Kritiky.cz > TV Recenze > Tři králové (TV seriál) 1998

Tři králové (TV seriál) 1998

TriKralove

Současná (respek­ti­ve polis­to­pa­do­vá) seri­á­lo­vé pro­duk­ce čes­ké, potaž­mo čes­ko­slo­ven­ské tele­vi­ze (tele­vi­zí) bývá čas­to a s obli­bou ter­čem vel­ké kri­ti­ky. Nakolik je ona kri­ti­ka opráv­ně­ná, nechť posou­dí někdo s odstu­pem času, nicmé­ně i tak se najde něko­lik seri­á­lů, kte­ré byly vesměs při­ja­ty klad­ně. Patrně nebu­de náho­dou, že vět­ši­na z nich se dějo­vě ode­hrá­vá v naší minu­los­ti. Mám teď na mys­li napří­klad popu­lár­ní Četnické humo­res­ky a tře­ba i Tři krá­le.

Seriál Tři krá­lo­vé reži­sé­ra Karla Kachyni je nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, byť před kaž­dým dílem neo­po­me­ne dodat, že ačko­liv oso­by a jejich činy jsou sku­teč­né, tak někte­ré zále­ži­tos­ti pod­leh­ly fil­mo­vé ima­gi­na­ci. Ano, i já jsem v seri­á­lu obje­vil něko­lik his­to­ric­kých nepřes­nos­tí (a jsem pře­svěd­čen, že his­to­rik by jich našel mno­ho­ná­sob­ně více), nicmé­ně nic z toho nepo­va­žu­ji za něja­ké výraz­né zpro­ne­vě­ře­ní se sku­teč­né­mu pro­tek­to­rát­ní­mu odbo­ji. Trochu bych to při­rov­nal k legen­dár­ní­mu Atentátu reži­sé­ra Sequense, kte­rý si také leda­cos upra­vil (např. výzbroj para­šu­tis­tů při závě­reč­ném zou­fa­lém odpo­ru v kryp­tě), ale základ­ní smy­sl, posel­ství je zacho­vá­no.

Divák tak může sle­do­vat pozo­ru­hod­né osu­dy neo­fi­ci­ál­ních „krá­lů“ čes­ké­ho odbo­je, jejich poku­sy navá­zat kon­takt s Londýnem, sabo­tá­že, apod. První tři díly se nesou v tako­vém roz­to­mi­lém, lehce sen­ti­men­tál­ním roz­po­lo­že­ní tele­viz­ní tvor­by, nicmé­ně s kaž­dou dal­ší čás­tí (seri­ál jich má sedm) je děj a cel­ko­vá atmo­sfé­ra vžy o něco tem­něj­ší (scé­ny, kdy Javorský - Morávek vyha­zu­je nepo­u­ži­tel­né klí­če do kaná­lů, nema­jí chy­bů) a bez­vý­chod­něj­ší. Spolehliví lidé mizí v nacis­tic­kých věze­ních a zrád­ce se může skrý­vat v kaž­dém z nás.

Na seri­á­lu se mi krom toho, že zpra­co­vá­vá vel­mi zají­ma­vé (a trou­fám si říci, že z medi­ál­ní­ho hle­dis­ka dosud nedo­ce­ně­né) téma, líbi­ly i herec­ké výko­ny, zejmé­na pak Vladimíra Javorského, v roli štáb­ní­ho kapi­tá­na Morávka, u kte­ré­ho se doce­la sluš­ně poved­lo tre­fit i fyzic­kou podo­bu (dole sku­teč­ný Morávek, na sním­ku výše Morávek Javorského).

Navzdory své­mu rela­tiv­ně níz­ké­mu roz­počtu a urči­té fil­mař­ské fabu­la­ci (což se vzta­hu­je zejmé­na na udá­los­ti oko­lo tajem­né­ho agen­ta A-54, kte­ré­ho si zde zahrál Josef Carda) se pod­le mého názo­ru jed­ná o tele­viz­ní počin, kte­rý by si neměl nechat ujít nikdo, kdo se zají­má o pro­tek­to­rát­ní obdo­bí, už jen z toho důvo­du, že dob­rých fil­mo­vých (seri­á­lo­vých) děl z této doby zase až tolik není. Jistě, lec­ko­ho může dost iri­to­vat něm­či­na, kte­rá tam lehce násil­ně zní z úst čes­kých her­ců (vyšet­řo­va­te­lů gesta­pa, hra­jí je napří­klad V. Vydra, Jaromír Dulava, apod.), ale to jsou jen tako­vé muš­ky na krá­se...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu10. prosince 2014 Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede televize ČT 1  v pondělí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvorbě […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis. 19. září 2012 V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis. Alice Nellis k tuto komedii realizuje podle vlastního scénáře a v hlavních rolích uvidíme Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga a Vojtu Dyka. V ženských […]
  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […]