Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit

Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit

nedostatek energie
nedostatek energie

S tím, jak jsme neu­stá­le v jed­nom kole, se čím dál více zají­má­me o to, jak zís­kat ener­gii. Přijít ale na správ­né řeše­ní nemu­sí být snad­né. Na tělo má vliv naše fyzic­ké zdra­ví, dušev­ní poho­da, ale i živo­to­sprá­va a věk. Jak s tím tedy pra­co­vat?

Kéž by bylo nabí­je­ní ener­gie tak snad­né, jako u mobil­ních tele­fo­nů, nebo note­boo­ků a table­tů. Na chví­li bychom se zapo­ji­li do elek­tric­ké sítě a za dvě hodi­ny bychom měli ener­gie na roz­dá­vá­ní. Takto to ale nefun­gu­je. Tělo je vel­mi kom­plex­ní sys­tém, kte­rý čas­to ovliv­ňu­jí na prv­ní pohled zce­la nesou­vi­se­jí­cí jevy. Vzorem nám může být spán­ko­vá depri­va­ce, kte­rá může vést k neho­dám, nebo k vět­ší náchyl­nos­ti k úra­zům. Protože nemá­me sílu poho­to­vě rea­go­vat a dbát na pří­tom­ný oka­mžik.

Jaké je ale správ­né řeše­ní, když na něja­ký klid­něj­ší režim nemá­me dost času? Případně, co když je náš nedo­sta­tek ener­gie způ­so­be­ný tím, že jsme tak pře­ta­že­ní, že nedo­ká­že­me vypnout?

Zkuste někte­rý z těch­to pří­rod­ních tipů, kte­rý vás nave­de správ­ným smě­rem.

jak ziskat vice energie
jak zis­kat vice ener­gie

3 tipy, jak dodat tělu energii

Jedním ze způ­sobů, jak zís­kat více ener­gie pro vaše tělo je, že si kaž­dou noc dopře­je­te dosta­tek kva­lit­ní­ho spán­ku, jehož dél­ka by se měla pohy­bo­vat v roz­me­zí 7-9 hodin. I když to může být na začát­ku těž­ké, uvě­dom­te si, že spá­nek je nej­dů­le­ži­těj­ším nástro­jem pro obno­vu a rege­ne­ra­ci. Bez něj nemů­že­me oče­ká­vat nor­mál­ní fun­go­vá­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu, bys­trou mysl ani štíhlou linii. (Je vše­o­bec­ně zná­mo, že nedo­sta­tek ener­gie vede k méně kon­t­ro­lo­va­né­mu pří­jmu nezdra­vých potra­vin, kte­ré se násled­ně pode­pi­su­jí na šíř­ce pasu.)

Jelikož víme, že ne kaž­dý spí (zvlášť ve stre­su) jako špa­lek, s usí­ná­ním a klid­ným spán­kem vám pomů­že vypnu­tí zvu­ků na tele­fo­nu, pou­ží­vá­ní špun­tů do uší, kva­lit­ních závě­sů a spa­cích masek. Dobrá je i aro­ma­te­ra­pie, kte­rá pro­vo­ní vaši lož­ni­ci vůní levan­du­le.

Pokud si mys­lí­te, že se na kva­lit­ní spá­nek cítí­te málo fyzic­ky una­ve­ní, začně­te se věno­vat spor­tu. Tím může být i kaž­do­den­ní pro­cház­ka, kte­rou stih­ne­te ces­tou do prá­ce a z prá­ce. Případně si pořiď­te psa, kte­rý vás vyže­ne ven něko­li­krát za den kvů­li ven­če­ní.

Klíčový je ale i pří­jem živin ze stra­vy. Tělo potře­bu­je ke své­mu nor­mál­ní­mu fun­go­vá­ní sacha­ri­dy, rozum­né množ­ství tuků a dal­ší živi­ny. (Vitamíny, mine­rá­ly, sto­po­vé prv­ky…) Bez nich pros­tě nepo­je­de, i kdy­bys­te chtě­li. Proto jez­te něko­li­krát den­ně a během ces­to­vá­ní si při­pra­vuj­te sva­či­ny.

kofein a energie
kofein a ener­gie

Vyhněte se kofeinu

Většina lidí by se pro oka­mži­tou pomoc obrá­ti­la na kofein, o kte­rém se ví, že má povzbu­zu­jí­cí účin­ky. Ale ne vždy a na všech­ny. (Jeho nad­by­tek pak může zhor­šit úzkost, ner­vo­zi­tu a nespa­vost.)

Mezi důvo­dy, proč na vás kofein nepů­so­bí, nebo vám způ­so­bu­je úna­vu, pat­ří:

  • Blokace recep­to­rů ade­no­si­nu v moz­ku
  • Tolerance kofei­nu
  • Zvýšená hla­di­na krev­ní­ho cuk­ru

Navíc, nástup kofei­nu v těle je sice rych­lý, ale podob­ně str­mě vypa­dá i jeho pokles. Takže je pro člo­vě­ka mno­hem lep­ší, když sahá po alter­na­ti­vách, kte­ré při­spí­va­jí k poma­lej­ší­mu, ale zato dlou­ho­do­běj­ší­mu uvol­ňo­vá­ní. Přemýšlet může­te napří­klad o zele­ném čaji, žen­še­nu nebo čaji matcha.

Co nám krade energii?

Největší vliv na hla­di­nu naší ener­gie má nedo­sta­tek spán­ku. Pokud je navíc dlou­ho­do­bý, při­chá­zí na scé­nu spán­ko­vá depri­va­ce, kte­rá může vést k řadě zdra­vot­ních, ale i spo­le­čen­ských pro­blé­mů.

Ve svém vlast­ním zájmu také omez­te:

  • Lenošení a nic­ne­dě­lá­ní
  • Příliš dlou­hý spá­nek (kupo­di­vu se jím tělo také hod­ně vyčer­pá)
  • Konzumaci nezdra­vých potra­vin boha­tých na tuky, cuk­ry a sůl
  • Drastické die­ty, kte­ré bru­tál­ně sni­žu­jí kalo­ric­ký pří­jem
  • Nevhodný čas spán­ku (ač někte­ří nebu­dou sou­hla­sit, není dob­ré si dávat šlo­fí­ka přes den)
  • Jídelníček s níz­kým obsa­hem pro­tei­nů
  • Pití ener­ge­tic­kých nápo­jů (nahraď­te je vodou, nebo čajem)

Pokud ke své nové živo­to­sprá­vě při­dá­te pří­rod­ní doplň­ky stra­vy, kte­ré obsa­hu­jí vita­mí­ny a bylin­ky, věří­me, že dobí­je­ní bate­rek během dne se pro vás sta­ne minu­los­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86718 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56591 KB. | 02.07.2022 - 16:10:25