Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů

Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů

DSC006571
DSC006571

V nedě­li 19.ledna se od 15 hod se ve vel­kém sále pro­mí­ta­la sek­ce Polish Shorts. Do této sek­ce byly zařa­ze­ny nej­hra­něj­ší a nej­o­ce­ňo­va­něj­ší pol­ské fil­my, kte­ré vybra­la Krakovská fil­mo­vá nada­ce. Filmy byly pro­mí­tá­ny na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech (Locarno, Cannes, Clermont-Ferrand, Karlovy Vary, aj.). Od 17 hod se pak pro­mí­ta­la ve vel­kém sále dal­ší sek­ce, Labo - expe­ri­ment a nové smě­ry.

Snímek Za sklem je o mla­dí­ko­vi, kte­rý při­je­de na pohřeb své tety. Pro ostat­ní zúčast­ně­né je ale cizím ele­men­tem, kte­rý naru­šu­je jejich komu­ni­tu, a tak tu není vítán. Nešťastnou náho­dou mu také uje­de zpá­teč­ní auto­bus, a tak je mla­dík nucen strá­vit noc v bytě tety.

Film Portrét z pamě­ti je o chlap­ci Markovi, dosta­ne video­ka­me­ru a roz­hod­ne se nato­čit doku­ment o své babič­ce. Její vyprá­vě­ní je zají­ma­vé, ale postup­ně se její pří­běhy mění pod­le toho, na co si vzpo­me­ne.

Ve sním­ku Dušičky sla­ví Lena osm­nác­té naro­ze­ni­ny. Jsou také Dušičky, kdy je potře­ba zajít na hřbi­tov za mat­kou. Lena pře­mýš­lí o svém živo­tě a tak se vydá­vá za svým otcem.

Film Echo uka­zu­je rekon­struk­ci vraž­dy dív­ky, kte­rou vyšet­řu­je poli­cie a ze kte­ré jsou pode­zře­lí dva mla­dí­ci. Znovu tak pro­ží­va­jí svůj čin a dochá­zí jim, co pro­ved­li. Jejich svě­do­mí je pak stá­le více tíží.

Snímek Příběh z chla­dír­ny se ode­hrá­vá v super­mar­ke­tu, kde pra­cu­je mla­dý muž a žena. Jejich život je mono­tón­ní a prá­ce ubí­je­jí­cí, tak­že jsou svým šéfem ozna­če­ni za nej­hor­ší zaměst­nan­ce pod­ni­ku. Zároveň je nutí najít si život­ní cíl a to je pro oba záchra­na. Hledáním cíle se totiž sblí­ží a už nejsou ti „nej­hor­ší“.

V této sek­ci mě zau­jal film Echo svou rea­lis­tič­nos­tí, Portrét z pamě­ti son­dou do živo­ta se stár­nou­cí oso­bou a Příběh z chla­dír­ny nadě­jí v lep­ší budouc­nost.

Ve fil­mu Tokyo Giants se ocit­ne­me v Tokiu. V pře­pl­ně­ných uli­cích měs­ta se pohy­bu­jí lidé, kte­ří tele­fo­nu­jí. Slyšíme jejich hovo­ry i plá­no­va­nou vraž­du a sta­ros­ti rodi­če o dítě. V davu je ale nemož­né roze­znat, kdo s kým tele­fo­nu­je, tak­že se ze vše­ho stá­vá tele­fo­nic­ký thriller.

Snímek Osamělé kos­ti je ani­mo­va­ný film, kte­rý dosta­ne člo­vě­ka do snů a halu­ci­no­gen­ních vidin.

Ve sním­ku Tísňová volá­ní sly­ší­me tele­fo­nic­ké hovo­ry, kte­ré se ode­hrá­va­jí mezi záchran­nou služ­bou a kli­en­tem. Stáváme se tak nepřímý­mi účast­ní­ky situ­a­cí - poro­du dítě­te, havá­rie aut, poto­pe­ní lodi, apod.

Ve Stručné bio­gra­fii Johna Baldessariho se během šes­ti minut dozví­me to nej­za­jí­ma­věj­ší o Johnu Baldessarim, uměl­ci a kmo­t­ru kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní.

Film Solipsista před­ve­de bytos­ti z jiné­ho svě­ta, kte­ré se navzá­jem pro­lí­na­jí a spo­ju­jí, aby vznik­la dal­ší, tajem­ná, bytost.

Ve sním­ku Smrt hmy­zu se podí­vá­me na taneč­ní kre­a­ce motý­la a dal­ší­ho hmy­zu, kte­ré se pohy­bu­jí ve vzdu­chu až do jejich smut­né­ho kon­ce.

Snímek Pořád mě to tíží si může­me díky taneč­ním kre­a­cím ženy domýš­let, jak se cítí oso­ba, když je oble­če­na nebo při­chy­ce­na na lana.

Film Furtiva Lagrima uka­zu­je pří­běh ryby od chy­ce­ní v moři až po její zkon­zu­mo­vá­ní za dopro­vo­du zpě­vu Enrica Carusa.

Hlavní cena fes­ti­va­lu byla udě­le­na sním­ku Mass of Man reži­sé­ra Gabriela Gaucheta, zvlášt­ní uzná­ní zís­ka­ly fil­my Mystérium reži­sé­ra Chemy Garcíy Ibarry a sní­mek Ještěrky reži­sé­ra Vincenta Marietta. Cenu divá­ků si odne­sl sní­mek Julian reži­sé­ra Matthewa Moora.

V poro­tě letos zased­li pro­du­cent­ka Pavla Kubečková, umě­lec­ký ředi­tel Festivalu írán­ských fil­mů Kaveh Daneshmand a zástup­ky­ně Krakovské fil­mo­vé nada­ce Zofia Ścisłowská.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13060 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55924 KB. | 24.05.2022 - 01:53:06