Kritiky.cz > Filmové recenze > Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)

Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)


Druhý film z tri­lo­gie Krzysztofa Kiéslowského, kte­rý navo­zu­je aso­ci­a­ce barva­mi fran­couz­ské vlaj­ky a revo­luč­ním hes­lem Volnost, rov­nost, bra­tr­ství. Tento film je hlav­ně sati­rou na dobo­vé pomě­ry v Polsku, ale uka­zu­je i slo­ži­tost komu­ni­ka­ce mezi lid­mi a vypo­ví­dá o sta­vu dneš­ní spo­leč­nos­ti.Hlavním hrdi­nou je Polák Karel Karel, kte­rý se v úvo­du fil­mu oci­tá u roz­vo­do­vé­ho sou­du v Paříži. Jeho fran­couz­ská man­žel­ka Dominique chce roz­vod hlav­ně pro Karlovu neschop­nost plnit man­žel­ské povin­nos­ti. Soud její argu­men­ty uzná a roz­ve­de je. V ten­to moment při­chá­zí Karel o vše na čem mu zále­že­lo: o svou lás­ku i o svůj kadeř­nic­ký salón. Je na dně. Snaží se situ­a­ci urov­nat a vnik­ne své býva­lé ženě do bytu a dou­fá, že dojde ješ­tě k něja­ké domluvě. Takhle to pře­ce nemů­že skon­čit. Manželka si však část své­ho bytu zapá­lí a logic­ky to chce svést na něj. V tuto chví­li mu už nezbý­vá nic jiné­ho než se vzdát. Karel se oci­tá bez peněz, dokla­dů, je hle­da­ný poli­cií za žhář­ství a zou­fa­le hle­dá způ­sob jak se vrá­tit zpět do Polska. Snaha vydě­lat si ale­spoň něja­ké pení­ze pro něho zna­me­ná, že hra­je na hře­ben v pod­cho­du met­ra. Tady se sezná­mí se svým kra­ja­nem Mikolajem, kte­rý mu nabíd­ne prá­ci nájem­né­ho zabi­já­ka. S jeho pomo­cí se Karel nako­nec dosta­ne do Polska ukry­tý ve vel­kém kuf­ru. Jeho plán je jas­ný. Co nej­rych­le­ji zbo­hat­nout, při­lá­kat Dominique z Paříže do Varšavy a koneč­ně se jí pomstít.

Předcházející popis děje je zřej­mě nejdel­ší ze všech tří fil­mů. Učinil jsem tak hlav­ně pro­to, že z jeho sle­do­vá­ní bych to asi tak­to přes­ně nepo­cho­pil. Vysvětlím. Ve fil­mu se vysky­tu­je něko­lik scén, kdy mi neby­lo zce­la jas­né jak kdo došel k něja­ké­mu roz­hod­nu­tí, nebo co před­chá­ze­lo jiné scé­ně, kte­rá na ni pak nava­zu­je. Do polo­vi­ny fil­mu je to jas­né. Karel je zou­fa­lý, poda­ří se mu dostat do Polska atd. (viz. úvod) Jakmile se, ale ocit­ne v Polsku a chce rea­li­zo­vat svůj plán je to hor­ší. Karel dostá­vá něja­kou zakáz­ku na vraž­du. Na špi­na­vém tržiš­ti či co, si vyslech­ne instruk­ce a ode­jde. O pár minut poz­dě­ji (neví­me jest­li něko­ho zabil, natož jest­li za to zís­kal pení­ze) už je z něj sluš­ně upra­ve­ný muž v oble­ku, kte­rý si v něja­kém domě, číta­jí­cím něko­lik prázd­ných míst­nos­tí, domlou­vá to jak si zde zaří­dí kan­ce­lá­ře, kde bude fax apod. Nebo jedi­ný člo­věk, kte­ré­ho má Karel zabít a my vidí­me o koho jde, je nako­nec Mikolaj, kte­rý mu v úvo­du dal tu zbraň a nabí­dl mu prá­ci zabi­já­ka. Snad jste pocho­pi­li co jsem chtěl vysvět­lit. Jako by pros­tě někam zmi­ze­lo vždy pár vte­řin, mezi dvě­ma scé­na­mi násled­kem čehož mi někdy návaz­nost neby­la zce­la jas­ná. Ale patr­ně to sou­vi­sí s tím, že Krzysztof Kiéslowski nebyl doslov­ný reži­sér a nechá­vá na divá­cích jed­not­li­vé drob­nos­ti si domys­let.

Ve všech ostat­ních slož­kách pla­tí to co jsem psal před­tím tj. herec­ké výko­ny, režie, kame­ra, vše opět spolehlivé.I přes­to, že Bílou pova­žu­ji z tri­lo­gie za nej­slab­ší, nejed­ná se zase o tak vel­ký roz­díl abych nemohl říct násle­du­jí­cí. Celá tri­lo­gie je co se týče kva­li­ty jed­not­li­vých dílů a mého hod­no­ce­ní ve stej­ném duchu a bez výky­vů. Ještě se slu­ší při­po­me­nout ale­spoň obsa­ze­ní hlav­ních rolí. Karla hra­je nám prak­tic­ky nezná­mý Zbigniew Zamachowski (Ohněm a mečem) jeho man­žel­ku ztvár­ni­la, již zná­měj­ší Julie Delpyová (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem.)

Závěrem tra­dič­ně ceny. Bílá byla v roce 1994 oce­ně­na napří­klad Stříbrným med­vě­dem na MFF v Berlíně.

Hodnocení:  80%


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […]
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […]
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […]
  • Tři barvy: Modrá (Trois Couleurs: Bleu)17. července 2008 Tři barvy: Modrá (Trois Couleurs: Bleu) Modrá, první film Krzysztofa Kieślowského z trilogie Tři barvy, je inspirován významem první barvy francouzské vlajky (volnost).Julie (Juliette Binocheová) ztratí při tragické autonehodě […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]