Kritiky.cz > Recenze knih > Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

3Muzi2

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la nebý­va­lý úspěch nejen u brit­ských čte­ná­řů. Řada z nich se pak dlou­ho vydá­va­la po prou­du řeky Temže v oče­ká­vá­ní, že zaži­jí neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství jako jejich hrdi­no­vé.

Jak už bývá zvy­kem po úspěš­ném prv­ním díle na sebe vět­ši­nou nene­chá dlou­ho čekat pokra­čo­vá­ní a i ten­to­krát svo­je tři muže (Pes  pro ten­to­krát zůstal doma.) pošle Jerome K. Jerome na výlet za dob­ro­druž­stvím do zemí kon­ti­nen­tál­ní Evropy.  Ačkoliv Tři muži na toul­kách před­sta­vu­jí text, kte­rý nás vra­cí o více než sto­le­tí zpět, čte­ná­ři v něm najdou humor, kte­rý obsto­jí i v dneš­ní době.

Stejně jako v díle prv­ním zvo­lí pro svo­je ces­ty netra­dič­ní doprav­ní pro­stře­dek, kdy se vyda­jí obje­vo­vat krá­sy Německa na jízd­ních kolech. Těžkosti začnou už při tra­dič­ním bale­ní a pří­pra­vách na ces­tu, kte­rou navíc kom­pli­ku­je fakt, že někte­ří se ože­ni­li a dokon­ce mají děti. Jak ozná­mit rodi­ně, že tatí­nek si potře­bu­je na chvil­ku odpo­či­nout od svých rato­les­tí? Překvapivě se uká­že, že toto byl ten nejmen­ší pro­blém. A pak se už roz­tá­čí typic­ký kolo­toč plný suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ale oslo­ví i čte­ná­ře mimo Spojené krá­lov­ství.

I přes­to, že se zábav­ná sku­pi­na ces­to­va­te­lů ten­to­krát pohy­bu­je blíz­ko našich hra­nic a dokon­ce na skok navští­ví Prahu i Karlovy Vary, bohu­žel nedo­ká­že vyvo­lat tako­vé nad­še­ní jako díl prv­ní, kdy čte­nář cítil vůni řeky a sly­šel šplou­chat vln­ky o boč­ni­ce člu­nu. Je těž­ké defi­no­vat co, ale dru­hé­mu dílu malin­ko chy­bí něco, co by člo­vě­ka plně vtáh­lo do děje a nuti­lo číst bez ohle­du na čas a stav oko­lí.

I přes­to jsou Tři muži na toul­kách titu­lem, kte­rý pro­jas­ní pošmour­né lis­to­pa­do­vé dny a neměl by chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce milov­ní­ka suché­ho kniž­ní­ho humo­ru. I po letech nepře­stá­vá pře­kva­po­vat, jak jsou někte­ré auto­rem popi­so­va­né situ­a­ce aktu­ál­ní a doká­žu si před­sta­vit, že se zít­ra mohou stát něko­mu z nás, kdo se roz­hod­ne vydat na ces­ty.

Poklona pat­ří beze­spo­ru pře­kla­da­te­li Miroslavu Mackovi, na kte­ré se vět­ši­nou zapo­mí­ná, ale kdo někdy četl ori­gi­nál a poku­sil se jen v duchu o pře­klad do rod­né­ho jazy­ka, pocho­pí, že je k tomu beze­spo­ru potře­ba nema­lé lite­rár­ní nadá­ní, což se týká zejmé­na tex­tů star­ší­ho data jako je ten­to.


 • Název kni­hy:     Tři muži na toul­kách
 • Autor:                  Jerome K. Jerome (pře­klad Miroslav Macek)
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: x.y.z (Albatros Media)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)14. září 2018 Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) Tři přátelé se rozhodli, že se vydají na plavbu po Temži. Během svého výletu si povídají o svých příhodách a zážitcích. Toulají se na své lodi a po hospůdkách. Celá kniha je protkaná […]
 • Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka10. srpna 2018 Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka Co se vám vybaví, když se řekne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, červené autobusy, Temže,… A co kniha Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napravit a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Jeden kluk z milionu - 56 %6. července 2017 Jeden kluk z milionu - 56 % Pokud máte rádi nevšední zápletky, podivné rekordy a tak trochu jiný humor, určitě vás zaujme román Jeden kluk z milionu, jehož autorkou je spisovatelka Monica Woodová. Kytarista Quinn […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]