Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %

Photo © Jan Lipovský
Photo © Jan Lipovský

Členové ost­rav­ské­ho kome­di­ál­ní­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru s názvem „Tři tygři“, tedy her­ci a komi­ci Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve zná­most svý­mi impro­vi­zač­ní­mi schop­nost­mi a před­sta­ve­ní­mi, během nichž inter­a­gu­jí s pub­li­kem, od nějž dostá­va­jí námě­ty pro kome­di­ál­ní scén­ky. Proslavili se ale mimo jiné též svým YouTube kaná­lem, kam od roku 2015 nahrá­va­jí nej­růz­něj­ší krát­ké ske­če, a také inter­ne­to­vým seri­á­lem sKORO NA mizi­ně, v němž hrá­li v pod­sta­tě sami sebe a s humo­rem sobě vlast­ním dali divá­kům nahléd­nout do záku­li­sí ost­rav­ské­ho Divadla Mír v době koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie. Nyní si spl­ni­li sen nato­čit celo­ve­čer­ní film a zaví­tat s ním na plát­na kin.

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze
© Jan Lipovský

 

Hlavními hrdi­ny jejich bláz­ni­vé kome­die jsou milov­ník akč­ních fil­mů a bojo­vých umě­ní Milan (Albert Čuba) a šilha­jí­cí dement s vadou řeči David (Štěpán Kozub), kte­ří vyhra­jí se stí­ra­cím losem osm mili­o­nů korun. Pro výhru si ale muse­jí dojet do dale­ké Prahy, na což mají pou­ze 29 hodin, pro­to­že pak plat­nost losu vypr­ší. Po jejich výhře však prah­ne i míst­ní mafi­án, kte­rý za nimi po obdr­že­ní rady „na tako­vé blby pošli blba“ vyšle namís­to svých posko­ků imbe­cil­ní­ho měst­ské­ho poli­cis­tu Roberta (Robin Ferro). A ten si k tomu při­zve ješ­tě pod­řad­né­ho praž­ské­ho diva­del­ní­ho her­ce Herberta (Vladimír Polák), kte­ré­mu namlu­ví, že jde o rea­li­ty show.

Zápletka fil­mu tedy sto­jí na tom, že v pod­sta­tě všech­ny jeho posta­vy jsou hlou­pí idi­o­ti a také se tak cho­va­jí. Milan s Davidem se po ces­tě autem z Ostravy do Prahy omy­lem ztra­tí v Polsku, tak­že poli­cis­ta Robert dora­zí (na poli­cej­ní koloběž­ce) do Prahy dale­ko před nimi, ale než aby si tam na ně počkal před síd­lem sáz­ko­vé kan­ce­lá­ře, tak se je i s kama­rá­dem vydá hle­dat do toho Polska, pro­to­že proč ne. Děj fil­mu je tudíž pri­mi­tiv­ní, což však není nut­ně na ško­du. Příběh klid­ně může slou­žit jen jako jed­no­du­chá kost­ra, na níž je násled­ně navě­še­no pásmo kome­di­ál­ních scé­nek. Problém nastá­vá až v oka­mži­ku zjiš­tě­ní, že se tyto scén­ky řadí v rám­ci tvor­by Tří tygrů k tomu výraz­ně slab­ší­mu.

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze
© Jan Lipovský

 

Komika Tří tygrů čas­to sto­jí na kari­ka­tu­rách, vyna­lé­za­vých slov­ních hříč­kách, pře­há­ně­ní ost­rav­ské­ho či praž­ské­ho pří­zvu­ku, čer­ném humo­ru, výraz­né obli­čejo­vé mimi­ce a na vží­vá­ní se do spe­ci­fic­kých rolí. Úroveň jejich ske­čů (pře­váž­ně impro­vi­zo­va­ných, čas­to jen s lehce nazna­če­ným scé­ná­řem) je pro­měn­li­vá, jeli­kož jejich vti­py a kre­a­ce nepad­nou pokaž­dé na úrod­nou půdu. Metoda „bude­me toho na divá­ky hrnout co nej­víc a ono se něco chy­tí a něco ne“ pak v kom­bi­na­ci s nápad­nou herec­kou sty­li­za­cí vede k tomu, že někte­ré ske­če úspěš­ně lech­ta­jí brá­ni­ci od začát­ku do kon­ce, zatím­co jiné půso­bí od prv­ní minu­ty hlou­pě a trap­ně. Na námě­tu dané scén­ky až tolik nezá­le­ží, pod­stat­ný je totiž slov­ní a fyzic­ký pro­jev, během nějž si her­ci lec­kdy boha­tě vysta­čí i s mini­mem rekvi­zit. Značný podíl na výsled­ném kome­di­ál­ním efek­tu má i občas­né vypa­dá­vá­ní her­ců z rolí v důsled­ku bez­pro­střed­ní reak­ce na něja­ký nena­dá­lý pod­nět, mar­né zadr­žo­vá­ní smí­chu či potře­bu nut­ně něco oko­men­to­vat.

Tohle všech­no ovšem pla­tí pou­ze pro scén­ky, kte­ré mají Tři tygři na svém YouTube kaná­lu, potaž­mo i pro jejich diva­del­ní vystu­po­vá­ní. Avšak ve sním­ku Tři tygři ve fil­mu: JACKPOT, kte­rý vzni­kal dle vyjá­d­ře­ní tvůr­ců přes­ně pod­le scé­ná­ře (kte­rý napsa­li Albert Čuba a Vladimír Polák) a pro­stor pro impro­vi­za­ci v něm byl mini­mál­ní, zby­la z toho vše­ho jenom tupá křeč. Jakýkoli pocit kome­di­ál­ní kre­a­ti­vi­ty, svě­žes­ti a bez­pro­střed­nos­ti nená­vrat­ně zmi­zel pod náno­sem fil­mo­vých klišé a šab­lon. Z poměr­ně sla­bé­ho a po dia­lo­go­vé strán­ce líné­ho scé­ná­ře se pro her­ce, jejichž nej­vět­ší deví­zou je prá­vě mis­tr­ná kome­di­ál­ní impro­vi­za­ce, sta­la svě­ra­cí kazaj­ka. Zejména Albert Čuba a Štěpán Kozub se sice nadá­le drží svých sil­ně sty­li­zo­va­ných postav zná­mých z dří­věj­ších ske­čů, leč tato sty­li­za­ce při­chá­zí vni­več, když se ve scé­ná­ři nemo­hou opřít o dosta­teč­ně vtip­né dia­lo­gy. Ono totiž samo o sobě nesta­čí, aby se Štěpán Kozub pitvo­řil a vydá­val otrav­né zvu­ky (byť na to celá řada scén spo­lé­há). Ono je potře­ba, aby při tom pitvo­ře­ní také říkal něco vtip­né­ho.

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze
© Jan Lipovský

 

V tom­to pří­pa­dě však nad poku­sy o slov­ní humor jed­no­znač­ně vítě­zí fyzic­ká komi­ka, situ­ač­ní gagy, vtíp­ky s pře­vle­ky a mís­ty i záměr­ně pře­há­ně­ný ost­rav­ský pří­zvuk (ale ani tak to není žád­ná slá­va). Humor je kro­mě toho ve fil­mu gene­ro­ván i gro­tes­ko­vý­mi prv­ky (zrych­le­né scé­ny, komic­ké zvu­ko­vé efek­ty), ani­mo­va­ný­mi vsuv­ka­mi a akč­ní­mi (resp. bojo­vý­mi) scé­na­mi s kon­takt­ní­mi sou­bo­ji, při nichž jejich účast­ní­ci nará­že­jí hla­vou do pře­ká­žek a vydá­va­jí nej­růz­něj­ší skře­ky (mís­ty kvů­li záměr­né paro­dii na Bruce Leeho). Všechno to ale vyzní­vá nanej­výš úsměv­ně, pokud vůbec.

Celý sní­mek svým raže­ním při­po­mí­ná něja­kou fanouš­kov­skou pro­duk­ci vytvo­ře­nou sku­pi­nou odhod­la­ných nad­šen­ců (čemuž odpo­ví­da­jí i mimo­řád­ně prken­né herec­ké výko­ny pro­ta­go­nis­tů řady ved­lej­ších rolí). Vyloženě ama­tér­ské­mu vze­zře­ní se sní­mek naštěs­tí brá­ní díky tomu, že jeho reži­sé­rem byl poměr­ně zruč­ný fil­mař Emil Křižka, kte­rý si dove­dl pohlí­dat tech­nic­kou strán­ku věci a v jehož podá­ní mají leckte­ré scé­ny doce­la šťá­vu a ani akce nevy­pa­dá pří­liš topor­ně. A to přes­to, že měl dopo­sud zku­še­nost pře­de­vším s ponurý­mi thrille­ry (v jeho loň­ské Hraně zlo­mu též účin­ko­val Štěpán Kozub).

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze
© Jan Lipovský

 

Nejvíce ze vše­ho sní­mek Tři tygři ve fil­mu: JACKPOT evo­ku­je bláz­ni­vou kome­dii Blbý a blběj­ší z roku 1994, ať už své­ráz­ným pro­je­vem svých záměr­ně pře­mrš­tě­ně idi­ot­ských hrdi­nů nebo výraz­ným moti­vem puto­vá­ní v autě napříč něko­li­ka stá­ty. Oproti ame­ric­ké­mu kon­ku­ren­to­vi však zásad­ně ztrá­cí body na pro­ble­ma­tic­ké rea­li­za­ci gagů. Když jep­tiš­ka v plav­kách sko­čí do ryb­ní­ka, což ostat­ní oko­men­tu­jí slo­vy „asi zapo­mně­la, že neu­mí pla­vat“, načež se do ní náh­le osu­do­vě zami­lu­je jeden z hrdi­nů, poté co ji vylo­ví a pro­be­re dýchá­ním z úst do úst, tak to roz­hod­ně je absurd­ní, ale vtip­né to moc není. Na dru­hou stra­nu, pokud Tři tyg­ry milu­je­te a smě­je­te se nahlas u kaž­dé­ho jejich videa, tak vás film nej­spíš nezkla­me (nebo ale­spoň ne moc). Pokud vám k hla­si­té­mu smí­chu sta­čí pohled na šilha­jí­cí­ho Štěpána Kozuba, tak vás film nezkla­me urči­tě.

Na fil­mu Tři tygři ve fil­mu: JACKPOT je roz­hod­ně vidět, že jeho hlav­ní pro­ta­go­nis­té mají zna­tel­ný kome­di­ál­ní herec­ký talent. Svou sna­hou být cel­ko­vě fil­mo­věj­ší, tedy opros­tit se od for­má­tu krát­kých epi­zo­dek a mít pev­ně daný scé­nář, Tři tygři ale záro­veň uhnu­li od pod­sta­ty toho, co je činí popu­lár­ní­mi a co umě­jí nej­lé­pe – vyšvih­nout bez pří­pra­vy komic­kou scén­ku na libo­vol­né téma, impro­vi­zo­vat jako o život a být u toho při­ro­ze­ně legrač­ní.


Photo © Jan Lipovský


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kdyby radši hořelo23. června 2022 Kdyby radši hořelo Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa (Michal Isteník) se připravuje na příchod potomka a vše konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou (Miroslav Krobot). Když podezřelá automobilová […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20278 s | počet dotazů: 250 | paměť: 57027 KB. | 06.07.2022 - 04:21:55