Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > TransformersPomsta poražených - TransformersRevenge of the Fallen

TransformersPomsta poražených - TransformersRevenge of the Fallen

Po del­ší pau­ze se k nám dostá­vá pokra­čo­vá­ní Transformers opět pod tak­tov­kou Michaela Baye. Můžeme zas čekat orgie explo­zí, smršť žele­za a zla­tou dáv­ku vti­pu? Určitě. Na duo Spielberg-Bay se dá ve fil­mo­vé mega­lo­ma­nii spo­leh­nout. Transformers jsou od prv­ní­ho dílu na prv­ní pohled fast­fo­o­dem ame­ric­ké­ho fil­mu, samo­zřej­mě všich­ni víme, že se tím dá zale­pit večer­ní pro­gram, ale kul­tur­ně se toho člo­věk nena­jí.

Stejné pla­tí u Pomsty pora­že­ných - začí­ná zvuč­nou znač­kou Dreamworks a dál Bay před­ha­zu­je to nej­e­fekt­něj­ší z celé­ho prů­mys­lu LA. Druzí Transformers začí­na­jí roz­krý­vá­ním budou­cích a minu­lých epo­ch lid­stva a pro­kla­mo­vá­ním těch obec­ných velepravd, kte­ré divá­ku napo­ví­da­jí, že dnes to bude epic­ké a zase dost retro, nako­nec se mlu­ví o těch Transformers a bloc­kbus­te­ru - forem osm­de­sá­tek. V Pomstě pora­že­ných hlav­ní posta­va Sama Witwickyho nastu­pu­je na uni­ver­zi­tu a ote­ví­rá se tak oblí­be­ný pro­stor pro coming-of-age kome­dii. Vtípků je zeza­čát­ku nespo­čet a scé­nář ve svo­jí sna­ze postih­nout i ty cra­zy polo­hy před­sta­vu­je tře­ba sje­tou mat­ku sušen­ka­mi s trá­vou, lehce oplz­lé joky nadr­že­ných IT stu­den­tů a nevy­ne­chá­me ani ani­me arto­vý záběr pod mini­suk­ni stu­dent­ské sex­bom­by, z pod kte­ré vyje­de kovo­vý decep­ti­kon­ský ocas.
Všechno ale začne ješ­tě u Sama na rod­né hrou­dě, kde někde mezi čiva­vou ojíž­dě­jí­cí bul­do­ka a ztřeš­tě­ný­mi rodi­či najde Sam ztra­ce­ný úlo­mek z posled­ní bitvy Transformers. Úlomek oka­mži­tě po obje­ve­ní začne měnit všech­no elek­tro po kuchy­ni v mili­tant­ní robo­ty, sna­ží­cí se o nej­lep­ší polo­hu paro­die gremli­nů. Jejich řádě­ní utne až Bumblebee, když je pošle k čer­tu i s půl­kou domu.

Příběhová linie Sama se pro­lí­ná s Autoboty, kte­ří v zápa­lu správ­ňác­kovsti demo­lu­jí spo­leč­ně s ame­ric­kou armá­dou měs­ta po celém svě­tě, což je bonu­sem i tako­vá pře­hlíd­ka dal­ších mode­lů Transformers a plejá­dou tvr­dé akce, kde nechy­bí ty rych­lé pře­stři­hy, exce­lent­ní jízdy kame­ry a růz­né kří­že­ní s tra­jek­to­ri­e­mi objek­tů v zábě­ru. Jestliže Bay pro­kla­mo­val, že akce nebu­de tak cha­o­tic­ká, tak to není vidět na scé­nách v začát­ku, ty se navíc ode­hrá­va­jí v noci, což na pře­hle­du nepři­dá a jsou mís­ta, kde už zase neví­te kdo momen­tál­ně pro­ná­sle­du­je koho, občas ani kdo je zrov­na kte­ré auto.
Novinky jsou tady dvě, a to dal­ší Deceptikoni, kte­ří se umí posklá­dat tře­ba do pan­tera nebo dokon­ce lid­ské­ho mor­fa. S touhle posta­vou si uži­je­me až kus ter­mi­ná­tor­ské paro­die. Transformers jsou pře­ce jen lid­štěj­ší než ty T-řady a Bayův film je hlav­ně kome­die. U Autobotů se obje­ví duo Mudflap a Skids, kte­ří hra­jí na svo­jí stra­ně komic­kou par­tii, tu ješ­tě dopl­ňu­je zaja­tý wall-e Deceptikon, obvykle hláš­ku­jí­cí na sexy­lo­ok Megan Fox.

Jedním z láka­del celých Transformers jsou sou­bo­je obřích robo­tů a nemu­sí­me se bát, že nebu­dou pod rukou Indrustry Light & Magic dove­de­né k per­fek­ci­o­nis­mu. Interakce masy kovu s oko­lím je pra­vým kouz­lem digi­tál­ní­ho umě­ní, až k detai­lům odlé­tá­va­jí­cích sou­čás­tek při bojo­vých scé­nách. Navíc ten­to­krát má člo­věk aspoň ve vět­ši­ně pře­hled o tom kdo vlast­ně koho mlá­tí. Je ale zřej­mé, že Bayovi už nejde o tu funk­ci Transformerů, jako­by byl jejich poten­ci­ál vyčer­pán, až na pár výji­mek netě­ží z té hra­vos­ti sklá­dá­ní aut. Spíš než fan­ta­zii a úžas nám před­vá­dí efekt a všed­nost. Pomsta pora­že­ných je o řád drs­něj­ší a svým vizu­ál­ním cha­rak­te­rem krá­čí spíš ces­tou posta­po­ka­lyp­tic­kých fil­mů než dob­ro­druž­né­ho epo­su tře­ba ve sty­lu Hvězdných válek, tako­vá polo­ha by Transformers svěd­či­la urči­tě víc. Druhou polo­vi­nou už mají Transformers mís­ty nádech až thrille­ru.
Kolem polo­vi­ny fil­mu také vzni­ka­jí asi nej­vět­ší trh­li­ny ve spá­du vyprá­vě­ní. Občas moc vysvět­lo­vá­ní kolem his­to­rie Transformers, vti­py koli­krát nefun­gu­jí tak dob­ře, kus kra­jí­ce je už také dob­ře nama­za­ný pato­sem a ame­ric­ký­mi vlaj­ka­mi. Horší je už jen vědo­mí, že toho jsou dvě a půl hodi­ny a to nud­něj­ší více­mé­ně tepr­ve číhá v pasá­ži v Egyptě.

Věc se má tak, že Bay sice zvlá­dá na plát­ně držet pře­hled v pří­bě­hu, ale ztrá­cí napě­tí a sou­stře­dě­ní divá­ka. Bitvy nejsou tak napí­na­vé, jak moc jsou bom­bas­tic­ké. Co bylo vyčí­tá­no čtvr­té­mu Indiana Jonesovi se tady v akč­ních scé­nách zase opa­ku­je. Zvlášť je to vidět na finál­ním sou­bo­ji, kde už se zase ten Bayův styl utr­hl ze řetě­zu, zave­lel video­klip a mezi egypt­ský­mi rui­na­mi všich­ni pobí­ha­jí jak při ame­ric­kém fot­ba­lu, nad tím léta­jí stí­hač­ky, tak­tic­ké bom­bar­dé­ry a z moře se ostře­lu­je křiž­ní­ky.
Zásadní je tady pří­stup divá­ka k samot­né­mu fil­mu, v pod­sta­tě všech­no co se tu obje­ví je recyklo­va­né z prv­ní­ho dílu, včet­ně vyzý­va­vých póz Megan Fox, včet­ně těch zápo­rá­ků, Pomsta pora­že­ných má málo co nové­ho nabíd­nout. Je potře­ba si tedy říct, jest­li chce­te vidět pokra­čo­vá­ní Transformers nebo jen dob­rý vel­ko­roz­po­čťák. V tom dru­hém pří­pa­dě bude lep­ší vol­bou pus­tit si zno­vu ty prv­ní Transformers než Pomstu pora­že­ných.

Pomsta pora­že­ných je přes­ně to, co se od Baye čeka­lo, že dotáh­ne do kin. Vizuální atrak­ce v prv­ní řadě (koře­ně­ná IMAX efek­ty - u nás se neu­vá­dí), kte­rá spl­ňu­je všech­ny klišé „dob­ré­ho bloc­kbus­te­ru“ - vtip, sexy pří­tel­ky­ni, nahuš­tě­nou a rych­lou akci, dra­ma­tic­ký děj, výprav­nost.. Není tako­vý pro­blém sto­páž 150minut, ale fakt, že Transformers v letoš­ním fil­mu nejsou už tolik zají­ma­vým zbo­žím a Bay nebyl schop­ný vyle­pit čer­né díry ve scé­ná­ři.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Trailery k fil­mu

5

Transformers: Pomsta pora­že­ných - Theatrical trai­ler

4

Transformers: Pomsta pora­že­ných - Promo trai­ler

5

Transformers: Pomsta pora­že­ných - Pirátský tea­ser

3

Transformers: Pomsta pora­že­ných - Super bowl spot

Další člán­ky:

Transformers 2: IMAX rekord

Soundtrack: Transformers: Pomsta pora­že­ných

Transformers 2: Japonská pre­mi­é­ra

Transformers 2: Nové fot­ky

Linkin Park - New Divide - Song exklu­ziv­ně pro Transformers 2

Transformers 2 - finál­ní pla­kát

Transformers 2 - robo­ti, fot­ky

Nový pla­kát k Transformers 2

Další nové fot­ky k Transformers 2

První fot­ky z nových Transformerů

Vložil Michal Frýdl, 23. Červen 2009 - 15:27

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44664 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54114 KB. | 26.01.2022 - 06:54:57