Kritiky.cz > Pro muže > Trénink Westside Barbell

Trénink Westside Barbell

Posilovani

Trénink Westside Barbell vymys­le­li v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí v ame­ric­ké Kalifornii. U vzni­ku toho­to tré­nin­ku stál Louie Simmons, kte­rý se nechal inspi­ro­vat silo­vý­mi tré­nin­ky panů Georgie Frenna a Billa Westa. Louie Simmons zkom­bi­no­val jejich efek­tiv­ní tré­nin­ky se svý­mi a tak vzni­kl tré­nink pod názvem Westside Barbell.

Jak trénink Westside Barbell vypadá?

Hlavní prin­cip tré­nin­ku Westside Barbell je jeho roz­čle­ně­ní. Trénink se dělí na maxi­mál­ní zatí­že­ní, dyna­mic­ké zatí­že­ní a opě­tov­né zatí­že­ní.

Série maxi­mál­ní­ho zatí­že­ní je urče­na pře­de­vším k nárůstu síly. Tato série by se měla pro­vá­dět cel­kem tři­krát. Poté při­chá­zí série dyna­mic­ké­ho zatí­že­ní. Je to série, kte­rá by měla být pro­vá­dě­ny s maxi­mál­ní mož­nou silou půso­bí­cí na čin­ku. Nakonec pak násle­du­je série opě­tov­né­ho zatí­že­ní, kte­ré jsou vyme­ze­ny k vybu­do­vá­ní veli­kos­ti síly sva­lů na pří­dav­ných cvi­cích, kte­ré se sho­du­jí s kul­tu­ris­tic­ký­mi cvi­ky. V této sérii jsou zde kupří­kla­du cvi­ky na tri­cepsy nebo cvi­ky na upev­ně­ní pomoc­ných par­tií v základ­ních cvi­cích.

Co je jádrem Westside Barbell tréninku?

Westside Barbell tré­nink je v pod­sta­tě tré­nin­ko­vá meto­da, kte­rá kal­ku­lu­je se čtyř­mi dny na tré­nink. Z toho dva dny jsou vyčle­ně­ny na hor­ní par­tie těla, zatím­co zby­lé dva dny jsou zamě­ře­ny na dře­py a na mrt­vý tah. Jeden den tré­nin­ku je zamě­řen na maxi­mál­ní zatí­že­ní a dru­hý den je pak věno­ván tré­nin­ku na dyna­mic­ké zatí­že­ní. Pro vylep­še­ní kon­di­ce byly začle­ně­ny do tré­nin­ku tak­též cvi­ky jako tahá­ní těž­kých aut či saní. Westside Barbell pou­ží­vá také ke své­mu tré­nin­ku vel­ké čin­ky, jed­no­ruč­ní čin­ky, řetě­zy, klad­ky a elas­tic­ké popru­hy.

Trénink Westside Barbell je určen pře­de­vším pro střed­ně pokro­či­lé a pokro­či­lé kul­tu­ris­ty. Nejdůležitějším cílem tré­nin­ku je zvý­še­ní síly. Tréninkový plán by se měl dodr­žo­vat po dobu osmi týd­nů.


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

  • Posilování dolních zádových svalů12. února 2020 Posilování dolních zádových svalů Při posilování důležitých částí těla nesmíme zapomínat ani na záda. U nich se zaměřujeme zejména na dva svaly: Horní část zad tvoří zejména trapézový sval a spodní část zad potom […]
  • Posilování lýtkových svalů4. března 2020 Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování […]
  • Posilování horních zádových svalů19. února 2020 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […]
  • Posilování stehenních svalů18. března 2020 Posilování stehenních svalů Na těchto stránkách vám popíšeme velmi jednoduché cviky na posilování stehenních svalů, které můžete každý den bez problémů několikrát zopakovat. Ke všem třem cvikům budete potřebovat […]
  • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […]
  • Posilování tricepsů25. března 2020 Posilování tricepsů Posilování přináší všeobecně dobrý pocit a to jak z toho, že jsme udělali něco pro své zdraví, tak i proto, že je určitá šance, že budeme vypadat zase o něco lépe. Pokud totiž […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...