Kritiky.cz > Recenze knih > Trauma-informovaný přístup v sociální práci

Trauma-informovaný přístup v sociální práci

062

Došlo ve vašem oko­lí k tragé­dii, neštěs­tí nebo pře­pa­de­ní? Osoby, jež nepří­jem­né situ­a­ce pro­dě­la­ly, čas­to pro­chá­ze­jí trau­ma­tem. Potřebují léčbu a oko­lí by k nim mělo zaujmout  spe­ci­fic­ký pří­stup, aby nedo­šlo k dal­ším neštěs­tím, k poško­ze­ní psy­chi­ky, moz­ku, či dokon­ce k sebe­vraž­dě.

Tato v České repub­li­ce uni­kát­ní pub­li­ka­ce vyšla z pera tří auto­rek, a to Bc. Olgy Klepáčkové, Zuzany Krejčí a Mgr. Martiny Černé, Ph.D., ve spo­lu­prá­ci s Katedrou soci­ál­ní prá­ce při Vysoké ško­le poly­tech­nic­ké v Jihlavě. Kromě jiných zdro­jů vychá­ze­ly z mno­ha ame­ric­kých psy­cho­lo­gic­kých a psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kých stu­dií v ang­lic­kém jazy­ce.

Jak autor­ky v Úvodu podo­tý­ka­jí, trau­ma se dotý­ká pří­mo i nepří­mo kaž­dé­ho z nás. Svět je plný zra­ně­ných, zlo­me­ných lidí, kte­ří se sna­ží vypo­řá­dat s násled­ky neštěs­tí.

Tento pří­stup se vyví­jel v zahra­ni­čí v posled­ních 30 letech. V sou­čas­nos­ti se uplat­ňu­je v širo­kém spek­tru slu­žeb od oblas­ti dušev­ní­ho zdra­ví a závis­los­ti na návy­ko­vých lát­kách, přes služ­by zamě­ře­né na péči o děti a rodi­nu, až po ško­ly a insti­tu­ce, jež se sou­stře­dí na prá­ci s pacha­te­li trest­ných činů. Spolupracuje se s psy­cho­lo­gy, psy­chi­at­ry i dal­ší­mi spe­ci­a­lis­ty. Trauma může začít už v dět­ství šika­nou či nási­lím v rodi­ně. Častými oběť­mi býva­jí ženy při domá­cím nási­lí, zná­sil­ně­ní či pře­pa­de­ní. Zvláštní for­mou trau­ma­tu je kolek­tiv­ní trau­ma, kte­ré ozna­ču­je řadu udá­los­tí, jež otře­sou poci­tem bez­pe­čí vět­ší­ho množ­ství lidí, mimo jiné pří­rod­ní kata­stro­fy, úto­ky na stu­den­ty škol, požá­ry nebo doprav­ní neho­dy.

Původní stu­die vzni­ka­ly v Americe po trau­ma­tech vete­rá­nů vrá­ti­vších se z Vietnamu. V Evropě byly trau­ma­tům vysta­ve­ni lidé, kte­ří pro­dě­la­li prv­ní a dru­hou svě­to­vou vál­ku.

Základními prin­ci­py pomo­ci je roz­po­zná­ní dopa­du tra­gic­ké udá­los­ti na vývoj jedin­ce, pomoc kli­en­to­vi k uzdra­ve­ní, jeho spo­lu­prá­ce, vytvo­ře­ní bez­peč­né­ho i respek­tu­jí­cí­ho pro­stře­dí, zdů­raz­ně­ní sil­ných strá­nek kli­en­ta, mini­ma­li­za­ce mož­né retrau­ma­ti­za­ce a pocho­pe­ní paci­en­ta v kon­tex­tu život­ních zku­še­nos­tí i kul­tur­ní­ho záze­mí.

Pozornost je věno­vá­na pří­kla­dům trauma-informovaného pří­stu­pu v sou­čas­né evrop­ské pra­xi na Slovensku, v Řecku, Velké Británii či Francii.

Publikace se věnu­je lidem s váž­ným dušev­ním one­moc­ně­ním, dospě­lým týra­ným v dět­ství, lidem bez domo­va, váž­ně nemoc­ným dětem i oso­bám ve výko­nu tres­tu.

Brožuru uza­ví­rá kapi­to­la Pohled a zku­še­nos­ti vybra­ných čes­kých a zahra­nič­ních odbor­ných pra­cov­ní­ků.

Autorky mapu­jí růz­né sku­pi­ny trau­ma­ti­zo­va­ných osob, avšak rov­něž navr­hu­jí postu­py, díky nimž se budou tito obča­né schop­ni začle­nit do živo­ta. Závěry stu­die je mož­né uplat­nit ve ško­le, v zaměst­ná­ní a mezi­lid­ských vzta­zích.

Cílem pří­ruč­ky je nabíd­nout stu­den­tům soci­ál­ní prá­ce a pří­buz­ných obo­rů, odbor­ným pra­cov­ní­kům či ostat­ním zájem­cům nový úhel pohle­du na kli­en­ty i jejich potře­by.

 

Název: Trauma-informovaný pří­stup v soci­ál­ní prá­ci

Autoři: Bc. Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Vydavatelství: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS

Formát: 150 × 200 mm

Počet stran: 131 stran

Datum vydá­ní:  2020

ISBN: 978-80-271-1950-9 (ePub)

ISBN: 978-80-271-1949-3 (pdf)

ISBN: 978-80-271-1049-0 (print)

Hodnocení: 95 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10809 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46746 KB. | 28.02.2021 - 02:27:37