Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Kde domov muj
Kde domov muj
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby své vlas­ti­věd­né zna­los­ti pro­vě­ři­ly šest­a­dva­ce­ti tisí­ci otáz­ka­mi již na tři tisí­cov­ky sou­tě­ží­cích.

 

Pořad Kde domov můj? se popr­vé obje­vil na tele­viz­ních obra­zov­kách před více než šes­ti lety, v pon­dě­lí 4. led­na 2016. „Fakt, že točí­me a vysí­lá­me už tisí­cí díl, mě samot­né­ho pře­kva­pil. Jsem rád, že si sou­těž našla své mís­to v pro­gra­mu a své věr­né divá­ky. Vím, že mno­ho lidí ji vní­má jako tako­vý pod­ve­čer­ní ritu­ál. Hodně divá­ků si díky ní také pra­vi­del­ně pro­vě­řu­je své zna­los­ti,“ říká mode­rá­tor pořa­du Aleš Háma. Zájem divá­ků ilu­stru­jí čís­la sle­do­va­nos­ti, v loň­ském roce kaž­dý z dílů prů­měr­ně sle­do­va­lo 581 tisíc divá­ků, nej­sle­do­va­něj­ší díl pak 850 tisíc lidí star­ších pat­nác­ti let.

 

„Když jsme zača­li pře­mýš­let, jak pojmout jubi­lej­ní tisí­cí díl sou­tě­že Kde domov můj?, chví­li jsme uva­žo­va­li, že pozve­me zná­mé osob­nos­ti, ale pak jsme se, z úcty k našim věr­ným divá­kům, kte­ří se stá­le hlá­sí a hlav­ně se stá­le díva­jí, roz­hod­li, že tisí­cov­ku zkrát­ka osla­ví­me kla­sic­kým dílem. Se sou­tě­ží­cí­mi, kte­ří pro­šli běž­ným kon­kur­zem,“ pro­zra­zu­je vedou­cí pro­jek­tu Pavel Anděl.

 

Na sou­tě­ží­cí v kaž­dém z dílů čeka­jí otáz­ky z širo­ké šká­ly obo­rů, jako napří­klad z his­to­rie, kul­tu­ry, geo­gra­fie, poli­ti­ky, vědy nebo spor­tov­ní­ho dění. Hra má vždy tři kola, hrá­či si vybí­ra­jí otáz­ky s růz­nou obtíž­nos­tí vyjá­d­ře­nou počtem bodů. Finalista ve tře­tím kole správ­ný­mi odpo­věď­mi vyhrá­vá peně­ži­tou odmě­nu.

 

Aleš Háma za více než šest let vysí­lá­ní polo­žil sou­tě­ží­cím na šest­a­dva­cet tisíc otá­zek. „Nejvíc mě vždy poba­ví, když sou­tě­ží­cí namís­to odpo­vě­di na otáz­ku odkud jsou, dáva­jí indi­cie a chtě­jí, abych hádal já,“ říká s úsmě­vem herec a mode­rá­tor a dodá­vá: Český národ je oprav­du sou­tě­ži­vý. Diváci mají čas­to pocit, že znám odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky. I kole­go­vé z diva­dla mají rádi Kde domov můj? a čas­to, když jede­me na zájezd tře­ba s  Terezou Kostkovou, už na mě z dál­ky volá, jest­li budou něja­ké kví­zo­vé otáz­ky. Já na to kýv­nu a chr­lím jed­nu za dru­hou.“

 

Zábavný kví­zo­vý pořad při­pra­vil v minu­los­ti k výro­čí sta let od zalo­že­ní Československa také tři spe­ci­á­ly a od roku 2018 se pra­vi­del­ně zapo­ju­je do pod­po­ry nezisko­vých orga­ni­za­cí v  rám­ci pro­gra­mu bene­fič­ních spe­ci­á­lů České tele­vi­ze. V prv­ním polo­le­tí roku 2022 plá­nu­je Česká tele­vi­ze nato­čit a  odvy­sí­lat dal­ší dva bene­fič­ní díly pro nezisko­vé orga­ni­za­ce a jeden spe­ci­ál­ní díl, ve kte­rém budou sou­tě­žit uči­te­lé zapo­je­ni do pro­jek­tu ČT edu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09943 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61360 KB. | 30.05.2023 - 19:35:08