Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tři oříšky pro Popelku - kniha

Tři oříšky pro Popelku - kniha

Pavlicek Tri orisky pro Popelku

Tahle kni­ha není sou­bor pohá­dek jako tako­vých ani není o jed­né, kte­rá je v názvu. Jedná se o tři vel­mi zná­mé pohád­ky, ale jako scé­ná­ře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, v hlav­ních rolích s Magdou Vášáryovou a Ivanem Palúchem. Můžeme vidět ces­tu prin­ce, kte­rý je vlast­ně Bajajou, jak se vydá přes les, kde potká babič­ku, kte­rá mu řek­ne, aby si šel hle­dat nevěs­tu. Potká v lese i klu­ka, kte­ré­ho pohlav­ku­je výros­tek, jen aby mu dal lasič­ku, kte­rou chy­til. Porovná to však Bajaja a zví­ře pus­tí na svo­bo­du. Bajaja se dosta­ne na hrad, kde byd­lí sta­rý král se svou dce­rou, prin­cez­nou Slavěnou.

Ta už dospě­la do věku, kdy by se měla vdát. Uchází se o ní i ryša­vý princ, kte­rý je však hru­bi­án nejen k lidem, ale i ke zví­řa­tům. Na prin­cez­nu Slavěnu si však dělá nárok i drak, kte­ré­mu ji král zaslí­bil. Avšak vysvo­bo­dí ji prá­vě Bajaja, o čemž vlast­ně nikdo neví. Ještě bude muset bojo­vat s ryša­vým prin­cem o prin­cezni­nu ruku, než vůbec Slavěna při­jde na to, kdo je vlast­ně Bajaja. Druhá v pořa­dí je s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nej­ob­lí­be­něj­ší pohád­ka vůbec – Tři oříš­ky pro Popelku – kdo by ji neznal. Opět je to for­mou scé­ná­ře.

Začíná to tím, že na dvo­ře pan­ství je shon a zma­tek – oče­ká­vá se krá­lov­ský prů­vod spo­lu s prin­cem, na což se těší mace­cha i její milá­ček, dce­ra Dora. Na stat­ku žije i Popelka, nevlast­ní dce­ra, ale půvab­ná jako obrá­zek, o to víc však mace­chou nená­vi­dě­ná, ale trpě­ná jen kvů­li nebož­tí­ku man­že­lo­vi. Celý dvůr, čili slu­žeb­nic­tvo, však mají Popelku nesmír­ně rádi. Na dru­hé stra­ně tu máme krá­lov­ský dvůr a na něm prin­ce, kte­rý je blá­zen do lovu s kuší. Nápomocni jsou mu v tom jeho dru­ho­vé Kamil a Vítek. Královskému otci však dochá­zí trpě­li­vost a tak se roz­hod­ne prin­ce ože­nit a uspo­řá­dá ples.

Na ten dora­zí i Popelka, kte­rá si vez­me šaty z oříš­ků, kte­ré jí při­ve­zl slu­ha Vincek, když mu padly pří­mo na hla­vu. Princ se do Popelky bez­hla­vě zami­lu­je, ale ješ­tě chví­li to trvá, než se k sobě dosta­nou. Třetí a závě­reč­nou pohád­kou je Královský slib, jis­tě mno­ho lidí také zná. Hlavními posta­va­mi jsou přís­ný král a jem­ný princ. Král chce své­ho syna za kaž­dou cenu ože­nit s jis­tou prin­cez­nou – její­mu otci totiž slí­bil, že se o ní posta­rá a zůsta­ne u něj na dvo­ře. Princezna při­je­de i se svou gar­de­dá­mou a šaš­kem. Všichni se sna­ží dát prin­ce s prin­cez­nou dohro­ma­dy, ale nějak to vůbec nejde.

Ani oni dva k sobě nijak zvláš­tě neho­ří. U dvo­ra byl i Bohdan, což byl krá­lův rád­ce, kte­rý je však už una­ven a i přes krá­lo­vu neli­bost odchá­zí do své­ho domo­va v divo­či­ně. Tají mimo jiné před krá­lem dlou­hé roky i fakt, že nemá syna, ale dce­ru Dinu. Tu za sebe pošle a ona se sta­ne prin­co­vým pano­šem a také kama­rá­dem Danem. Dina je vel­mi pro­s­to­ře­ká, ale prá­vě to se postu­pem času začne prin­ci více a více líbit. Teprve, když spo­lu uprch­nou, zjis­tí princ, že Dan je vlast­ně Dina a nako­nec si ji bude chtít vzít. Na dru­hé stra­ně požá­dá prin­cez­na krá­le o jeho ruku.

Kniha se mi líbí, kro­mě Bajaji, ale to neva­dí. Prnc Bajaj je sice na prv­ním mís­tě, ale ten scé­nář není pod­le mého gusta. Jinak je tak kni­ha výbor­ná. Doporučuju to jak dětem, tak i dospě­lým. Má 324 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

  • Autor: František Pavlíček
  • Žánr: pro děti
  • Nakladatelství: Atlantis
  • Datum vydá­ní: 2003
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57020 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53356 KB. | 17.09.2021 - 16:04:06