Kritiky.cz > Filmové recenze > Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)

Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)

Třetí barva fran­couz­ské vlaj­ky vyja­dřu­je bra­tr­ství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho tri­lo­gie Tři bar­vy je však s tím­to téma­tem spo­jen jen vel­mi vol­ně. Podstatu bra­tr­ství se mu však přes­to poda­ři­lo vystih­nout, i když občas jen s obtíž­nou pocho­pi­tel­nos­tí a nepa­tr­ný­mi názna­ky.Je večer a Valentine Dussautová (Iréne Jacobová) se vra­cí autem domů z prá­ce. Cestou nešťast­nou náho­dou pora­zí psa a vez­me ho k vete­ri­ná­ři. Nechá jej ošet­řit a poté zví­ře odve­ze na adre­su uve­de­nou na oboj­ku. Jeho maji­te­lem je vel­mi podi­vín­ský sta­rý soud­ce, kte­rý vše­chen svůj vol­ný čas trá­ví odpo­slou­chá­vá­ním tele­fo­nic­kých hovo­rů svých sou­se­dů. Cynicky a vět­ši­nou se sto­pro­cent­ní přes­nos­tí před­po­ví­dá jejich osu­dy, osob­ní i rodin­né udá­los­ti apod. Člověk, kte­rý se ze začát­ku cho­val odpu­di­vě se při dal­ších setká­ních s tou­to ženou postup­ně mění a vychá­zí ze své­ho uza­vře­né­ho svě­ta.

Kdybych chtěl být na tom­to mís­tě zjed­no­du­šu­jí­cí, napíšu že Červená je prav­dě­po­dob­ně z celé tri­lo­gie nej­lep­ší, nebo ale­spoň nej­ví­ce pří­stup­ná řado­vé­mu divá­ko­vi. Protože to, ale udě­lat nechci je potře­ba tro­chu roz­vést to o čem film vyprá­ví a hlav­ně jaký­mi pro­střed­ky. Celý pra­cu­je hlav­ně s prav­dě­po­dob­nos­tí a náho­dou, kte­rá vedou jed­na k dru­hé spo­ju­jí růz­né lidi a to pak ovliv­ňu­je jejich cho­vá­ní. Kdyby hlav­ní hrdin­ka např. v úvo­du nepře­je­la toho psa, celý ten­to pří­běh by neby­lo mož­né vyprá­vět. Jak už jsem říkal posta­vy se v prů­bě­hu vyprá­vě­ní vyví­je­jí, ale opět je to ztvár­ně­no spíš pomo­cí růz­ných emo­cí, než pomo­cí dia­lo­gů. Kamera sní­má mís­ta a oka­mži­ky, kte­ré čas­to nedá­va­jí moc smy­sl vzhle­dem k pro­bí­ha­jí­cí­mu ději, ale jejich důle­ži­tost vyjde naje­vo poz­dě­ji. Závěr Červené pak spo­ju­je drob­né naráž­ky všech tří fil­mů - Modré (1993), Bílé (1994) a Červené- kde se dojem­ně pro­ple­tou a uza­vřou osu­dy pro­ta­go­nis­tů všech tří fil­mů. Jedno rýpnu­tí si však neod­pus­tím. Konec může při­pa­dat dojem­ný jak komu, mož­ná se dá tvr­dit, že to na celou tri­lo­gii vrhá nové svět­lo, mož­ná… Mě však konec při­pa­dal jako doce­la jed­no­du­chý (netvr­dím, že špat­ný) trik jak ukon­čit a uzavřít tri­lo­gii. Ale to je samo­zřej­mě indi­vi­du­ál­ní a kaž­dý to může vní­mat jinak.

I Červená byla nomi­no­vá­na na řadu cen, na Oscara pro kame­ra­ma­na Piotra Sobocinského, za režii Krzysztofa Kiéslowského a za scé­nář Krzysztofa Kiéslowského a Krzysztofa Piesiewicze.

Získala Zlatou pal­mu na MFF v Cannes pro Krzysztofa Kiéslowského.

Hodnocení:  80%

  • Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)20. července 2008 Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc) Druhý film z trilogie Krzysztofa Kiéslowského, který navozuje asociace barvami francouzské vlajky a revolučním heslem Volnost, rovnost, bratrství. Tento film je hlavně satirou na dobové […] Posted in Filmové recenze
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […] Posted in Filmové recenze
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […] Posted in Filmové recenze
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Jak býti dobrou ženou18. července 2020 Jak býti dobrou ženou Paulette je žena v nejlepších letech, která žije se svým manželem Robertem v malém městečku ve Francii. Společně provozují soukromou školu pro dospívající dívky, lidově řečeno rodinnou […] Posted in Filmové recenze
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […] Posted in Filmové recenze
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...