Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%

Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%

2474991 tri barvy1

Barevná tri­ko­lo­ra na fran­couz­ské vlaj­ce inspi­ro­va­la pol­ské­ho reži­sé­ra Krzysztofa Kieslowskiho k pojme­no­vá­ní své fil­mo­vé trilogie- Modrá (1993), Bílá (1994)  a Červená (1994). Snímky spo­lu zdán­li­vě nijak nesou­vi­sí, ale­spoň co se týče děje, něko­lik důle­ži­tých pilí­řů tro­jdíl­nou ságu ale spo­ju­je. Patří mezi ně hlav­ně poma­lá, nená­sil­ná ply­nu­lost jed­not­li­vých pří­bě­hů, kte­ré dáva­jí divá­ko­vi dosta­teč­ný pro­stor k zamyš­le­ní a pocho­pe­ní nej­ni­ter­něj­ších pohnu­tek ústřed­ních postav, roze­brá­ní neko­neč­né šká­ly emo­cí, bra­vur­ně ztvár­ně­né vše­mi vybra­ný­mi her­ci a pře­de­vším sílu udě­lat z oso­by, kte­rá je sle­du­je - i kdy­by jen na moment - lep­ší­ho člo­vě­ka.

Trilogie začí­ná fil­mem Modrá“ (Trois cou­le­u­rs: Bleu), kde hlav­ní hrdin­ku ztvár­ni­la pře­krás­ná Juliette Binoche, jejíž zasně­ný pohled raně­né laně vám pro­nik­ne rov­nou do srd­ce, je ze všech tří nej­ví­ce poci­to­vým fil­mem. Méně slov, více hry s emo­ce­mi a barva­mi, pře­krás­ná hud­ba, zalé­za­jí­cí pod kůži - kla­vír, flét­na, zpěv. I zde, ale ješ­tě o tro­chu víc, než v násle­du­jí­cí „Bílé“ je hlav­ním odka­zem odpuš­tě­ní.
Hlavní hrdin­ka Julie při­chá­zí při auto­ne­ho­dě o dvě nej­ví­ce milo­va­né bytos­ti - man­že­la a dce­ru. Stahuje se do ústra­ní, odmí­ta­jíc jakou­ko­li pomoc či pod­po­ru její­ho a man­že­lo­va spo­leč­né­ho zná­mé­ho, kte­rý je do ní již dlou­ho zami­lo­ván. Co vlast­ně přes­ně vypo­ví­dá o lid­ském cha­rak­te­ru? Musí být pro­sti­tut­ka záko­ni­tě špat­ným člo­vě­kem, když ji její povo­lá­ní baví? A jaký je ten nej­spra­ved­li­věj­ší způ­sob, jak se zacho­vat k uta­jo­va­né milen­ce, kte­rá čeká se zemře­lým, milo­va­ným mužem dítě? Nenávist, zlo­ba, zou­fal­ství ane­bo pře­se všech­nu bolest...odpuštění?

O rok poz­dě­ji nato­če­ná „Bílá“ (Trzy kolo­ry: Bialy), svou zvo­le­nou bar­vou přes­ně odpo­ví­dá natu­re­lu sním­ku. Vypráví o lás­ce, prů­zrač­ně čis­té, oproš­tě­né od jaké­ko­li sobec­kos­ti, kte­rá neze­sláb­ne, ani když je zesměš­ňo­vá­na, poní­že­na a zašla­pá­na do bah­na. Když vám tohle všech­no bude pro­vá­dět milo­va­ná bytost, dove­de­te jí i přes­to odpus­tit a beze zbyt­ku milo­vat dál? Nebo pře­vlád­ne při­ro­ze­ná lid­ská tou­ha po pomstě?
Výtečný pol­ský kadeř­ník Karel (Zbigniew Zamachowski), žijí­cí s man­žel­kou v Paříži, při­chá­zí roz­vo­dem s ní o všech­no. O stře­chu nad hla­vou, kadeř­nic­ký salón, do kte­ré­ho inves­to­val veš­ke­ré pení­ze. Vypočítavá Dominique (Julie Delpy), jej zane­chá před soud­ní budo­vou s jedi­ným kufrem. Karel se za pomo­ci pří­te­le, kte­ré­ho pozná­vá v paříž­ském met­ru, navra­cí zpět do rod­né vlas­ti, kde se jeho prvot­ním cílem stá­vá co nejdří­ve zbo­hat­nout a býva­lé ženě se pomstít. Otázkou ale je, jak? No pře­ce dal­ší lás­kou...

Závěrečný díl „Červená“ (Trois cou­le­u­rs: Rouge) zase nej­víc pitvá a roze­bí­rá lid­ské cho­vá­ní. Taky ne nadar­mo je jed­nou ze dvou hlav­ních postav stár­nou­cí soud­ce (Jean-Louis Trintignant). Jeho pro­ti­kla­dem je mla­dič­ká model­ka (Irène Jacob). Životem zkla­ma­ný a zatrpk­lý soud­ce, zpr­vu odpor­ný odpo­slou­chá­vá­ním svých sou­se­dů, je k mla­dé dív­ce, kte­rou pozná poté, co mu sra­zí zaběhlé­ho psa, postu­pem času při­pou­tá­ván víc a víc... Jak se sbli­žu­jí, pro­mí­tá nám kame­ra za vrás­či­tou tvá­ří smut­ný pří­běh mla­dé­ho muže, kte­rý ve svém živo­tě milo­val jen jed­nu jedi­nou ženu. A ta ho zra­di­la... Za svou život­ní náplň si pro­to zvo­lí špe­ho­vá­ní lidí a jako ve svém dří­věj­ším povo­lá­ní sou­ze­ní jejich jed­ná­ní. Zachráníte pře­je­té­ho psa kvů­li jemu samot­né­mu, nebo pro­to, aby vám nestra­šil obrá­zek zakr­vá­ce­né­ho zví­ře­te v hla­vě a nehry­za­lo vás svě­do­mí? Milujete něko­ho, nebo si jen mys­lí­te, že ho milu­je­te? Je v tom roz­díl, nebo není? Úžasné je podo­ben­ství, kte­rým film téměř začí­ná a záro­veň kon­čí - na počát­ku hra­ný strach v očích model­ky, kte­rá pózu­je s mokrý­mi vla­sy foto­gra­fo­vi, nahra­dí na kon­ci strach sku­teč­ný, když při ces­tě lodí za žár­li­vým a vydě­rač­ským pří­te­lem málem při­jde o život...

Všechny tři sním­ky jsou oprav­do­vý­mi fil­mo­vý­mi kle­no­ty a v dneš­ním uspě­cha­ném svě­tě, kde se kaž­dý honí jen za mamo­nem a kde jsou deno­den­ně potla­čo­vá­ny základ­ní lid­ské hod­no­ty, při­nu­tí člo­vě­ka zasta­vit se, vdech­nout jejich nád­her­né posel­ství a dovo­lit jim pohla­dit jej po duši.

  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […] Posted in Filmové recenze
  • Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste...9. října 2020 Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste... Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste si hru chtěli vyzkoušet ještě před vydáním, studio Team17 (Worms, Worms 2, Worms Armageddon) láká na otevřenou betu, která bude […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Steven Spielberg 7018. prosince 2016 Steven Spielberg 70 Jak je zřejmé z nadpisu, životní jubileum dnes slaví jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, Steven Spielberg.Foto: AFIMálokterý režisér se může pochlubit tolika nominacemi na prestižní […] Posted in Kritický Klub
  • Studio Warner Bros. bude požadovat od kinařů 63% tržeb z...19. srpna 2020 Studio Warner Bros. bude požadovat od kinařů 63% tržeb z... Studio Warner Bros. bude požadovat od kinařů 63% tržeb z promítání snímku Tenet po celou dobu promítání. Podmínkou pro promítání filmu také je, že multiplexy s více jak 8 sály budou muset […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) by byl rád, kdyby se po...6. října 2020 Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) by byl rád, kdyby se po... Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) by byl rád, kdyby se po premiéře Sherlock Holmes 3 pokračovalo nadále ve formě spin-off filmů, které by se točily právě kolem postav z třetího filmu a […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?10. září 2007 Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo? Paroubek je „sympaťák“, Topolánek zase symbolem spořádaného rodinného života a tráva… ta je zelená jako americká měna. Jsou věci, které jsou neochvějně dané. Stejně jako okolnosti, při […] Posted in Filmové recenze
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […] Posted in Zajímavosti
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04790 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53304 KB. | 23.04.2021 - 02:12:02
X