Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“

Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“

treti na rade

U jeze­ra v měs­teč­ku Liberty Lake je nale­ze­no tělo mla­dé ženy. Způsob zabi­tí odpo­ví­dá něko­li­ka před­cho­zím vraž­dám, kte­ré se sta­ly před tře­mi lety na jiném mís­tě. Policie má pode­zře­ní, že jde o tzv. Trojkového vra­ha. V tom pří­pa­dě to ale nebu­de jeho posled­ní oběť. Případ je při­dě­len nově vznik­lé­mu oddě­le­ní FBI – mobil­ní kan­ce­lá­ři pro vyšet­řo­vá­ní pří­pa­dů na odleh­lých mís­tech, kte­rý vede mla­dý Mathias Costa. Jeho pri­o­ri­tou je, aby k dal­ším vraž­dám nedo­šlo.

Rychle se sezna­mu­je s pře­de­šlý­mi pří­pa­dy a vytvá­ří svůj tým. Ke spo­lu­prá­ci se sna­ží při­mět i svou kama­rád­ku a vel­mi dobrou psy­chi­atrič­ku Catherine, kte­rá má dar dostat se vra­ho­vi do hla­vy. Dokážou při­jít na jeho motiv včas, než zemřou dal­ší lidé? Vraždy mají urči­té sché­ma, tudíž jako dal­ší má zemřít někdo ze škol­ství a jako posled­ní poli­cis­ta. Proč si vybí­rá lidi z urči­tých pro­fe­sí, sou­vi­sí to spo­lu? Příliš mno­ho otá­zek a tak málo na času na vyře­še­ní, než zemře dal­ší člo­věk.

Kniha nejen že sle­du­je lin­ku vyšet­řo­vá­ní, ale sem tam je pro­lo­že­no náhle­dem do mys­li vra­ha. Zároveň se čte­nář dozví­dá i více o posta­vě Mathiase, ale také tajem­né poli­cist­ky Kary, kte­rá je u jeze­ra na nuce­né dovo­le­né a mrt­vé tělo zrov­na najde. Začíná pomá­hat s vyšet­řo­vá­ním a mezi ní a Mattem to jis­kří.

Děj začí­ná hod­ně pozvol­na, dá se říct, že se ze začát­ku dost vle­če, ale pokud čte­nář vytr­vá, urči­tě nepro­hlou­pí. Postupem času začí­ná být děj čím dál zají­ma­věj­ší, čte­nář si začí­ná sklá­dat stříp­ky o vra­ho­vi, kdo jím může být a proč asi tak vraž­dí. Ke kon­ci kni­hy je těž­ké se odtrh­nout, motiv je již znám i kdo je vrah a člo­věk jen čeká, zda posled­ní oběť zachrá­ní a vra­ha chy­tí včas či niko­li. Je z toho napí­na­vá honič­ka.

Na své si při­jde ten, kdo má rád detai­ly, hod­ně infor­ma­cí, chce pocho­pit motiv vra­ha a neva­dí mu, že děj je poně­kud zdlou­ha­věj­ší. K tomu vše­mu sle­du­je i lin­ku vzta­hu mezi Mattem a Karou a dozví­dá se i více o jejich živo­tech. Přesto ale posta­vy nejsou nějak extra vykres­le­ny do hloub­ky.

Ač by děj mohl být o troš­ku sviž­něj­ší a někte­ré detai­ly ohled­ně prá­ce FBI by moh­ly být vypuš­tě­ny, i přes­to jde o vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­nou detek­tiv­ku s napí­na­vém pří­bě­hem, kte­rá čte­ná­ře potě­ší. Líbilo se mi mož­nost nahléd­nout do hla­vy vra­ha a pocho­pit motiv jeho vraž­dě­ní a jak nás naši rodi­če i to, co se nám děje, v živo­tě hod­ně ovliv­ní. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji.


Autor: Allison Brennanová

Nakladatelství: Metafora

Počet stran: 464

Žánr: detek­tiv­ka, thriller

Hodnocení: 87 %

  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92636 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53394 KB. | 27.09.2021 - 05:02:09