Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tři oříšky pro Popelku

Tři oříšky pro Popelku

3Oris
3Oris
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tři oříš­ky skrý­va­jí tajem­ství a Popelce (Libuše Šafránková) umož­ní být jed­nou obrat­ným lukostřel­cem v zele­né kami­zo­le, pro­há­ně­jí­cím se na koni, jin­dy nezná­mou prin­cez­nou, před jejíž krá­sou se i prin­ci (Pavel Trávníček) tají dech...

Existuje mno­ho fil­mo­vých zpra­co­vá­ní pohád­ky Popelka. Animovaná i hra­ná Popelka od stu­dia Disney, muzi­ká­lo­vá Popelka, Moderní Popelka..... tou nej­zná­měj­ší u nás ovšem prav­dě­po­dob­ně je Tři oříš­ky pro Popelku reži­sé­ra Václava Vorlíčka. Klasická čes­ká pohád­ka, kte­rá se sta­la pra­vi­del­nou vánoč­ní tele­viz­ní stá­li­cí a vel­ké popu­la­ri­ty se dočka­la i mimo Česko. Tři oříš­ky pro Popelku jsou jed­no­du­še zásad­ním sním­kem čes­ké kine­ma­to­gra­fie a i nej­vět­ší pří­pad­ný odpůr­ce toho­to fak­tu nemá moc šan­cí na námit­ky.

Už v roce 1973 si Václav Vorlíček vydo­bil sluš­nou pověst díky sním­kům jako Kdo chce zabít Jessii?, „ Pane, vy jste vdo­va! „ nebo Dívka na koš­tě­ti. U své­ho devá­té­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu poté jako před­lo­ha slou­ži­la kla­sic­ká němec­ká pohád­ka, kde ovšem došlo k jis­tým změ­nám ve scé­ná­ři Vorlíčka a Františka Pavlíčka. A díky tomu vznik­la pohád­ko­vá kla­si­ka, kdy sice divák může napří­klad upřed­nost­ňo­vat S čer­ty nejsou žer­ty nebo Tři vete­rá­ny, musí ovšem uznat, že Tři oříš­ky to i díky mezi­ná­rod­ní pověs­ti dotáh­li dale­ko. Na dru­hou stra­nu to ovšem díky mezi­ná­rod­ní­mu pro­sla­ve­ní před­lo­hy mělo tak tro­chu snaz­ší.

Vorlíček pohád­ky uměl a Tři oříš­ky pro Popelky je tak jed­no­du­še krás­ně nato­če­ná zále­ži­tost. Ideálně zvo­le­ná výpra­va, boha­té kos­týmy, jed­no­du­še pocit, že ze samot­né před­lo­hy do jis­té míry Vorlíček vymlá­til maxi­mum. A pak tu byla pocho­pi­tel­ně šťast­ná tre­fa v oblas­ti cas­tingu. Skvěle zvo­le­ná Libuše Šafránková ve své život­ní roli, Carola Braunbock jako výteč­ná zlá mace­cha, výteč­ná Dana Hlaváčová jako Dora, kla­sic­ky per­fekt­ní Vladimír Menšík, milé cameo Heleny Růžičkové a.... Pavel Trávníček.

Legendární hud­ba Karla Svobody, oči­vid­ná fil­mař­ská hra­vost v oblas­ti sní­má­ní jed­not­li­vých zábě­rů a pře­de­vším ide­ál­ní podí­va­ná k pohod­lí u vánoč­ní­ho stro­meč­ku. Vorlíček měl sice v kari­é­ře o pozná­ní více paměti­hod­ných a výraz­něj­ších sním­ků ved­le kte­rých Tři oříš­ky pro Popelku půso­bí tak tro­chu oby­čej­ně, ze samot­né před­lo­hy ovšem Vorlíček bez­po­chy­by vymlá­til maxi­mum. A své­ho kul­tov­ní­ho sta­tu­su se Tři oříš­ky pro Popelku dočka­li zce­la prá­vem.

I díky své oblí­be­nos­ti, neu­stá­lým pra­vi­del­ným vánoč­ním reprí­zám a úspě­chu i za kopeč­ky se Libuše Šafránková sta­la nej­vět­ší čes­kou prin­cez­nou a i přes její sebe­lep­ší herec­ké výko­ny nadá­le pro všech­ny zůsta­la naší Popelkou. Odešla nejen herec­ká dáma, ale pře­de­vším sku­teč­ně iko­na čes­kých pohá­dek. Vánoční reprí­zy téhle pohád­ky už nikdy nebu­dou jako dřív.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Filmové stu­dio Barrandov / DEFA


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Alice

Libuško,
proč jsi nám ode­šla, byla jsi tak krás­ná, mla­dá, milá, usmě­va­vá. Bude nám tu po Tobě tak smut­no. Ahoj Libuško.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,77709 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60940 KB. | 04.10.2022 - 06:37:07