Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

3Muzi2
3Muzi2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la nebý­va­lý úspěch nejen u brit­ských čte­ná­řů. Řada z nich se pak dlou­ho vydá­va­la po prou­du řeky Temže v oče­ká­vá­ní, že zaži­jí neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství jako jejich hrdi­no­vé.

Jak už bývá zvy­kem po úspěš­ném prv­ním díle na sebe vět­ši­nou nene­chá dlou­ho čekat pokra­čo­vá­ní a i ten­to­krát svo­je tři muže (Pes  pro ten­to­krát zůstal doma.) pošle Jerome K. Jerome na výlet za dob­ro­druž­stvím do zemí kon­ti­nen­tál­ní Evropy.  Ačkoliv Tři muži na toul­kách před­sta­vu­jí text, kte­rý nás vra­cí o více než sto­le­tí zpět, čte­ná­ři v něm najdou humor, kte­rý obsto­jí i v dneš­ní době.

Stejně jako v díle prv­ním zvo­lí pro svo­je ces­ty netra­dič­ní doprav­ní pro­stře­dek, kdy se vyda­jí obje­vo­vat krá­sy Německa na jízd­ních kolech. Těžkosti začnou už při tra­dič­ním bale­ní a pří­pra­vách na ces­tu, kte­rou navíc kom­pli­ku­je fakt, že někte­ří se ože­ni­li a dokon­ce mají děti. Jak ozná­mit rodi­ně, že tatí­nek si potře­bu­je na chvil­ku odpo­či­nout od svých rato­les­tí? Překvapivě se uká­že, že toto byl ten nejmen­ší pro­blém. A pak se už roz­tá­čí typic­ký kolo­toč plný suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ale oslo­ví i čte­ná­ře mimo Spojené krá­lov­ství.

I přes­to, že se zábav­ná sku­pi­na ces­to­va­te­lů ten­to­krát pohy­bu­je blíz­ko našich hra­nic a dokon­ce na skok navští­ví Prahu i Karlovy Vary, bohu­žel nedo­ká­že vyvo­lat tako­vé nad­še­ní jako díl prv­ní, kdy čte­nář cítil vůni řeky a sly­šel šplou­chat vln­ky o boč­ni­ce člu­nu. Je těž­ké defi­no­vat co, ale dru­hé­mu dílu malin­ko chy­bí něco, co by člo­vě­ka plně vtáh­lo do děje a nuti­lo číst bez ohle­du na čas a stav oko­lí.

I přes­to jsou Tři muži na toul­kách titu­lem, kte­rý pro­jas­ní pošmour­né lis­to­pa­do­vé dny a neměl by chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce milov­ní­ka suché­ho kniž­ní­ho humo­ru. I po letech nepře­stá­vá pře­kva­po­vat, jak jsou někte­ré auto­rem popi­so­va­né situ­a­ce aktu­ál­ní a doká­žu si před­sta­vit, že se zít­ra mohou stát něko­mu z nás, kdo se roz­hod­ne vydat na ces­ty.

Poklona pat­ří beze­spo­ru pře­kla­da­te­li Miroslavu Mackovi, na kte­ré se vět­ši­nou zapo­mí­ná, ale kdo někdy četl ori­gi­nál a poku­sil se jen v duchu o pře­klad do rod­né­ho jazy­ka, pocho­pí, že je k tomu beze­spo­ru potře­ba nema­lé lite­rár­ní nadá­ní, což se týká zejmé­na tex­tů star­ší­ho data jako je ten­to.


  • Název kni­hy:     Tři muži na toul­kách
  • Autor:                  Jerome K. Jerome (pře­klad Miroslav Macek)
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: x.y.z (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50201 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61578 KB. | 03.12.2022 - 19:40:38