 2020 Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života... Žádná zpráva je dobrá zpráva! (Anonym) Nikdy nesledujte zprávy před spaním, jakmile se probudíte nebo během dne. Prožijete tak delší a zdravější život. Pokud mi nevěříte, vzdejte se […] Posted in Ze života
  • Umění skrývat pravdu...26. března 2020 Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat myslí, očima, tělem a srdcem. Pokud opravdu nechcete pochopit druhého člověka, nebudete nikdy schopni […] Posted in Ze života
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
  • Buďte spokojeni...21. června 2020 Buďte spokojeni... Člověk se nemůže cítit pohodlně a příjemně bez vlastního souhlasu. (Mark Twain) Kdy budete se svým životem spokojeni? Když budete moci zapůsobit na druhé všemi materiálními věcmi, které […] Posted in Ze života
  • Ztráta času ...10. června 2020 Ztráta času ... Život je to, co se děje, zatímco vy pilně připravujete jiné plány. (John Lennon) Děláte něco a nevychází to. Jdete někam a jste zklamáni, když se tam dostanete. Uvíznete v dopravě. To je […] Posted in Ze života
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Ze života
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...